نظریهای مربوط به تمایل

– نظریه فیش باین و آیزن[1]

اونا واسه تبیین رفتار به نقش تمایل می­پردازند. به نظر اونا رفتار به دنبال زنچیره ای از عوامل به وجود میاد. حلقه ما قبل بروز رفتار، قصد و قصد به انجام یه رفتاره. به وجود اومدن قصد و قصد به نوبه خود پیرو دو متغیره : 1.تمایل به طرف اون رفتار ، 2. قانون ذهنی

تمایل به طرف اون رفتار: طی تمایل به طرف یه رفتار ، فرد انجام یه رفتار رو از نظر خودش آزمایش می کنه که خوب یا بده.

قانون ذهنی: نشون دهنده نفوذ و فشار اجتماعیه که شخص اون رو واسه آنجام یه کار (رفتار) احساس و درک می کنه. این متغیر خود به دو عامل جدا سازی می شه. یکی انتظار بقیه، یعنی انتظار اینکه یه رفتار خاص از طرف دیگه افراد مهم گروه چیجوری آزمایش می شه و دیگری فکر و انگیزه فرد واسه پیروی از انتظارات بقیه(رفیع پور ، 1372 : 10).

تمایل به یه اتفاق خاص هم دارای دو بعد انتظار فایده و آزمایش فایده س. انتظار فایده به این معنیه که شخص تا چه حد از یه اتفاق انتظار فایده داره. آزمایش فایده، یعنی اینکه شخص آزمایش می کنه که اون اتفاق واسه اون فایده داشته یا نه. متغیرهای مورد بحث در نظریه فیش باین-آیزن به شکل یه مدل نظری میشه دید.(به نقل از رفیع پور، 1372 : 12).

1.Fishbein & Aizen

اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ داره؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺸﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪن ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﻲ ﺷﻮد، مثل :

رﻓﺘﺎرپیشین: فردی که قبلأ در اﻣﺘﺪاد رﻓﺘﺎری ﺧﺎص دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ بیشتری واسه انجام اون طور اعمال داره.

شناخت از خود: ﻓﺮدی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ رفتاری اش ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮدش ﺳﺎزﮔﺎره، ﺑﻴﺶ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری اش و ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد داره، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ داره.

داﻣﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮخود: ﻓﺮدی ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ امور داره، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪﻫﺎی رفتاری اش ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ داره و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،1390).

 نظریه ساپ و هارود[1]

در تحقیق خود درباره تمایل مردم به خوردن گوشت گاو به تاثیر عامل انتظارات اجتماعی در پیدایش قصد و قصد پرداختن. اونا به نظریه گروه منبع مراجعه کردن. این گروه یه چارچوب ارزشیابی بوجود میاره که طبق اون اعضاء، سیستم اجتماعی یا گروه خود و بقیه رو آزمایش و کنترل می کنه. هر اون چیزی که تو یه گروه به عنوان یه اندازه ارزشی گروهی جا بیفته ، روی قضاوت و ارزشیابی تک تک افراد تاثیر میذاره(رفیع پور، 1372 : 14).

نظریه تزیشه و کرمکا[2]

در پژوهشی که درباره تمایل کشاورزان پاره ­وقت نسبت به اداره گسترش داشته­ان تمایل رو به سه بعد جدا سازی می­کنن: “عناصر ادراکی”، “عناصر ارزشیابانه” و “عناصر عملی و رفتاری”. در بعد شناختی یا ادراکی شخص اطلاعاتی از وجود موضوع پیدا می­ کنه. در بعد احساسی یا عاطفی شخص به آزمایش فواید به وجود اومده توسط موضوع می پردازه و نهایتأ در بعد رفتاری شخص به شکل بالقوه آمادهه تا له یا بر موضع رفتاری انجام دهد(رفیع پور، 1372 : 16).

1.Sapp & Harrod

2.Tziche & Kramka