منبع پایان نامه درباره تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه

روش های عمده برآورد ضریب پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. بدین صورت که در ابتدا 30 پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع و پس از پاسخگویی جمع‌آوری گردید. سپس به کمک نرم افزار SPSS مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این مقدار برای کل پرسش نامه81/0 به دست آمد.
جدول شماره 3-2: مقدار آلفای کرونباخ برای مولفه‌های پرسشنامه چالش های بیمه اجباری
مولفه‌ها
آلفای کرونباخ
فقدان مرکز فعال و موثر
81/0
دخالت و تاثیرات دولت
72/0
برداشت های سلیقه ای
83/0
بی توجهی به تامین اجتماعی
85/0
ناپایداری در سیاست های اجتماعی
89/0
اعمال سیاست های سیلقه ای
78/0
جمع
81/0
چنانچه در جدول شماره 3-2 قابل مشاهده است مقادیر آلفای کرونباخ از مقدار 7/0 بیشتر است و نشان دهنده قابلیت اعتماد پرسشنامه است.
3-8شیوه تحلیل داده‌ها
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیکهای مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تحلیل نماید. در این تحقیق برای تحلیل داده‌ها از نرم افزارspss و Amosاستفاده شد و در پایان نتایج در قالب دو آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به هدف تحقیق و در راستای فرض آماری در دو قسمت تهیه شده است. در بخش توصیفی ، داده ها در جداولی تنظیم و شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش بیان و بررسی می شود.سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از روش های آماری مانند ANOVA به بررسی فرضیه های پژوهش پیش رو پرداخته شد.تعداد نمونه های معتبر برای انجام تحلیل های این پژوهش برابر 224 نفر مرد و 155 نفر زن که در مجموع 379 نفر بوده است.
4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
جدول 1. توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
1/59
1/59
224
مرد
جنسیت
100
9/40
155
زن
100
379
جمع
جدول 1 توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها را نشان می دهد.تعداد مردان شرکت کننده در این پژوهش برابر 224 نفر یعنی 1/59 درصد کل شرکت کنندگان و تعداد زنان شرکت کننده در این پژوهش برابر 155 نفر یعنی 9/40 درصد کل شرکت کنندگان می باشند.در مجموع 379 نفر در این پژوهش شرکت داشتند
جدول 2. توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
3/34
3/34
130
مجرد
وضعیت تأهل

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

100
7/65
249
متأهل
100
379
جمع
.
جدول 2 توزیع فراوانی وضعیت ازدواج آزمودنی ها را نشان می دهد.تعداد مجردهای شرکت کننده در این پژوهش برابر 130 نفر یعنی 3/34 درصد کل شرکت کنندگان و تعداد متأهل های شرکت کننده در این پژوهش برابر 249 نفر یعنی 7/65 درصد کل شرکت کنندگان می باشند.
جدول 3. توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
5/15
5/15
59
زیر دیپلم
تحصیلات
7/37
2/22
84
دیپلم
9/59
2/22
84
فوق دیپلم
5/86
6/26
101
لیسانس
0/100
5/13
51
فوق لیسانس و بالاتر
100
379
جمع
جدول 3 توزیع فراوانی تحصیلات آزمودنی ها را در پنج رده تحصیلی نشان می دهد.59 نفر در رده تحصیلی زیر دیپلم ( 5/15 درصد شرکت کنندگان ) ، 84 نفر در رده تحصیلی دیپلم ( 2/22 درصد شرکت کنندگان ) ، 84 نفر در رده تحصیلی فوق دیپلم ( 2/22 درصد شرکت کنندگان ) ، 101 نفر در رده تحصیلی لیسانس ( 6/26 درصد شرکت کنندگان ) و 51 نفر در رده تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر ( 5/13 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.
جدول 4. توزیع فراوانی سن آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
0/15
0/15
57
زیر 26 سال
سن
4/31
4/16
62
26 – 30 سال
0/59
6/26
101
31 – 40 سال
8/81
8/23
90
41 – 50 سال
3/95
5/13
51
51 -60 سال
0/100
7/4
18
بالای 60 سال
100
379
جمع
جدول 4 توزیع فراوانی سن آزمودنی ها را در شش رده سنی نشان می دهد.57 نفر در رده سنی زیر 26 سال ( 0/15 درصد شرکت کنندگان ) ، 62 نفر در رده سنی 26 تا 30 سال ( 4/16 درصد شرکت کنندگان ) ، 101 نفر در رده سنی 31 تا 40 سال ( 6/26 درصد شرکت کنندگان ) ، 90 نفر در رده سنی 41 تا 50 سال ( 8/23 درصد شرکت کنندگان ) ، 51 نفر در رده سنی 51 تا 60 سال ( 5/13 درصد شرکت کنندگان ) و 18 نفر در رده سنی بالای 60 سال ( 7/4 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.
جدول 5. توزیع فراوانی وضعیت اشتغال آزمودنی ها
درصد تراکمی
درصد
فراوانی
گروه
8/18
8/16
64
بیکار
وضعیت اشتغال
4/46
6/29
112
زیر 10 سال سابقه
8/77
4/31
119
10 – 20 سال سابقه
0/100
2/22
84
بالای 20 سال سابقه
100
379
جمع
جدول 5 توزیع فراوانی وضعیت اشتغال آزمودنی ها را در چهار وضعیت نشان می دهد.64 نفر در روضعیت بیکار ( 8/16 درصد شرکت کنندگان ) ، 112 نفر در وضعیت زیر 10 سال سابقه اشتغال ( 6/29 درصد شرکت کنندگان ) ، 119 نفر در وضعیت 10 تا 20 سال سابقه اشتغال ( 4/31 درصد شرکت کنندگان ) و 84 نفر در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال ( 2/22 درصد شرکت کنندگان ) قرار دارند.
جدول 6. توزیع فراوانی سن به تفکیک تحصیلات
جمع
سن
تحصیلات
بالای 60 سال
51 – 60 سال
41 – 50 سال
31 – 40 سال
26 – 30 سال
زیر 26 سال

59
5
12
16
16
5
5
زیر دیپلم
84
8
13
18
18
12
15
دیپلم
84
3
10
13
28
15
15
فوق دیپلم
90
1
14
26
23
24
13
لیسانس
47
1
2
17
16
6
9
فوق لیسانس و بالاتر
379
18
51
90
101
62
57
جمع
جدول 6 توزیع فراوانی سن پاسخگویان به تفکیک تحصیلات آن ها را نشان می دهد. همانطور که ملاحظه می شود ، افراد با رده سنی زیر 26 سال بیشتر دارای تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم ، افراد با رده سنی 26 تا 30 سال بیشتر دارای تحصیلات لیسانس ، افراد با رده سنی 31 تا 40 سال بیشتر دارای تحصیلات فوق دیپلم ، افراد با رده سنی 41 تا 50 سال بیشتر دارای تحصیلات لیسانس ، افراد با رده سنی 51 تا 60 سال بیشتر دارای تحصیلات لیسانس و افراد با رده سنی بالای 60 سال بیشتر دارای تحصیلات دیپلم هستند.
جدول 7. شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی و بررسی نرمال بودن آن ها
PK-S
K-S
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد
جنسیت
متغیرها
134/0
162/1
928/2
08/12
224
مرد
فقدان مرکز فعال و موثر
943/2
90/11
155
زن
207/0
064/1
955/1
11/14
224
مرد
دخالت دولت

 
 
913/1
87/13
155
زن
254/0
015/1
515/2
09/10
224
مرد
برداشت های سلیقه ای
474/2
51/9
155
زن
352/0
931/0
028/2
89/7
224
مرد
بی توجهی به تأمین اجتماعی
835/1
90/7
155
زن
227/0
042/1
852/1
57/6
224
مرد
ناپایداری در سیاست های اجتماعی
832/1
48/6
155
زن
909/0
563/0
327/2
79/8
224
مرد
اعمال سیاست های سلیقه ای
344/2
56/8
155
زن
جدول 7 شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش را در دو گروه مردان و زنان نشان می دهد. همچنین در این جدول نرمال بودن داده های هر متغیر برای انجام آزمون فرض ها بررسی شده است. همانطور که جدول نشان می دهد ، مقادیر معنی داری ( PK-S ) هر متغیر بیشتر از مقدار 05/0 می باشد ، لذا نتیجه می شود داده های هر متغیر با اطمینان 95/0 از توزیع نرمال پیروی می کنند.
4-3 داده های استنباطی
فرضیه اول: فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
جدول 8. تحلیل واریانس یکراهه مقایسه میانگین فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات در چهار وضعیت اشتغال
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر
001/0
520/20
667/152
3
0/458
بین گروهی
فقدان مرکز فعال و موثر
440/7
375
958/2789
درون گروهی
378
958/3247
کل
برای بررسی اثر فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
جدول 9. آزمون تعقیبی دانکن برای متغیر فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات در سطوح اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
مقدار معنی داری آلفا = 05/0
1
2
3
4
بالای 20 سال
84
46/10
10 تا 20 سال
119
56/11
زیر 10 سال
112
68/12
بیکار
64
70/13
معنی داری
00/1
00/1
00/1
00/1
همانگونه که در جدول 8 مشاهده می شود برای متغیر فقدان مرکز مؤثر و فعال برای مطالعات مقدار 520/20 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن در جدول 9 نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنی اثر فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
جدول 10. تحلیل واریانس یکراهه مقایسه میانگین دخالت های بی حد دولت در چهار وضعیت اشتغال
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر
001/0
327/5
361/19
3
084/58
بین گروهی
دخالت های بی حد دولت
634/3
375
850/1362
درون گروهی
378
934/1420
کل
فرضیه دوم: دخالت های بی حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر دخالت های بی حد دولت بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
جدول 11. آزمون تعقیبی دانکن برای متغیر دخالت بی حد دولت در سطوح اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
مقدار معنی داری آلفا = 05/0
1
2
3
بالای 20 سال
84
43/13
10 تا 20 سال
119
02/14
زیر 10 سال
112
06/14
بیکار
64
69/14
معنی داری
00/1
873/0
00/1
همانگونه که در جدول 10 مشاهده می شود برای متغیر دخالت های بی حد دولت مقدار 327/5 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن دخالت های بی حد دولت بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنی اثر دخالت های بی حد دولت بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
فرضیه سوم: برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
جدول 12. تحلیل واریانس یکراهه مقایسه میانگین برداشت های سلیقه ای در چهار وضعیت اشتغال
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر
001/0
647/6
116/40
3
349/120
بین گروهی
برداشت های سلیقه ای
036/6
375
376/2263
درون گروهی
378
726/2383
کل
برای بررسی اثر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
جدول 13. آزمون تعقیبی دانکن برای متغیر برداشت های سلیقه ای در سطوح اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
مقدار معنی داری آلفا = 05/0
1
2
3
بالای 20 سال
84
93/8
10 تا 20 سال
119
94/9
زیر 10 سال
112
96/9
بیکار
64
70/10
معنی داری
00/1
950/0
00/1
همانطور که در جدول 12 مشاهده می شود برای متغیر برداشت های سلیقه ای مقدار 647/6 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن برداشت
های سلیقه ای بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنی اثر برداشت های سلیقه ای بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
فرضیه چهارم: بی توجهی به تأمین اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
جدول 14. تحلیل واریانس یکراهه مقایسه میانگین بی توجی به تأمین اجتماعی در چهار وضعیت اشتغال
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر
001/0
635/7
548/27
3
645/82
بین گروهی
بی توجی به تأمین اجتماعی
608/3
375
133/1353
درون گروهی
378
778/1435
کل
برای بررسی اثر بی توجهی به تأمین اجتماعی بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
جدول 15. آزمون تعقیبی دانکن برای متغیر بی توجهی به تأمین اجتماعی در سطوح اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
مقدار معنی داری آلفا = 05/0
1
2
3
بالای 20 سال
84
13/7
10 تا 20 سال
119
87/7
زیر 10 سال
112
11/8
11/8
بیکار
64
56/8
معنی داری
00/1
413/0
110/0
همانگونه که در جدول 14 مشاهده می شود برای متغیر بی توجهی به تأمین اجتماعی مقدار 635/7 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن بی توجهی به تأمین اجتماعی بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنی اثر بی توجهی به تأمین اجتماعی بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
جدول 16. تحلیل واریانس یکراهه مقایسه میانگین ناپایداری در سیاست های اجتماعی در

دیدگاهتان را بنویسید