ویژگیای امتحان عملکردی و مراحا انجام ان

ویژگی های امتحان عملکردی:

هرمن[1] و همکاران ( 1992 ) ویژگیای امتحان عملکردی رو این جور عنوان می کنن:

 • درخواست از علم آموزان جهت عمل کردن، تولید کردن، ساختن یا انجام دادن
 • مهارتای حل مسأله و به کار گیری سطوح بالای تفکر
 • به کار گیری آزمونایی که فعالیتای آموزشی معنی دار رو شامل می شن. مثل: انجام

فعالیتای مشابه با فعالیتای دنیای واقعی

 • نمره گذاری پاسخا به وسیله فرد اصلاح کننده و به کار گیری قضاوت کل نگر در نمره دادن
 • دادن نقشای جدید به معلمان در آموزش و امتحان

نیتکو(2001)، به نقل از سیف ( 1384 ) هم ویژگیای امتحان عملکردی رو در چار دسته پایین خلاصه کرده:

 • تاکید بر کاربست، یعنی امتحان اینکه دانش آموز، علاوه بر دونستن علم، می تونه اون رو به کار بندد.
 • تاکید بر امتحان مستقیم، یعنی امتحان هدف آموزشی مستقیما، به عوض غیرمستقیم
 • به کار گیری مسائل واقعی، یعنی به کار گیری مسائل وموقعیتهایی که در زندگی واقعی یافت می شن یا

مثل به اونا هستن.

 • تشویق و تشویق تفکر باز، یعنی هدایت علم آموزان به پیداکردن راه حلهای جور واجور واسه مسائل و تشویق اونا به درگیرشدن با مسائل به طور گروهی و کارکردن برروی اونا واسه یه مدت طولانی.

جایگر[2] و همکاران ( 1998 ) در مورد سنجشهای عملکردی، با عنوان سنجشای اصیل، این جور عنوان می کنن: اگه پتانسیل عملکردی علم آموزان شناخته شه، اینجور سنجشهایی باید به اندازه گیریایی منجر شه که:

1) به طوررضایت بخشی واسه ساپورت از انتخاب یا طبقه بندی افراد، یا ارزشیابی یه عالمه ازدانش آموزان در سطوح محلی، ایالتی یا ملی پایا باشه.

مطلب دیگر :  پایان نامهشرکتهای سهامی

2) به طور روا یی استنباطهای در رابطه باپیشرفت تحصیلی، استعدادوقابلیتای عملکردی راکه مورد امتحان قرارمی بدن، ساپورت کنه

3) به روش هایی مساوی وبدون سوگیری تواناییهای علم آموزان رابدون توجه به جنسیت، نژاد، قومیت و یا شرایط اقتصادی مورد امتحان، مشخص کنه.

4) وقتی که استانداردهای عملکردی تعیین شد، از طبقه بندی آزمودنیا به طبقات معطوف به اراده کردن ، مثل دادن گواهینامه وارتقا و یا برچسب زدن به عنوان پایه، شایسته، پیشرفته، ساپورت کنه.

 

مراحل امتحان عملکردی:

پین[3](2003) عقیده داره که مراحل انجام امتحان عملکردی مثل به انجام هر آزمون یا اندازه گیری دیگه س و شامل مراحل زیره:

 • جدا سازی و بررسی کارکرد (تکلیف) مورد نظر
 • شناسائی عناصر معرف و اساسی واسه مشاهده
 • انتخاب یه موقعیت مثل سازی مناسب
 • مشخص کردن یه مجموعه تکالیفی که این عناصر اساسی رو ترکیب کنه
 • مشخص کردن مواد موردنیاز واسه آزمودنیا جهت انجام تکالیف
 • آماده کردن دستورالعمل آزمون واسه آزمودنیا
 • ایجاد روش ایی جهت ثبت یافته های اطلاعات جمع بیاری شده
 • جدا سازی و بررسی پایائی و روائی

خیلی از محققان باور دارن که ایجاد یه امتحان عملکردی، شامل مراحل بکار گرفته شده در هر امتحان دیگریست:

 • تعریف رفتارای ملاک
 • ساخت یا انتخاب تکالیف
 • تعیین راهنماهای نمره دهی
 • جمع بیاری نظامدار اطلاعات وارزیابی سوالات (سیف 1381 ، به نقل از حسنی و احمدی، 1385).

 

[1] Herman

[2] Jayger

[3] Payne