منبع پایان نامه درباره سیاست اجتماعی

در چهار وضعیت اشتغال
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر
001/0
960/9
545/31
3
634/94
بین گروهی
ناپایداری در سیاست های اجتماعی
167/1
375
704/1187
درون گروهی
378
338/1282
کل
فرضیه پنجم: ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
جدول 17. آزمون تعقیبی دانکن برای متغیر ناپایداری در سیاست های اجتماعی در سطوح اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
مقدار معنی داری آلفا = 05/0
1
2
3
بالای 20 سال
84
81/5
10 تا 20 سال
119
54/6
زیر 10 سال
112
56/6
بیکار
64
42/7
معنی داری
00/1
926/0
00/1
همانگونه که در جدول 16 مشاهده می شود برای متغیر ناپایداری در سیاست های اجتماعی مقدار 960/9= (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنی اثر ناپایداری در سیاست های اجتماعی بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
جدول 18. تحلیل واریانس یکراهه مقایسه میانگین اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران در چهار وضعیت اشتغال
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر
001/0
087/7
810/36
3
430/110
بین گروهی
فقدان مرکز فعال و موثر
194/5
375
675/1947
درون گروهی
378
106/2058
کل
فرضیه ششم : اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند.
جدول 19. آزمون تعقیبی دانکن برای متغیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران در سطوح اشتغال
وضعیت اشتغال
تعداد
مقدار معنی داری آلفا = 05/0
1
2
3
بالای 20 سال
84
12/8
10 تا 20 سال
119
32/8
زیر 10 سال
112
00/9
بیکار
64
63/9
معنی داری
558/0
068/0
همانگونه که در جدول 18 مشاهده می شود برای متغیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران مقدار 087/7 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند و این یعنی اثر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
برای بررسی مدل ساختاری بر پایه فرضیات پژوهش در ابتدا نیاز به ارائه تعاریف و بیان چند نکته ضروری می باشد.از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی وجود رابطه و اثر متغیرهای فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات ، دخالت های بیش از حد دولت ، برداشت های سلیقه ای ، بی توجهی به تأمین اجتماعی از سوی سیاست مداران ، ناپایداری در سیاست اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال می باشد لذا این متغیرها با متغیر وضعیت اشتغال در یک مدل ساختاری بنا به فرضیات پژوهش قرار می گیرند و سپس با بررسی نتایج بدست آمده وجود رابطه و اثر میان این متغیرها پذیرفته یا رد می شود.جدول 20 نماد و نام متغیرهای مدل ساختاری را نشان می دهد.
جدول 20. نام و نماد متغیرهای مدل ساختاری
ردیف
نام متغیر
نماد
1
وضعیت اشتغال
Eshteghal
2

 
 
فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات
Feghdan
3
دخالت های بیش از حد دولت
Dekhalat
4
برداشت های سلیقه ای
B.Saligheh
5
توجهی به تأمین اجتماعی از سوی سیاست مداران
Bitavajohi
6
ناپایداری در سیاست اجتماعی
Napaydari
7
اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران
E.Siasat
8
خطای اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران
e 1
9
خطای برداشت های سلیقه ای
e 2
10
خطای دخالت های بیش از حد دولت
e 3
11
خطای فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات
e 4
12
خطای وضعیت اشتغال
e 5
مقادیر متغیرهای فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات ، دخالت های بیش از حد دولت ، برداشت های سلیقه ای ، بی توجهی به تأمین اجتماعی از سوی سیاست مداران ، ناپایداری در سیاست اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیرانبا استفاده از نرم افزار SPSS و بکار بردن تحلیل عامل اکتشافی بدست آمد ، یعنی برای هر متغیر از ترکیب رگرسیونی گویه های مربوطه در پرسشنامه ، یک عامل ایجاد شد.مدل ساختاری مبنی بر فرضیات پژوهش که یک مدل رگرسیونی است به شکل زیر می باشد.
شکل 1. مدل رگرسیونی تدوین شده بر اساس متغیرها و فرضیات پژوهش

اگر چه مقادیر ضرایب همبستگی بین متغیرهای پیش بین و متغیر وضعیت اشتغال قابل قبول و معنی دار می باشند ولی با توجه خروجی نرم افزار Amos که در زیر برای مدل مورد نظر آمده است و بررسی شاخص های مناسب بودن مدل ، می توان نتیجه گرفت که مدل مورد نظر مناسب نمی باشد و باید در آن اصلاح ساختار صورت گیرد.
جدول 20. شاخص های برازش مدل رگرسیونی مبتنی بر فرضیات پژوهش
شاخص
نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
معناداری کای دو
عدم تأیید مدل
0
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
عدم تأیید مدل
RMSEA<0.05
075/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
عدم تأیید مدل
RMR ≤ 0.05
350/0
RMR
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر-بونت)
عدم تأیید مدل
NFI>0.90
732/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
عدم تأیید مدل
CFI0.90
796/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
عدم تأیید مدل
IFI0.90
804/0
IFI
با توجه به مقادیر بدست آموده از جدول 20 و مقایسه آنها با شاخص های مناسب بودن مدل و رد تایید مدل ، با ترسیم چندین مدل و رسم روابط بین متغیرها ، در نهایت مدل ساختاری زیر ( شکل 2) حاصل شد که از نظر بررسی شاخص های مناسب بودن مدل بهتر و قوی تر از سایر مدل های رسم شده بود.
شکل 2. مدل ساختاری تحلیل شده با برآورد استاندارد

در مدل ساختاری فوق ( شکل 2 ) نشان داده شده است که دو متغیر بی توجهی به تأمین اجتماعی از سوی سیاست مداران و ناپایداری در سیاست اجتماعی علاوه بر اثر مستقیم بر وضعیت اشتغال از طریق سایر متغیرها اثر غیرمستقیم بر آن دارند.جدول 21 بررسی مناسب بودن مدل ساختاری نهایی را از طریق مقایسه با شاخص های متناظر نشان می دهد.
جدول 21. شاخص های برازش مدل ساختاری نهایی مبتنی بر فرضیات پژوهش
نتیجه
دامنه مطلوب
مقدار
عنوان شاخص
معناداری کای دو
تأیید مدل
204/0
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
تأیید مدل
RMSEA<0.05
030/0
RMSEA
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
عدم تأیید مدل
RMR ≤ 0.05
231/0
RMR
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر-بونت)
تأیید مدل
NFI>0.90
920/0
NFI
شاخص برازش تطبیقی
تأیید مدل
CFI0.90
977/0
CFI
شاخص برازش افزایشی
تأیید مدل
IFI0.90
979/0
IFI
همانطور که در جدول 21 مشاهده می شود تنها یکی از شاخص ها دلیل بر عدم تأیید مدل دلالت می کند و سایر شاخص ها با برهان قوی دلالت بر تأیید مدل دارند.در ادامه ، نرمال بودن متغیرها ، ضرایب همبستگی ، وزن رگرسیونی ، اندازه و جهت رابطه و اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اثر گذار بر متغیر وضعیت اشتغال ، با توجه به تأیید شدن مدل آورده شده اند.
جدول 22. بررسی نرمال بودن متغیرها
Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
Napayedari
3.000
11.000
-.017
-.134
-.436
-1.731
Bitavajohi
3.000
14.000
.219
1.744
.072
.287
E.Siasat
3.000
15.000
-.225
-1.791
-.235
-.934
Dekhalat
7.000
20.000
-.139
-1.101
.223
.887
B.Saligheh
4.000
18.000
.088
.702
-.298
-1.183
Feghdan
4.000
20.000
.094
.750
-.099
-.393
Eshteghal
1.000
4.000
-.089
-.703
-1.090
-4.332
Multivariate
-3.900
-3.382
جدول 22 بررسی نرمال بودن متغیرهای موجود در مدل را نشان می دهد.همانطور که ملاحظه می شود کوچکتر بودن مقادیر ناحیه بحرانی از مقدار ثابت 85/2 دلالت بر نرمال بودن متغیرهای موجود در مدل دارد و همچنین با توجه به مقدار ناحیه بحرانی چندمتغیره که برابر 382/3- و کمتر از مقدار 85/2 می باشد ، چندمتغیره نرمال بودن را نیز ثابت می کند.
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
28
Number of distinct parameters to be estimated:
18
Degrees of freedom (28 – 18):
10
Result (Default model)
Minimum was achieved
Chi-square = 13.374
Degrees of freedom = 10
Probability level = .204
جدول 23. وزن رگرسیونی متغیرهای اثرگذار بر یکدیگر
Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
E.Siasat

Napayedari
.154
.065
2.379
.017
par_7
Feghdan

Napayedari
.226
.081
2.787
.005
par_8
Dekhalat

Napayedari
.113
.054
2.106
.035
par_9
B.Saligheh

Bitavajohi
.183
.066
2.793
.005
par_10
Feghdan

E.Siasat
.139
.064
2.180
.029
par_11
Eshteghal

Feghdan
-.101
.015
-6.591
.000
par_1
Eshteghal

B.Saligheh
-.057
.018
-3.214
.001
par_2/>Eshteghal

Dekhalat

-.085
.023
-3.690
.000
par_3
Eshteghal

Bitavajohi
-.081
.023
-3.513
.000
par_4
Eshteghal

Napayedari
-.085
.025
-3.441
.000
par_5
Eshteghal

E.Siasat
-.063
.019
-3.283
.001
par_6
جدول 23 وزن رگرسیونی متغیرهای اثرگذار بر یکدیگر را نشان می دهد.همانطور که ملاحظه می شود برای تمامی رابطه های اثرگذاری مقادیر P کمتر از مقدار 05/0 می باشد و این یعنی تمامی رابطه های موجود در مدل ساختاری نهایی در سطح 95/0 اطمینان معنی دار می باشند.
جدول 24. وزن رگرسیونی استاندارد شده متغیرها بر هم
Estimate
E.Siasat

Napayedari
.121
Feghdan

Napayedari
.142
Dekhalat

Napayedari
.108
B.Saligheh

Bitavajohi
.142
Feghdan

E.Siasat
.111
Eshteghal

Feghdan
-.298
Eshteghal

B.Saligheh
-.144
Eshteghal

Dekhalat
-.165
Eshteghal

Bitavajohi
-.158
Eshteghal

Napayedari
-.156
Eshteghal

E.Siasat
-.148
جدول 24 وزن رگرسیونی استاندارد شده متغیرها را بر یکدیگر نشان می دهد.همانطور که ملاحظه می شود اثر مستقیم تمامی متغیرهای پیش بین بر متغیر وضعیت اشتغال منفی می باشد.
جدول 25. اثر مستقیم استاندارد شده متغیرها بر یکدیگر در مدل ساختاری نهایی
Napayedari
Bitavajohi
E.Siasat
Dekhalat
B.Saligheh
Feghdan
E.Siasat
.121
.000
.000
.000
.000
.000
Dekhalat
.108
.000
.000
.000
.000
.000
B.Saligheh
.000
.142
.000
.000
.000
.000
Feghdan
.142
.000
.111
.000
.000
.000
Eshteghal
-.156
-.158
-.148
-.165
-.144
-.298
جدول 26. اثر غیرمستقیم استاندارد شده متغیرها بر یکدیگر در مدل ساختاری نهایی
Napayedari
Bitavajohi
E.Siasat
Dekhalat
B.Saligheh
Feghdan
E.Siasat
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Dekhalat
.000
.000
.000
.000
.000
.000

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

B.Saligheh
.000
.000
.000
.000
.000
.000
Feghdan
.013
.000
.000
.000
.000
.000
Eshteghal
-.082
-.021
-.033
.000
.000
.000
جدول 27. اثر کل استاندارد شده متغیرها بر یکدیگر در مدل ساختاری نهایی
Napayedari
Bitavajohi
E.Siasat
Dekhalat
B.Saligheh
Feghdan
E.Siasat
.121
.000
.000
.000
.000
.000
Dekhalat
.108
.000
.000
.000
.000
.000
B.Saligheh
.000
.142
.000
.000
.000
.000
Feghdan
.155
.000
.111
.000
.000
.000
Eshteghal
-.238
-.178
-.181
-.165
-.144
-.298
جداول 25 ، 26 و 27 به ترتیب اثر مستقیم استاندارد شده ، اثر غیرمستقیم استاندارد شده و اثر کل استاندارد شده متغیرها بر یکدیگر را در مدل ساختاری نهایی نشان می دهد.اثر کل استاندارد شده از مجموع اثر مستقیم استاندارد شده و اثر غیرمستقیم استاندارد شده حاصل می شود.
نتایج مدل ساختاری اگر چه با روش رگرسیونی متفاوت می باشد ولی در نهایت این روش نیز دلالت بر اثر منفی متغیرهای پیش بین بر متغیر وضعیت اشتغال دارد ، اگر چه ممکن است مقدار این اثر گذاری نسبت به روش رگرسیونی و یا تحلیل واریانس متفاوت باشد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه
این فصل از پژوهش به بیان نتایج پژوهش پرداخته و همچنین به مقایسه این نتایج با پژوهشهای مشابه پرداخته و وجوه تمایز و تفاوت آنها را بررسی می‌کند. در ضمن پیشنهادهای پژوهشگر مطرح شده و محدودیتها و مشکلاتی که در حین انجام تحقیق وجود داشته است بیان می‌گردد. در پایان نیز توصیه‌هایی برای پژوهشگرانی که علاقه‌مند هستند در این زمینه پژوهش کنند آورده شده است.
5-2 بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول: فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
برای بررسی اثر فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر اشتغال از آنالیز واریانس یکراهه (ANOVA ) استفاده شد.قبل از اجرای آزمون بررسی شد که تمامی داده ها در هر متغیر دارای توزیع نرمال و در هر گروه در سطح خطای 05/0 واریانس همگنی دارند. همانگونه که در جدول 8 مشاهده شد، برای متغیر فقدان مرکز مؤثر و فعال برای مطالعات مقدار 520/20 = (375 ، 3 ) F مشاهده شده در سطح 05/0P معنادار می باشد، بنابراین فرض صفر رد و فرض پژوهش مبنی بر مؤثر بودن فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر اشتغال پذیرفته می شود. حال با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی دانکن در جدول 9 نتیجه می شود که مقادیر بالای میانگین این متغیر در وضعیت بیکار و سابقه زیر 10 سال اشتغال و همچنین مقادیر پایین میانگین در وضعیت بالای 20 سال سابقه اشتغال قرار دارند نتایج نشان داد اثر فقدان مرکز فعال و مؤثر برای مطالعات بر وضعیت اشتغال منفی می باشد. این نتایج با یافته های اورنگی و همکاران (1389، 28) همخوانی دارد.
اورنگی و همکاران (1389، 28) در پژوهشی بیان نمودند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی