منبع پایان نامه درمورد مدیریت ارتباط

فرعی
یکپارچه سازی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
مدیریت مواد بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
برنامه ریزی تولید بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
کنترل بر بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
مدیریت جریان کار بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر دارد.
1-5 روش پژوهش

 
 
الف: نوع روش تحقیق:
روش این تحقیق برای اهداف از نوع کاربردی می باشد. در مرحله اجرا از تحقیق پیمایشی استفاده می شود. داده ها از طریق روش توصیفی جمعآوری خواهد شد.
ب: روش گردآوری اطلاعات:
روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی می باشد.
پ: ابزار گرداوری اطلاعات:
پرسشنامهای در بین مدیران، افرادی که در واحدهای سیستم های اطلاعاتی مدیریت و زنجیرهتامین سازمان مشغول به کار بوده و کسانی که با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در ارتباط هستند توزیع می شود. پرسشنامه برای برنامه ریزی منابع سازمان از 5 منظر تهیه شده و پرسشنامه دیگری نیز عملکرد زنجیرهتأمین را مورد پرسش قرار می دهد. در ادامه این تحلیل و بررسی، تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان از منظر هریک از ماژول ها و در نتیجه تأثیرکل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیرهتأمین مورد سنجش قرار می گیرد.
ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی هستند که در سیستم برنامه ریزی منابع سهیم بوده و با این سیستم و کاراییهای آن آشنایی دارند. برای اینکه تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان را از پنج بعد بر روی عملکرد زنجیرهتأمین بسنجیم از روش آماری رگرسیون استفاده می کنیم که ماژولهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در زنجیرهتأمین یعنی یکپارچهسازی، مدیریت موجودی، مدیریت برنامه ریزی تولید،کنترل و مدیریت جریان مواد متغیر های مستقل و شاخص های عملکردی زنجیرهتأمین متغیر وابسته می باشد.
1-6 تعریف اصطلاحات و متغیرها
تعریف برنامه ریزی منابع سازمان: برنامه ریزی منابع سازمان یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می‌دهد تا به گونه ای مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را، مدیریت نمایند. (اسکندریان، بهرام فر،1391)
تعریف عملکرد مدیریتزنجیره تأمین: مقصود از عملکرد زنجیره تأمین، تولید محصول با هزینه کمتر و تحویل به موقع محصول به مشتری و افزایش سطح رضایتمندی اوست. (چورپا و میندل، 2007)
در این راستا، برخی از راهبردهای زنجیره تأمین از قبیل تسهیم اطلاعات، یکپارچگی فرآیند های سازمانی،کاهش تغییرات در زنجیرهتأمین، افزایش نرخ پاسخدهی به مشتریان و استفاده از نظامهای اطلاعاتی سازگار، موجب افزایش عملکرد زنجیرهتأمین میگردد.(تقوا، جعفریان، 1391)
تعریف یکپارچگی: یعنی چند سیستم در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت واحد مدیریت شوند.(سواد کوهی، 1388)
تعریف برنامه ریزی تولید: مدلسازی و ارائه یک برنامهتولیدی برای یک سیستم بر اساس میزان تقاضا، محدودیتهای تولید، انبار، بودجه و … است. (صالح شطاط، 2012)
تعریف کنترل: کنترل عبارتست از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از این که آنها همانگونه که برنامهریزى شدهاند، انجام مىپذیرند؛ و نیز اصلاح کردن انحرافات قابل ملاحظه و مهم .(صالح شطاط، 2012)
تعریف مدیریت مواد: هدف اصلی مدیریتمواد این است که اولا در هنگام نیاز مواد و قطعات به مقدار نیاز موجود باشد ثانیا مقدار کالا و قطعات به مقدار مناسب باشد.(متقی، 1388)
تعریف مدیریت جریان کار: از نظر مدیریتی، مدیریت فرآیندهای کسبوکار را میتوان مجموعهای از متدولوژیها، تکنیکها و ابزارها جهت پشتیبانی از تحلیل و بهبود فرآیندهای کسبوکار دانست.(صالح شطاط، 2012)
فصل دوم:
ادبیات موضوع
مقدمه
در سالهای اخیر، شرکتها با نرخ بیسابقهای، کارکردهای استراتژیکی خود را یکپارچه ساختهاند. ابتکارات جدید در برنامه ریزی منابع، تجارت الکترونیک و گستردگی زنجیرهتأمین، تمایل شرکتها نسبت به یکپارچگی کارکردهای استراتژیک کسبوکار را برانگیخته است.
برنامه ریزی منابع سازمان ومدیریت زنجیرهتامین در بین قسمتهای مختلف صنایع الکترونیکی و بخشهای توزیع، عمومیت و رشد یافته است.این تحقیق دو مفهوم مهم از کارکردهای کسبوکار در شرایط تکامل آنها را و نیز عملکرد و پیشرفتهای جاری آنها را مورد بررسی و آزمون قرار می دهد.
بخش اول : برنامه ریزی منابع سازمان
2-1 تعریف سیستمهای ERP
برنامه ریزی منابع سازمان، یک نرمافزار جامع سیستم مدیریت کسبوکار میباشد که همه فعالیتها، فرآیندها و اطلاعات را بین دپارتمانهای مختلف یکپارچه میکند.(صالح شطاط، 2012)
برنامه ریزی منابع سازمان یک سیستم اطلاعاتی قابل تغییر و تنظیم است که تمام قسمتهای مختلف و اطلاعات و فرآیندهای شرکت را یکپارچه می‌کند.(کومار و هیلزگرسبرگ، 2000)
انجمن کنترل تولید و موجودیآمریکا، برنامه ریزی منابع سازمان را به صورت زیر تعریف می کند:
روشی برای برنامه ریزی وکنترل موثر تمامی منابع مورد نیاز برای دریافت، تولید، ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان در شرکتهای تولیدی، توزیعی و خدماتی میباشد.
برنامه ریزی منابع سازمان یک راه حل مبتنی بر فناوری اطلاعات است که تمام منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار میدهد تا بطور مناسب فرآیند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت نمایند.(توماس و همکاران، 2001)

برنامه ریزی منابع سازمان یک پایگاه داده، یک برنامه کاربردی و یک واسطه یکپارچه در تمامی سازمان است. (تادجه، 1998)
برنامه ریزی منابع سازمان سیستمهای مبنی بر کامپیوتر هستند که برای پردازش تراکنشهای سازمان طراحی شده اند و هدف آنها تسهیل برنامه ریزی، تولید و پاسخگویی به موقع به مشتریان در محیطی یکپارچه است. (اولئوی، 2001)
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ابزاری است جهت گردآوری و یکپارچه سازی کلیه اطلاعات و مهارتهای مدیریتی که برای کل سازمان، در یک بانک اطلاعاتی واحد، از امور مالی گرفته تا منابع انسانی، با توجه به عناصر زنجیرهتأمین و اتصال تولید به خرید و فروش، ارائه می شود.(حبشی و برچت، 2005)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برنامه ریزی منابع سازمان از طریق یک یکپارچهسازی، دستیابی به سیستم برنامه ریزی برای پوشش کل سازمان و ارزیابی برای توسعه محصول تا دستیابی به برتری کامل سازمان را توسعه داده است. (مابرت، 2000)
برنامه ریزی منابع سازمان را می توان چنین تعریف کرد: مجموعه ای از برنامههای کاربردی در یک بسته نرمافزاری که فرآیندهای اصلی کسبوکار در یک سازمان یکپارچه می سازند. چنین مکانیزمی باعث تسهیل جریان اطلاعاتی، استفاده نمودن فرآیندها، پیوستگی اطلاعات عملیاتی، کاهش موجودی و یکپارچهسازی اطلاعات مالی و سفارش مشتری می گردد. در عین حال با بهره گرفتن از این سیستم برنامه ریزی، سازمانها میتوانند به کاربردهای پیشرفته سازمانی همچون مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین، تدارکات الکترونیکی و … دست پیدا کنند. (غلامعلی نژاد، ایرانی،1389)
به صورت کلی، برنامه ریزی منابع سازمان سیستم جامعی است که سعی در مدیریت موثرتر تمام منابع و یکپارچه‌سازی کلیه وظایف و بخشهای موجود دریک سازمان (با استفاده ازیک سیستم کامپیوتری واحد) را دارد که بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخشها را برآورده سازد. این کار با بهره گرفتن از یک نرم افزار کامپیوتری انجام می‌شود که بوسیله یک پتیگاه داده واحد، امکان به اشتراک‌گذاری اطلاعات و ارتباط بخشهای مختلف را با یکدیگر برقرار می‌سازد. این نرم‌افزار از تعدادی ماژول نرم افزاری تشکیل شده که هر یک، بخشی از وظایف موجود در شرکت را بر عهده دارند. اغلب نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان آنقدر منعطف هستند که شرکت هایخریدار قادر هستند تعدادی ازماژولهای مورد نیاز ویا همه آنهارا نصب و بکارگیری کنند.
2-2 سیر تکاملی برنامه ریزی منابع سازمان
در اواخر دهه ۷۰ میلادی مفهوم برنامه‌ریزی مواد موردنیاز معرفی و توسطشرکت IBM پیاده‌ سازی و توسعه پیدا کرد. مهم ترین عیب این سیستم‌ها، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری گران ‌قیمتی بود که بعضاً در مراکز دانشگاهی و یا نظامی مستقر بودند.
سازمانها در استقرار برنامه‌ریزی مواد موردنیاز  با مشکلات زیادی مواجه بودند. از طرف دیگر، این سیستم ارتباط بین تولید و استراتژی‌های رقابتی سازمان را چندان مد نظر قرار نمی‌داد و ظرفیتهای تولیدی سازمان در این سیستم لحاظ نمی‌شد.(صالح شطاط، 2012)
در فاصله سال های 1980 و 1990 میلادی، با توسعه و گسترش برنامه ریزی مواد مورد نیاز، مفهوم برنامه ریزی منابع ساخت و تولید ارائه گردید. در اوایل همین دهه نیز سیستمهای برنامه ریزی توزیع که مستقل از برنامه ریزی منابع ساخت عمل میکردند وارد این سیستم شده و عملاً مشکل عدم ارتباط این دو سیستم با یکدیگر مرتفع گردید.
پس از بکارگیری برنامه ریزی منابع ساخت و گسترش آن در تمام عرصه‌های تولیدی، خدماتی، تجاری، توزیعی و غیره و همچنین اضافه‌ نمودن سیستم‌های پشتیبان تصمیم به آن ها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ارائه شد. با ظهور برنامه ریزی منابع سازمان در حوزه تولید، تمامی سیستم‌های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخش‌ها، فرآیند ها و وظایف مختلفی از جمله کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری و مالی به سیستم‌های تولیدی متصل شده و برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان حد فاصل سیستم‌های مدیریت زنجیرهتأمین و مدیریت ارتباط با مشتری مطرح‌گردید. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برای برنامه ریزی منابع ساخت باشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستمهای کامپیوتری طراحی شده است و برای پشتیبانی از عملیات سازمان، گزینه مطرحی است.(براتچ 2001)
با گسترش اینترنت، فناوری برنامه ریزی منابع سازمان منطبق با محیط اینترنت ارائه گردید و در نتیجه تبادل الکترونیکی داده ها و برنامه ریزی منابع سازمان با یکدیگر پیوند خوردند و اینترنت به عنوان جزیی تفکیک‌ناپذیر از برنامه ریزی منابع سازمان محسوب و تحت وب توسعه یافت. همچنین فناوری چند لایه‌ای در معماری سیستم اطلاعاتی در محیط اینترنت در نظر گرفته شد.
  در واقع برنامه ریزی منابع سازمان نتیجه ۴۰ سال تجربه، سعی و خطا است و به دلیل بهبود مستمر در تکنیک‌های موجود در مدیریت سازمانها و رشد سریع فناوری اطلاعات، برنامه ریزی منابع سازمان نیز همراه آن رشد کرده و روند تکاملی خود را طی نموده است. بنابراین مفاهیم بنیادی بسیار قوی (که در سالیان متمادی شکل گرفته‌اند) زیرساختارهای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان را تشکیل میدهند.( ieir-erp.persianblog،1391)
می‌توان سیر تکاملی و تدریجی برنامه ریزی منابع سازمان را در چهار مرحله به صورت زیر خلاصه کرد: (آدیساک،2008)
مرحله اول: یکپارچگی تولید
مرحله دوم: یکپارچگی سازمان
مرحله سوم: یکپارچگی بر مبنای مشتری‌مداری
مرحله چهارم: یکپارچگی بین سازمانی
قبل از پرداختن به برنامه ریزی منابع سازمان لازم است شناختی مختصر از سیستم های قبل از آن که پایه و اساس برنامه ریزی منابع سازمان بر آن ها استوار است بپردازیم. در کل برنامه ریزی منابع مواد نیاز,برنامه ریزی منابع ساخت و برنامه ریزی منابع سازمان در رده سیستمهای برنامه ریزی طبقه‌بندی می‌شوند.
2-2-1 برنامه ریزی مواد
یک سیستم اطلاعاتی است که برای برنامه ریزی مواد مورد نیاز برای تولید موارد و اقلام مشخص شده در سربرنامه تولید بکار می‌رود.
اساس کار
ا
ز سربرنامه تولید شروع و نیازمندی‌های هر جزء را تعیین می‌کند.
ورودی ها :
سر برنامه تولید

صورت حساب مواد
پایگاه داده مالی
زمانبندی مدیریتی
خروجی ها :
برنامه ریزی مواد مورد نیاز به صورت کامل مشخص میگردد که ممکن است به تولید یا خرید آن ها منجر شود.
تعیین اینکه چه چیزی را به چه اندازه و چه موقع سفارش دهیم. (یا تولید کنیم)
تعیین اولویت ها جهت برنامه ریزی موجودیها ، ظرفیت مورد نیاز(جعفر نژاد، 1390)
2-2-2 برنامه ریزی منابع ساخت
یک توسعه از برنامه ریزی مواد مورد نیاز
برنامه ریزی کل منابع مورد نیاز برای اجرای یک کسب و کار
عملیات و محدودهکاری برنامه ریزی منابع ساخت
پیش‌بینی
قابلیت ثبت درخواست مشتری
برنامه ریزی تولید
ساختار تولید
کنترل مالی
برنامه ریزی منابع ساخت
برنامه ریزی ظرفیت
کنترل سطوح پائینی کارخانه
برنامه خرید
حسابداری
تحلیل مالی
سازمانهای امروزی در راستای جهانی شدن رقابت میکنند که این رقابت در سطوح متفاوتی وجود دارد. در بازار رقابت جهانی، سازمانها به یافتن راه حلهای کاری بهتر با ساختارهای انعطافپذیرتر و قابل اطمینانتری نیاز دارند. بسیاری از زیر ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی، توسط سیستمهای اطلاعاتی (که فرآیندهای کاری را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتیبانی میکنند) توانمندتر شده اند. با اداره مؤثرتر این فرآیندها، مزایای رقابتی میتوانند از طریق کاهش هزینه، افزایش تولید و بهبود سرویسدهی مشتریان، حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرایش خاصی به راه حلی متمرکز که فرآیندهای کاری را بهبود میدهند ایجاد شده است. این راه حل عبارت است از : برنامه ریزی منابع سازمان.( زنگنه نژاد،سلطانی دلگشا، 1389)
2-3 سیستمهای تشکیل دهنده برنامه ریزی منابع سازمان
سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان شامل مجموعه های گوناگون و متعددی است که یکپارچگی آنها اهمیت و ارزش مضاعفی را برای سازمان و شاخه های مختلف آن پدید میآورد.
مجموعه اطلاعات پایه سازمان
مجموعه اطلاعات پایه کنترل پروژه
مجموعه اطلاعات پایه تولید/سرویس
مجموعه اطلاعات پایه لجستیک
مجموعه اطلاعات پایه منابع انسانی
مجموعه اطلاعات پایه مالی
مجموعه اطلاعات زیر سیستمهای لجستیک
مجموعه اطلاعات زیر سیستم های تولید
مجموعه اطلاعات زیر سیستم های مالی
مجموعه اطلاعات زیر سیستم های منابع انسانی
مجموعه اطلاعات زیر سیستم های اطلاعات فنی
مجموعه اطلاعات زیر سیستم های اداری
لازم به ذکر است که این تقسیمبندی مطلق نیست و میتواند در سازمانهای مختلف به تناسب نوع و وسعت فعالیتهایی که در حال انجام است تغییر کند. هر یک از این سیستمها با یک پایگاه اطلاعات واحد در ارتباط است و اطلاعات خود را با دیگر سیستمها به اشتراک میگذارد. با توجه به تعیین نوع فعالیت (توزیع جغرافیایی)، بزرگی و پیچیدگی سازمانی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان میخواهد در آن پیاده گردد، زیرسیستمهای این برنامه تعیین میگردد و با توجه به نیازهای سازمان عملیات انطباق صورت میگیرد تا این مجموعه،کلیه نیازهای عمومی و خاص آنها را برآورده ساخته و در ادامه آموزش و پیادهسازی انجامگیرد.(یانگ، 2007)
2-4 چرخه عمر سیستمها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *