نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۳۲

 • سالوس، علی. دراسه مقارنه فی التفسیر و أصوله. [بی‌جا]: مکتبه ابن تیمیه، ([بی‌تا]).
 • سیوری، مقداد بن عبدالله. کنز العرفان فی فقه القرآن. ج۱، [بی‌جا]: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، (۱۴۱۹).
 • سیوطی، جلال الدین. الدر المنثور فی تفسیر المأثور. ج۲، قم: کتابخانه مرعشی، (۱۴۰۴ق).
 • _____________. طبقات المفسرین. بیروت: دارالکتب العلمیه، ([بی‌تا]).
 • شنوقه، سعید. التأویل و التفسیر بین المعتزله و السنه. قاهره: المکتبه الازهریه، ([بی‌تا]).
 • صالح، صبحی. علوم الحدیث و مصطلحه، قم: منشورات الرضی، (۱۳۶۳).
 • صدر، حسن. نهایه الدرایه. تحقیق ماجد الغرباوی، [بی‌جا]: مشعر، ([بی‌تا]).
 • طباطبایی، محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن. ج۴، ۵، ۹، ۲۰، قم: انتشارات جامعه مدرسین، (۱۳۷۴).
 • طبرسی، فضل بن حسن. مقدمه مجمع البیان. تهران: اسوه، (۱۳۸۴).
 • ______________. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. ج۳، ۵، ۶، ۱۰، ۲۰، تهران: ناصر خسرو، (۱۳۷۲).
 • طبری، محمد بن جریر. جامع البیان فی تفسیر القرآن. ج۳، ۵، ۶، ۱۰، ۳۰، بیروت: دارالمعرفه، (۱۴۱۲ق).
 • _____________. بخشهای برجای‌مانده کتاب فضایل و الولایه. به کوشش رسول جعفریان، قم: دلیل، (۱۳۷۹).
 • طبطبایی، ولید بن مساعد. فصول من التفسیر الموضوعی. کویت: دارالتجدید، (۱۴۱۵ق).
 • طوسی، محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. ج۱، ۳، ۵، ۶، ۱۰، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ([بی‌تا]).
 • ______________. الإستبصار فی ما اختلف من الاخبار. ج۱، تهران: دارالکتب الاسلامیه، (۱۳۹۰ق).
 • ______________. تهذیب الأحکام. ج۱، تهران: دارالکتب الاسلامیه، (۱۳۶۵).
 • طهطاوی، محمود عزت اسماعیل. محمد نبی الإسلام فی التوراه و الإنجیل و القرآن. قاهره: مکتبه النور، (۱۹۸۶م).
 • عبدالرحیم، عبدالجلیل. التفسیر الموضوعی للقرآن فی کفتی المیزان. عمان: [بی‌نا]، (۱۴۱۲ق).
 • عبدالرحیم، عبدالغفار. الإمام محمد عبده و منهجه فی التفسیر. [بی‌جا]: المرکز العربی للثقافه و العلوم، ([بی‌تا]).
 • عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه. نورالثقلین. ج۲، قم: اسماعیلیان، (۱۴۱۵ق).
 • عسقلانی، احمد بن علی بن حجر. لسان المیزان. ج۴، بیروت: مؤسسه الاعلمی، (۱۴۰۶ق).
 • عمری، احمد جمال. دراسات فی التفسیر الموضوعی للقصص القرآنی. قاهره: مکتبه الخانجی، (۱۴۰۶ق).
 • عیاشی، محمد بن مسعود. کتاب التفسیر. ج۱، تحقیق هاشم رسولی محلاتی، تهران: علمیه، (۱۳۸۰ق).
 • غالب، حسن. مداخل جدیده للتفسیر. بیروت: دارالهادی، (۱۴۲۴ق).
 • فاکر میبدی، محمد. قواعد التفسیر لدی الشیعه و السنه. تهران: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، (۱۳۸۵).
 • ___________. آیات الأحکام تطبیقی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی، (۱۳۸۹).
 • فرماوی، عبدالحی. البدایه فی التفسیر الموضوعی. قاهره: [بی‌نا]، (۱۳۹۷ق).
 • فیض کاشانی، محسن. تفسیر الصافی. ج۱، ۲، ۵، تهران: صدر، (۱۴۱۵ق).
 • قرطبی، محمد بن احمد. الجامع لأحکام القرآن. ج۱، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۲۱، تهران: ناصر خسرو، (۱۳۷۲)
 • قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج. صحیح مسلم. ج۴، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ([بی‌تا]).
 • کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی. ج۱، تهران: دارالکتب الاسلامیه، (۱۳۶۵).
 • مسلم، مصطفی. مباحث فی التفسیر الموضوعی. دمشق: دارالقلم، ط۴، (۱۴۲۶ق).
 • _________. مباحث فی التفسیر الموضوعی. دمشق: دارالقلم، ط۲، (۱۴۱۸ق).
 • معرفت، محمدهادی. التفسیر الأثری الجامع. ج۱، قم: التمهید، (۱۳۸۷).
 • مغنیه، محمدجواد. الفقه علی المذاهب الخمسه. بیروت: دار التیار، (۱۴۲۱ق).
 • ناصری، محمدباقر. التفاسیر الإسلامیه المشهوره: التفسیر المقارن. قم: مجمع تقریب بین المذاهب الاسلامیه، (۱۴۱۶ق).
 • __________. التفسیر الموضوعی المقارن. نجف: العطار، (۱۳۹۲).
 • نجاشی، احمد بن علی. الفهرست. تحقیق موسی شبیری زنجانی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، (۱۴۱۶ق).
 • نسفی، میمون بن محمد. بحر الکلام. تعلیق محمدصالح فرفور، دمشق: فرفور، (۱۴۲۱ق).
 • واحدی، علی بن احمد. اسباب النزول. بیروت: دارالکتب العلمیه، (۱۴۱۱ق).
 • ج. کتب لاتین