منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، کارکرد اجتماعی، احساس امنیت

متوسط
120- 88 میزان حمایت اجتماعی بالا
وابستگی
منظور داشتن احساس امنیت و اطمینان نسبت به دیگران و نیز وجود روابط نزدیک عاطفی با آنهاست که با 4 سؤال 9 ، 18، 24 ، 28 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
9 . احساس می کنم که من روابط شخصی نزدیکی را می توانم با افراد دیگر داشته باشم.
18 . من روابط نزدیکی دارم که مرا با احساس امنیت عاطفی و بهزیستی حمایت می کند.
24 . من عهد عاطفی محکمی را حداقل با یک نفر دیگر احساس می کنم.
28. من صمیمیتی را با شخص دیگری احساس نمی کنم.
انسجام اجتماعی
منظوراحساس تعلق داشتن به گروهی است که منافع،دلبستگی ها و سرگرمی های مشترکی با فرد دارند که با 4 سؤال 12 ، 15 ، 21 ، 29 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
12. کسی هست که از فعالیتهای اجتماعی یکسانی که با من انجام می دهد، لذت می برد.
15 . من احساس می کنم بخشی از یک گروه هستم که عقاید و باورهای مشترک با من دارند.
21. کسی نیست که در علایق و توجهات من سهیم باشد.
29 . کسی وجود ندارد که مایل به انجام کارهایی باشد که من انجام می دهم.
خود ارزشمندی
منظور اینست که فرد تا چه حد احساس می کند صلاحیتها ، مهارتها و ارزشهای او توسط دیگران ارزشمند و سودمند شمرده می شود که با 4 سؤال 13 ، 16 ، 20 ، 27 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
13 . دیگران به من به عنوان یک فرد شایسته نگاه نمی کنند.
16 . من فکر نمی کنم که دیگران به مهارتها و توانایی های من احترام بگذارند.
20 . من روابطی دارم که در آنها شایستگی ها و توانایی هایم تشخیص داده شده است.
27 . شخصی هست که هوش و توانایی مرا تحسین کند.
وصلت و پیوند
منظور اطمینان فرد از اینست که می تواند روی کمک های محسوس دیگران حساب کند که با 4 سؤال 8 ، 17 ، 25 ، 30 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
8 . کسی وجود دارد که من در مواقع نیاز واقعاً می توانم روی کمک او حساب کنم.
17 . اگر کاری را اشتباه انجام بدهم، کسی برای کمک من نخواهد آمد.
25 . کسی نیست که برای رسیدن به هدفم در مواقع نیاز ، بتوانم به او متکی باشم.
30 . کسی وجود دارد که من در مواقع اضطراری می توانم روی او حساب کنم.
فرصت رشد و پرورش
منظور اینست که فرد تا چه میزان احساس می کند از سوی دیگران خوشبخت شمرده می شود و دیگران برای بهزیستی و پیشرفت خود به او تکیه دارند که با 4 سؤال 11 ، 14 ، 22 ، 31 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
11. کسی هست که در مواقع نیازش به کمک من متکی است.
14 . من مسئولیت شخصی برای بهزیستی و رشد افراد دیگر احساس می کنم.
22 . کسی وجود ندارد که برای پیشرفتش حقیقتاً به من اتکا کند.
31 . هیچ کس برای مراقبت ازخود به من نیاز ندارد.
راهنمایی و مشورت
منظور دسترسی فرد به اطلاعات ، دریافت پیشنهاد و نصیحت از سوی دیگران است که با 4 سؤال 10 ، 19 ، 23 ، 26 مورد سنجش قرار می گیرد . بالاترین نمره در این بعد 20 و پایین ترین نمره 4 است.
10 . هیچ کس نیست که در مواقع فشار و استرس، بتوانم برای راهنمایی گرفتن به او مراجعه کنم.
19 . کسی وجود دارد که می توانم درباره تصمیمات مهم در زندگی خود با او صحبت کنم.
23 . فرد قابل اعتمادی وجود دارد که من می توانم روی پیشنهادات و نصایح او در هنگام مشکلات ،حساب کنم.
26. کسی نیست که من بتوانم با او به راحتی درباره مشکلاتم صحبت کنم.

سلامت روان:
تعریف نظری:
سلامت روان حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است که در آن فرد از توانائی های خویش آگاهی یافته و قادر است با استرس و فشار های معمول زندگی تطابق حاصل نموده ، به گونه ای مفید و سازنده به اشتغال پرداخته و به عنوان بخشی از جامعه با دیگران مشارکت و همکاری داشته باشد. سلامت روان شامل افزایش توانایی‌های افراد و جامعه و قادرسازی آن‌ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می‌باشد.
فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس،سلامت روان را چنین تعریف می کند:” استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن،برای موقعیتهای دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازیابی تعادل خود، توانایی داشتن”( گنجی،1384،ص9).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش میزان سلامت روان فرد از مجموع نمرات او در 28 سؤال پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ( شامل 4 خرده‌آزمون نشانه های جسمانی ، اختلال کارکردی، افسردگی ،اضطراب و بی خوابی ) که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته ،طراحی شده است ، به دست می آید . بالاترین نمره 84 و پایین ترین نمره 0 است .هرچقدر نمره پایین تر باشد ، میزان سلامت روان مطلوبتر است.مجموع نمرات را در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
27- 0 سلامت روان بالا
55- 28 سلامت روان متوسط
84- 56 سلامت روان پایین
نشانه های جسمانی(شکایات جسمانی):
تعریف نظری:
بازتاب ناراحتی های برخاسته از ادراک نسبت به اختلال عملکرد جسمانی است . این شکایتها پیرامون قلب و عروق، معده وروده و دستگاه تنفس متمرکز شده است . سر درد،کمر درد و ناراحتی های مربوط به عضلات بزرگ در این مقوله قرار گرفته اند.
تعریف عملیاتی:
منظور ‌وضعیت سلامت عمومی و علایم جسمانی است که فرد در یک ماه گذشته تجربه کرده است که با 7 سؤال (32، 33، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
32. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرد
ه
اید که بعضی وقتها بدنتان داغ یا سرد می شود؟
33. آیا از یکماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟
34. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟
35. آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟
36. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید؟
37. آیا از یکماه گذشته تا به امروز سردرد داشته اید؟
38. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس فشار یا سنگینی در سرتان کرده اید ؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 نشانه های جسمانی پایین
13- 7 نشانه های جسمانی متوسط
21- 14 نشانه های جسمانی بالا
اضطراب و بی خوابی :
تعریف نظری:
اضطراب احساس بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که با یک یا چند احساس جسمی همراه می گردد ؛ احساس خالی شدن دل، تنگی قفسه سینه، تپش قلب، تعریق ، سر درد، میل ناگهانی برای دفع ادرار، بی قراری و میل برای حرکت از علایم شایع این اختلال است.
بی خوابی نیز اختلالی است که با نشانه هایی نظیر مشکل در به خواب رفتن، عصبی و بد حال بودن و بی دلیل از چیزی ترسیدن همراه است.
تعریف عملیاتی:
منظور علایم و نشانه های بالینی اضطراب شدید ، تحت فشار بودن،عصبانیت ودلشوره، بی خوابی و داشتن وحشت و هراس است که با 7 سؤال( 39 ، 40، 41 ، 42، 43 ، 44 ، 45) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
39. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟
40. آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید؟
41. آیا از یکماه گذشته تا به امروز شبها پس از به خواب رفتن ،از خواب بیدار شده اید؟
42. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائما تحت فشار هستید؟
43. آیا از یکماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید؟
44. آیا از یکماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟
45. .آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 اضطراب و بی خوابی پایین
13- 7 اضطراب و بی خوابی متوسط
21- 14 اضطراب و بی خوابی بالا
اختلال در کارکرد اجتماعی:
تعریف نظری:
گستره توانایی افراد در مقابله با مسائل زندگی روزمره است و چگونگی کنارآمدن آنها را با موقعیت های متداول زندگی نشان می دهد.
تعریف عملیاتی:
منظور عدم توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، عدم توانایی تصمیم گیری ،عدم احساس رضایت در انجام وظایف، احساس ناکارآمد بودن در زندگی و لذت نبردن از فعالیتهای روزمره است که با 7 سؤال( 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ،52 ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
46. آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را سرگرم نگه دارید؟
47. آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمائید؟
48. آیا ازیکماه گذشته تا به امروز بطور کلی احساس کرده اید که کارها را بخوبی انجام میدهید؟
49. آیا از یکماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟
50 . آیا از یکماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت کرده اید؟
51. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟
52. آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 اختلال پایین در کارکرد اجتماعی
13- 7 اختلال متوسط در کارکرد اجتماعی
21- 14 اختلال بالا در کارکرد اجتماعی
افسردگی:
منظور علایم ویژه افسردگی از جمله احساس نا امیدی ،احساس بی ارزش بودن در زندگی، داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن، احساس بی ارزشی و بی کفایتی است که با 7 سؤال( 53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ) مورد ارزیابی قرار می گیرد.
53. آیا از یکماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخصی بی ارزش هستید؟
54. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا نا امید کننده است؟
55. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟
56. آیا از یکماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟
57. آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟
58. آیا از یکماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که کاش مرده بودید و کلا از زندگی خلاص می شدید؟
59. آیا از یکماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟
بالاترین نمره در این بعد 21 و پایین ترین نمره 0 است و در سه سطح می توان دسته بندی نمود:
6-0 افسردگی پایین
13- 7 افسردگی متوسط
21- 14 افسردگی بالا
میزان تحصیلات
منظور تعداد سالهایی است که فرد صرف کسب دانش و مهارتهای عمومی مطابق با نظام رسمی آموزشی نموده اند.
در این پژوهش،متغیرمیزان تحصیلات با سوال 3 در سطح مقیاس ترتیبی سنجیده می شود وبه صورت زیر کدگذاری شده است:
متوسطه و پایین تر کد1
دیپلم و فوق دیپلم کد2
لیسانس و فوق لیسانس ک
د3
میزان درآمد ماهیانه
تعریف نظری: عبارت است از مقدار پول دریافتی فرد که در ازای ارائه خدمات یا حقوق است.
تعریف عملیاتی:در این پژوهش، متغیر میزان درآمد ماهیانه فرد،که در ازای کار یا حقوق دریافت می کند که با سوال 5 و با کدهای زیر در سطح مقیاس ترتیبی قابل سنجش است:
دارای درآمد تا 400 هزار تومان کد 1
دارای درآمد 401 تا 700 هزار تومان کد 2
دارای درآمدبیشتر از 701هزار تومان کد 3
برای سنجش پایگاه اجتماعی _ اقتصادی مجموعه نمرات کسب شده از سه متغیر تحصیلات، درآمد و سمت شغلی ؛ در سه گروه پایگاه پایین، پایگاه متوسط و پایگاه بالا در نظر گرفته شده است .
میزان تحصیلات سواد کم 1 سواد متوسط 2 سواد بالا 3
نوع شغل خدمات 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *