منبع پایان نامه درمورد 1388)

ادامه این پژوهش به ارائه آن پرداخته شده، با عنایت به پرسشنامه مقاله اصلی تهیه و به جهت بومیسازی و به لحاظ شرایط موجود در ایران سلامی، تغییراتی در آن ایجاد گردیده است.این پرسشنامه سه بخش را شامل می شود:
بخش اوّل : سن، میزان سابقه، میزان تجربه کار با سیستم، و میزان آشنایی با سیستم را در بر میگیرد.
بخش دوم: ابعاد مختلف سیستم برمتمهریزی منابع سازمان مورد سوال واقع می شود.
بخش سوم: به بررسی عملکرد زنجیره تأمین پرداخته می شود.
به روش میدانی توزیع اولیه با 20 پرسشنامه پس از جمع آوری تصادفی بین صاحب نظران برنامه ریزی منابع سازمان در آن 5 سازمان انجام گردید پس از جمع آوری آن پایایی و روایی آن سنجیده شد و پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع شد.
3-4-1 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق
پرسشنامهای که در ادامه این پژوهش به ارائه آن پرداخته شده، با عنایت به پرسشنامه مقاله اصلی که اصل موضوع از آن مقاله استنباط شده است تهیه و به جهت بومیسازی و به لحاظ شرایط موجود در ایران سلامی، تغییراتی در آن ایجاد گردیده است. این پرسشنامه سه بخش را شامل می شود بخش اوّل سن، میزان سابقه، میزان تجربه کار با سیستم، و میزان آشنایی با سیستم را در بر می گیرد.
بخش دوم پرسشنامه به بررسی ماژول های برنامه ریزی منابع سازمان می پردازد که 4 سوال مربوط به یکپارچگی، 4 سوال مربوط به برنامه ریزی تولید، 4 سوال مربوط به کنترل، و 7 سوال مربوط به مدیریت مواد و جریان کار میباشد.
بخش سوم مشمول بر 7 سوال، به بررسی عملکرد زنجیره تأمین می پردازد.
طیف سنجش دیدگاه ها و نگرش ها از امور کیفی هستند که ابزارهای ویژهای را در چارچوب مقیاسهای اسمی ـ عددی برای اندازهگیری متغیرها طلب میکنند(حافظ نیا، 1382) برای اندازهگیری نگرشهای مختلف میتوان از طیفهایی استفاده کرد که مهمترین آنها عبارتند از: طیف لیکرت، افتراق معنایی، گرستون و فاصله اجتماعی بوگاردوس (فرهنگی و صفرزاده ،1387) برای اندازهگیری متغیرها در این پژوهش از مقیاس پنچ گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
3-4-2 سنجش روایی پرسشنامه
برای تعیین روایی در این پژوهش طرح اولیه پرسشنامه، براساس مبانی نظری و سوابغ تحقیقی طراحی شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه در تحقیق حاضر، از نظرات اساتید، متخصصین و مدیران در شرکت مورد بحث، برای اصلاح پرسشنامه استفاده گردیده و شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق که از مقالات انگلیسی زبان استفاده شده بود، چندین مرتبه ترجمه گردید و تغییر داده شد. و با نظر و صلاحدید اساتید متخصص در این زمینه و روش تحقیق بومی سازی شد.
3-4-3 سنجش پایایی پرسشنامه ( ابزار تحقیق )
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان، حاکی از پایداری آن و تغییرپذیری اندک آن میباشد. این توانایی نشان دهنده برازش ابزار است( صائبی و شیرازی، 1384) اعتبار یا پایایی پرسشنامه به دقت اندازهگیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به یک معنا، ثبات و پایایی پرسشنامه در طول زمان معنای دیگر همسانی درونی سوالات پرسشنامه مورد نظر میباشد.( شریفی، حسن پاش، اصول روان آزمایی و روان سنجی 1381) .

 
 
در این قسمت به ارائه نتایج و یافتههای تحقیقاتی در مورد مطالعه مقدماتی انجام گرفته بر روی نمونه پرداخته میشود. در ابتدا جهت تعیین پایایی بخشهای مختلف مورد استفاده در پرسشنامه از آلفای کرونباج استفاده شده است. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود.( صائبی و شیرازی، 1384)
در این روش اجزا یا قسمتهای آزمون برای سنجش ضریب پایایی آزمون به کار می روند.( مومنی 1387)
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار می رود. در اینگونه ابزار پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی اختیار کند. که با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا به دست می آید:

J = تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S = واریانس زیر آزمون J ام
= واریانس کل آزمون(عالم تبریز،1388)
از ضریب آلفا بیشتر از 0.7 باشد آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است . اعتبار پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه گردید که مقادیر آن در جدول زیر آمده است.
جدول 3-1 میزان پایایی پرسشنامه
نام ماژول
مقدار آلفایش برای آزمون 20 نفر
مقدار آلفایش برای آزمون 58 نفر
یکپارچه سازی
0.75
0.71
برنامه ریزی تولید
0.82
0.82
کنترل کردن
0.80
0.74
مدیریت مواد و مدیریت جریان کار
0.79
0.74
عملکرد زنجیره تأمین
0.71
0.70
براساس جدول فوق مشخص می شود که مقدار آلفا برای تمام سازه ها دارای مقداری بالاتر از 0.7 است که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویی از محتوای متغیرهای مربوط به هر سازه است.
3-5 متغیرهای تحقیق

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متغیر به ویژگی یا صفت و یا عاملی گفته میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزشهای متفاوتی داشته باشد. متغیرها به 2 دسته وابسته و مستقل تقسیم می شود.
متغیرهای مستقل: این متغیرها نقش علت را بر عهده دارند و بر متغیرهای دیگر اثر میگذارند. ماژولهای برنامه ریزی منابع سازمان در این تحقیق متغیر مستقل هستند.
متغیر وابسته : این متغیرها تابع متغیر مستقل هستند و یا در واقع معلول آن ها به حساب می آیند . عملکرد زنجیره تأمین در این تحقیق متغیر وابسته است و از ماژول های برنامه ریزی منابع سازمان تأثیر می گیرد.
عملکرد مدیریت زنجیره تأمین
عملکرد مدیریت زنجیره تأمین
یکپارچه سازی
مدیریت مواد
برنامه ریزی تولید
کنترل
مدیریت جریان کار
شکل 3-1 متغیرهای تحقیق
3-6 روش تجزیهوتحلیل داده ها
شیوه تجزیه و تحلیل دراین تحقیق به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام شده است، تهیه جداول، نسبتهای توزیع، نمایش هندسی و نظایر آن با بهره گرفتن از آمار توصیفی صورت پذیرفته است. برای بدست آوردن میزان تأثیر تک تک ماژول ها و کل سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد زنجیره تامین، از آمار استنباطی و معادله رگرسیون خطی استفاده شده است. روش به دست آوردن مقدار متغیرها از رابطه های زیر می باشد:(عالم تبریز، 1388)

سوالات پرسشنامۀ مربوط به ماژول های برنامه ریزی منابع سازمان از طریق آزمون t تک متغیره با مقدار 3، برای بررسی سوالات و تحقیق اینکه آیا مباحثی که مورد پرسش واقع شده اند در سازمان خوب انجام می شود یا خیر. یا اینکه این مباحث در سازمان جایگاه مناسبی دارد.که با بهره گرفتن از رابطه های زیر سنجیده شده است.(عالم تبریز، 1388)
فصل چهارم:

تحلیل داده ها
مقدمه
یافتهها، برونداد فرآیند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیح و اثبات میکنند. یافتههای هر پژوهش شامل مجموعهای از توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباطها بر اساس تفاوتها و رابطه ها است. لذا در این فصل با توجه به داده های گردآوری شده، به بررسی سوالات تحقیق پرداخته، درصدد دستیابی به اهداف تحقیق میباشیم. هر تحقیق میتواند به یافتههایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده، ولی میتواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیق آتی و یا دلایل احتمال بروز وقایع و پدیده ها یاری کند، به بررسی سایر یافتههای تحقیق میپردازیم.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده کردهایم. آمارههای توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار می باشد و در سطح استنباطی نیز از روش رگرسیون خطی برای بدست آوردن میزان تاثیر استفاده کرده ایم. نرم افزار های مورد استفاده برای تحلیل مباحث SPSS و Ecxel می باشد.
4- 1 بخش اول آمار توصیفی
در این قسمت به ارائه آماره های توصیفی و جداول مربوط به ویژگی های جداول جمعیت شناختی نمونه میپردازیم. شناخت ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه، از این جهت مفید فایده است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای عمومی آن برای سایر محققان نمایان میشود. بعلاوه، این شناخت باعث میشود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر و یا طراحی سوالات تحقیقات آتی در بررسی سایر جوامع بتوان از اطلاعات کسب شده، به شیوهای مناسب بهره برد.

تعداد پاسخ دهندگان
58 نفر
تعداد شرکت های پاسخ دهنده
5 عدد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *