مقاله دانشگاهی – نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۳۳

 1. Ochs, Vanessa. L. Sarah Laughed; Modern Lessons from the Wisdom & Stories of Biblical. New York: McGraw-Hill, (2004).
 2. Robbin, Stanley. L and others. Pathologic Basis of Disease.7th ed, Amsterdam: Elsevier, (2005).

د. مقالات

 1. ایلقارزاده، اسماعیل. «تفسیر تطبیقی آیه تطهیر از دیدگاه مذهب اهل بیت(ع) و اهل سنت». طلوع، سال سوم، ۸ و ۹(۸۳): ۱۱۱-۱۷۸٫
 2. ___________ . «تفسیر تطبیقی آیه مع الصادقین». طلوع، سال چهارم، ۱۳ و ۱۴ (۸۴): ۴۵-۴۷٫
 3. بابایی، علی‌اکبر. «پژوهشی دیگر در تفسیر قمی». پژوهش و حوزه، سال پنجم، ۱۹و۲۰(۸۳): ۲۱۸-۲۳۴٫
 4. جلیلی، هدایت؛ عسگری، انسیه. «تفسیر مقارن/تطبیقی؛ فرازبانی لغزان و لرزان». پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال دوم، ۴(۹۳): ۶۷-۸۴٫
 5. جناتی، محمدابراهیم. «فقه تطبیقی و پیشگامان آن». کیهان اندیشه، سال یازدهم، ۵۹(۷۴): ۳۵-۵۰٫
 6. ربیع نتاج، علی‌اکبر. «بررسی روش‌شناسی تفسیر المنار از نگاه مهم‌ترین مفسر شیعی معاصر». شیعه شناسی، سال هشتم، ۳۱(۸۹): ۱۶۵-۱۸۸٫
 7. رستم‌نژاد، مهدی. «کارکردهای تطبیق در احادیث تفسیری». علوم حدیث، سال هفدهم، ۶۴(۹۱): ۱۱۱-۱۳۷٫
 8. رضایی اصفهانی، محمدعلی. «سبکی نوین در تفسیر روایی». بینات، سال یازدهم، ۴۴(۸۳): ۱۰۸-۱۳۵٫
 9. ________________ . «روش‌شناسی مطالعات تطبیقی در تفسیر قرآن». تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال اول، ۱(۱۳۸۹):۳۵-۵۶٫
 10. رضوی، فیاض حسین. «تفسیر تطبیقی آیه وعد». طلوع، سال ششم، ۲۲(۸۶): ۹۳-۱۱۳٫
 11. ریپین، اندرو. «مروری بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگاری». ترجمه مهرداد عباسی، پژوهشهای قرآنی، سال نهم، ۳۵و۳۶(۸۲): ۲۰۰-۲۲۵٫
 12. سبحانی فخر، قاسم؛ کرمی، سیاوش. «تفسیر تطبیقی مصداق اولی الامر در آیه اطاعت». مطالعات تفسیری، سال سوم، ۱۲(۹۱): ۱۹-۴۶٫
 13. شلتوت، محمود. «تقدیم لکتاب مجمع البیان». رساله الإسلام، سال دهم، ۳(۱۳۷۷ق):۲۲۹-۲۴۱٫
 14. ضیایی بیگدلی، محمدرضا. «متدولوژی حقوق بین‌الملل». پژوهش حقوق عمومی، سال هفتم، ۱۵و ۱۶ (۸۴): ۷-۱۸٫
 15. علیزاده، بیوک. «فلسفه تطبیقی؛ مفهوم و قلمرو آن». نامه حکمت، سال اول، ۱(۸۲): ۴۵-۷۸٫
 16. فاکر میبدی، محمد. «تفسیر مقارن آیه شریفه خمس». مطالعات تفسیری، سال سوم، ۱۰(۹۱): ۷-۳۰٫
 17. فرامرز قراملکی، احد. «کارآیی و اثربخشی در مطالعات تطبیقی ادیان». پژوهش و حوزه، سال هفتم، ۲۶(۸۵):۲۴-۳۴٫
 18. کریمی‌نیا، مرتضی. «چهار پارادایم تفسیری شیعه». صحیفه مبین، سال هجدهم، ۵۰(۹۰): ۱۷۲-۱۹۶٫
 19. محامد، علی. «تفسیر تطبیقی آیه شریفه انفال». مطالعات تفسیری، سال سوم، ۹(۹۱): ۸۱-۱۰۴٫
 20. مشنی، مصطفی ابراهیم. «التفسیر المقارن-دراسه تأصیلیه». الشریعه و القانون، ۲۶(۱۴۲۷ق):۱۳۷-۲۰۵٫
 21. موسوی، احمد. «پژوهشی پیرامون تفسیر قمی». کیهان اندیشه، سال ششم، ۳۲(۶۹): ۸۴-۹۴٫
 22. نجارزادگان، فتح‌الله. «بررسی تطبیقی تفسیر آیه اکمال با تأکید بر نقد مناقشه‌ها». تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)، سال پنجم، ۹(۸۷): ۱۳۱-۱۵۹٫
 23. ___________. «بررسی تطبیقی تفسیر آیات مهدوی (اظهار دین) از دیدگاه فریقین». مشرق موعود، سال چهارم، ۱۴(۸۹): ۴۱-۵۸٫
 24. ___________. «بررسی تطبیقی تفسیر آیه وعد از دیدگاه فریقین». قرآن شناخت، سال سوم، ۲(۸۹): ۱۶۵-۱۹۲٫
 25. نیکزاد، علی‌اکبر. «مطالعات تطبیقی مذاهب: ضرورت‌ها و بایسته‌ها». حبل‌المتین، پیش شماره اول(۹۱): ۹-۱۹٫
 26. هاشمی، علی. «یک مفسر سلفی: درآمدی بر پژوهشهای قرآنی رشیدرضا». خردنامه همشهری، سال سوم، ۱۵(۸۶): ۴-۶٫

ه. سایت‌های اینترنتی

 1. http://www.iraker.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=11752&Itemid=1 ۱ nov 2011
 2. www.tafsir.net/vb/tafsir15283/5nov2011

نمایه‌ها
الف. نمایه آیات
«إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً …» (بقره:۱۲۴)، ۱۵۷، ۱۵۹
«إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِما» (بقره:۱۵۸)، ۱۰۴