پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به …

بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۰۳/۰-

ضعیف

۳۸/۰

رد فرضیه‌ی ۳

بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

۸۰/۰

قوی

۰٫۰۱>P

تأیید فرضیه‌ی ۴

فصل پنجم
نتایج و پیشنهادات
۵-۱-مقدمه
در این تحقیق سعی شده است تا با تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، در تحقیق حاضر با پیروی از یک چارچوب منظم و در قالب پنج فصل به بررسی این موضوع پرداخته شد. در فصل اول به بیان مساله تحقیق، اهداف، اهمیت، فرضیههای تحقیق و تعریف تخصصی مفاهیم و متغیرها پرداخته شد.
در فصل دوم، مبانی نظری و پژوهشی متغیرهای وابسته و مستقل آورده شده است. در فصل مزبور ابتدا مبانی مربوط به تبلیغات اینترنتی، نگرش و اعتماد به تبلیغات اینترنتی، پاسخ رفتاری کاربران و در نهایت جامعه مجازی ارائه و سپس به تحقیقات مرتبطی که در این زمینه انجام گرفتهاند، اشاره گردیده است.
در فصل سوم، به روششناسی تحقیق اشاره گردید؛ نتایج هنگامی قابل اعتماد، اطمینان و تعمیم هستند که با روش مناسب به دست آمده باشند. جامعه و نمونه آماری، روش گردآوری اطلاعات و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل سوم شرح داده شده است.
در فصل چهارم، به پرسشهای پژوهش براساس آزمون فرضیهها جواب داده شده است و نتایج حاصل از برآورد مدل که با استفاده از نرم افزارهای SPSS 16، Warp PLS3 انجام گرفت، ارائه گردیده است.
سرانجام در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلهایی که در فصل چهارم انجام شد در جهت قبول یا رد فرضیههای تحقیق که برخواسته از اهداف تحقیق بوده است، ارائه میشود. سپس محدودیتهایی که تعمیم نتایج را دشوار ساختهاند ارائه میشود و در انتها پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ارائه میشوند.

  1. بررسی نتایج تحقیق

در این تحقیق چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفتهاند که عبارت اند از:

  • فرضیه اول: بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • فرضیه دوم: بین اعتماد به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • فرضیه سوم: بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  • فرضیه چهارم: بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

اکنون، نتایج آزمون مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار میگیرند:
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
همان طور که در فصل چهارم نشان داده شد، فرضیه فوق در سطح معناداری ۰٫۰۰۱p< تایید گشت بنابراین میتوان گفت که بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و اعتماد به تبلیغات اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این موضوع بیانگر این مطلب است که هرچه قدر نگرش یک فرد به تبلیغات اینترنتی مثبتتر باشد، اعتماد او نسبت به تبلیغات موجود در فضای مجازی بیشتر خواهد بود. این نتیجه با نتایج پژوهش پترسامانسن (۲۰۱۲)، که با عنوان اعتماد مصرفکننده به تبلیغات در رسانههای متفاوت، با هدف اندازهگیری اعتماد مصرفکننده به تبلیغات در چهار رسانه متفاوت، شامل: تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت به انجام رسید، سازگاری دارد. تحقیق مزبور در نهایت به این نتیجه رسید که بین نگرش مصرفکنندگان به تبلیغات و اعتماد به تبلیغات رابطه معناداری وجود دارد.

  1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است