سامانه پژوهشی – نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۳۱

 • نکونام، جعفر. درآمدی بر معناشناسی قرآن. قم: اصول دین، (۱۳۹۰).
 • واعظ‌زاده خراسانی، محمد. «شرح حال و آثار شیخ طوسی علی دوانی». هزاره شیخ طوسی، تهران: امیرکبیر، (۱۳۸۵).
 • _______________ . میراث ماندگار. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، (۱۳۸۲).
 • ب. کتب عربی

  1. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد. تفسیر القرآن العظیم. ج۴، عربستان: مکتبه نزار، (۱۴۱۹ق).
  2. ابن خلدون، عبدالرحمن. مقدمه. بیروت: دارالفکر، (۱۴۲۴ق).
  3. ابن العربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر. أحکام القرآن. ج۳، [بی‌جا]: [بی‌نا]، ([بی‌تا]).
  4. ابن عساکر، علی بن حسن. تاریخ مدینه دمشق. ج۴۲، بیروت: دارالفکر، (۱۴۱۹ق).
  5. ابن فارس، احمد. معجم مقاییس اللغه. ج۲، بیروت: دارالفکر، (۱۳۹۹ق).
  6. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین. کفایه الأصول. قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، (۱۴۰۹ق).
  7. ادنه‌وی، احمد بن محمد. طبقات المفسرین. مدینه: مکتبه العلوم و الحکم، (۱۴۱۷ق).
  8. اشعری، ابوالحسن. مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلین. ویسبادن: فرانس شتاینر، (۱۴۰۰ق).
  9. المعی، زاهر بن عواض. دراسات فی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم. ریاض: الفرزدق، (۱۴۰۵ق).
  10. آلوسی، محمود. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. ج۳، ۵، ۱۳، ۱۵، بیروت: دارالکتب العلمیه، (۱۴۱۵ق).
  11. انیس، ابراهیم. المعجم الوسیط. [بی‌جا]: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، (۱۳۷۲ق).
  12. ایازی، محمدعلی. المفسرون حیاتهم و منهجهم. تهران: وزارت ارشاد، (۱۳۷۳).
  13. بحرانی، هاشم. البرهان فی تفسیر القرآن. ج۲، تهران: بنیاد بعثت، (۱۴۱۶ق).
  14. بخاری، محمدبن اسماعیل. صحیح البخاری. ج۶، تصحیح محمدزهیر الناصر، دمشق: دار طوق النجاه، (۱۴۲۲ق).
  15. برّی، عبداللطیف. قاموس مفاهیم القرآنیه: التفسیر الموضوعی التحلیلی المقارن. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، (۱۴۲۰ق).
  16. بشیر صدیق، حسن. التفسیر التطبیقی منهج علمی لدراسه النص القرآنی. خارطوم: دارالسودانیه للکتب، (۱۴۱۶ق).
  17. بلاذری، احمد بن یحیی. انساب الأشراف. ج۲، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، (۱۳۹۴ق).
  18. ترمذی، محمد بن عیسی. سنن ترمذی. ج۵، بیروت: دار احیاء السنه النبویه، ([بی‌تا]).
  19. تقدمی معصومی، امیر. طرق حدیث الغدیر بروایه ابن عساکر. قم: دلیل، (۱۳۸۰).
  20. حاجی، محمد عمر. موسوعه التفسیر قبل عهد التدوین. دمشق: دارالمکتبی، (۱۴۲۷ق).
  21. حسکانی، عبیدالله بن احمد. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. ج۱، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (۱۴۱۱ق).
  22. حسن‌زاده آملی، حسن. شرح المنظومه السبزواری. ج۱، تهران: نشر ناب، (۱۳۸۰).
  23. حقی بروسوی، اسماعیل. روح البیان. ج۲، ۳، ۴، ۷، بیروت: دارالفکر، ([بی‌تا]).
  24. حکیم، محمدتقی. الأصول العامه للفقه المقارن. [بی‌جا]: دار الأندلس، ([بی‌تا]).
  25. حیدر، اسد. الإمام الصادق و المذاهب الأربعه. ج۳، بیروت: دارالکتاب العربی، (۱۴۰۳ق).
  26. خالدی، صلاح ‌عبدالفتاح. التفسیر الموضوعی بین النظریه و التطبیق. عمان: دارالنفائس، ط۲، (۱۴۲۲ق).
  27. خلیل احمد، ابراهیم. محمد فی التوراه و الإنجیل و القرآن. قاهره: دارالمنار، (۱۴۰۹ق).
  28. خویی، ابوالقاسم. البیان فی تفسیر القرآن. [بی‌جا]: [بی‌نا]، ([بی‌تا]).
  29. داودی، محمد بن علی بن احمد. طبقات المفسرین‏. ج۲، بیروت: دارالکتب العلمیه، ([بی‌تا]).
  30. ذهبی، محمد بن احمد بن عثمان. میزان الإعتدال فی نقد الرجال. ج۱، تحقیق علی بن محمد بجاوی، بیروت: دارالمعرفه، ([بی‌تا]).
  31. ذهبی، محمدحسین. التفسیر و المفسرون، ج۱، ۲، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ([بی‌تا]).
  32. رازی، محمد بن عمر(فخرالدین). مفاتیح الغیب. ج ۶، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۳۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، (۱۴۲۰ق).
  33. رشیدرضا، محمد. المنار. ج۱، ۴، ۵، ۶، ۱۰، [بی‌جا]: الهیئه المصریه العامه للکتاب، (۱۹۹۰م).
  34. رومی، فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان. اتجاهات التفسیر فی القرن الرابع عشر. ج۱، ریاض: [بی‌نا]، (۱۴۰۷ق).
  35. _____________________ . بحوث فی أصول التفسیر و مناهجه. ریاض: مکتبه التوبه، ط۲، (۱۴۱۹ق).
  36. زمخشری، محمود. الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل. ج۱، ۲، ۳، ۴، بیروت: دارالکتاب العربی، (۱۴۰۷ق).