پایان نامه ارشد حقوق : تحقیقات مقدماتی

تدابیر در متون قانونی پیش‌بینی نشده است. با این وجود استفاده آن با ممنوعیت قانونی مواجه نخواهد بود. حتی می‌توان اشاره کرد که صرف‌نظر از موارد فراوان استناد قضات به شهادت -که مطابق تبصره 59 قانون آیین دادرسی کیفری استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی‌است و لا‌زمه استماع شهادت توسط این قاضی حضور شخص شاهد نزد قاضی می‌باشد_ عدم حضور شاهد و حاضر شدن وی در اتاقی جداگانه و استماع شهادت از طریق تکنولوژی ارتباطات با توجه به طریقت داشتن شهادت در این موارد امکان‌پذیر می‌باشد .در انگلستان در پرونده‌هایی که شهود آن نوجوان می‌باشند و یا شاهد بیرون از انگلستان حضور دارد، مطابق ماده 24 قانون عدالت جوانان و ادله کیفری به دلیل اجتناب از تهدید یک تلویزیون مداربسته (به صورت زنده) دادگاه و اتاق جداگانه‌ای را که شاهد با حضور یک محافظ در آن قرار دارد، به هم وصل می‌نماید و وی از طریق این تلویزیون مداربسته ادای شهادت می‌کند. مطابق ماده 25 همین قانون اطفال می‌توانند به طور خصوصی نزد قاضی ادای شهادت نمایند. از این روش در جرایم خشونت‌آمیز و جرایم جنسی نیز استفاده می‌شود.

از مطالعه قوانین و مقررات ملی در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید این نتیجه به دست آمد که در حقوق کیفری ایران تهدید بزه‌دیدگان و شهود به طور ویژه جرم‌انگاری نشده و سیاست جنایی تقنینی ایران به پیش‌بینی کلی جرم تهدید _صر‌ف‌نظر از شخص تهدید‌شده_ اکتفا کرده است. در کنار جرم‌انگاری کلی تهدید پیش‌بینی اخذ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز از دیگر سازوکارهای حمایتی موجود در قوانین ماهوی است. در قسمت قوانین شکلی نیز این نتیجه به دست آمد که هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری ایران به‌صراحت تدبیر ویژه‌ای در زمینه حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید مشاهده نمی‌شود؛ اما در برخی موارد می‌توان حمایت‌های ضمنی استنباط نمود. این در حالی است که برخی نظام‌های سیاست جنایی تقنینی از رهگذر جرم‌انگاری خاص تهدید بزه‌دیدگان و شهود در قوانین ماهوی و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی در قوانین شکلی خود به حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرآیند دادرسی پرداخته‌اند.
گفتار دوم: حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
حمایت از حریم خصوصی بزه دیده یکی از عناصر اساسی حمایت از حقوق اشخاص می باشد. حفظ حریم خصوصی یعنی از جمع آوری اطلاعات شخصی افراد به صورت دل بخواهی جلوگیری شود مگراینکه تحت شرایط خاص لازم باشد.
در این گفتار به تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده و حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده می پردازیم.
بنداول: تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده
شئونات و حریم خصوصی بزه دیده عبارت است از حفظ کرامت انسانی بزه دیده و جلوگیری از افشای هویت بزه دیده و خانواده او و عدم افشای اطلاعات و شواهد به نفع بزه دیده و عدم تحقیق از اطلاعات غیرضروری در کشف جرم توسط مقام قضایی یا ضابط دادگستری.
دستگاه عدالت کیفری باید حین کشف جرم و تعقیب مجرمان رعایت حریم خصوصی شهروندان را بکند. زمانیکه بزه دیده با پلیس، قضات و یا دیگر کارگزاران عدالت کیفری سروکار دارد، از حق حفظ حریم خصوصی توسط عدالت کیفری برخوردار است. طبق بند Dاز پاراگراف ششم اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان، مسئولیت دولت ها را در بکارگیری تدابیری برای کاهش گرفتاری های بزه دیدگان، حفاظت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، مورد تأکید قرار داده است. به علاوه قانون نحوه رفتار پلیس در ماده 4مقرر داشته است”…موضوع هایی که جنبه محرمانه و شخصی دارند بایستی توسط مأموران پلیس به همان صورت سری باقی بمانند، مگر اینکه نحوه تبلیغات به گونه ای باشد که نیاز به دانستن اطلاعات باشد.”
طبیعت کار پلیس اقتضا می کند که اطلاعات و اخبار شخصی افراد دخیل در کشف موضوع جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد، پس لازم است پلیس این اطلاعات را به صورت محرمانه و به دور از هر گونه خطری نگهداری نماید. طبق ماده 582ق.م.ا هر یک از مستخدمین ومأموران دولتی را که، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایند به مجازات مورد نظر محکوم خواهند شد .
خیلی از قربانیان جرایم در مورد افشاء اسرار و دخالت های بی مورد افسران پلیس در حین تحقیقات مقدماتی گله مند وشاکی هستند؛ چرا که اقدامات آنها باعث لو رفتن اطلاعات شخصی آنان در بین اقوام و یا حتی همسایگان و ریختن آبروی آنان شده است. بنابراین لازم است که پلیس در جمع آوری اطلاعات در حین تحقیقات مقدماتی از بزه دیدگان، اقدامات زیر را تا حد امکان رعایت کند تا در حفظ اسرار و حمایت از حریم خصوصی افراد موفق عمل نماید:
در جمع آوری اطلاعات و شواهد هدف از بدست آوردن مدارک کاملاً مشخص و واضح باشد؛
فقط سؤالات ضروری در تحقیقات از بزه دیده پرسیده شود؛
فقط اطلاعات ضروری و مهم ثبت و ضبط شود؛
افسران تحقیق باید بدانند که چه اطلاعاتی ضروری می باشد؛
بزه دیدگان می بایست از اینکه اطلاعات خواسته شده از آنها مورد استفاده قرار می گیرد، آگاه شوند.
بنددوم: حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده

از دﻳﮕﺮﺣﻘﻮق و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﺰه دﻳﺪه، ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و اطلاعات او ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﻠـﻴﺲ و ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﺰه دﻳـﺪه ﻧﺒـﻮده، ﺑﻠﻜـﻪ ﻫﻮﻳـﺖ ﻧﺰدﻳﻜـﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮﺧﻲ ﻣـﻮارد، اﻓـﺸﺎی ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺰه دﻳـﺪه، ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﺮای ﺟﺎن او ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ورود ﺻﺪﻣﺎﺗﻲ به ﺣﻴﺜﻴﺖ و آﺑﺮوی وی و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﭼﻪ در واﺣﺪﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ، ﻛلاﻧﺘﺮی ﻫـﺎ، ﭘﺎﺳـﮕﺎه ﻫـﺎ و اداره آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎی ﭘﻠﻴﺲ ( و ﭼﻪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ)دادﮔﺎه، دادﺳﺮا و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذی رﺑﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫـﺎ و … اﻃلاﻋـﺎت و ﻣﺸﺨـﺼﺎت زﻳـﺎدی از ﺑﺰه دﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻓﺸﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺧﻄـﺮات ﺟـﺎﻧﻲ و ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺮای ﺑﺰه دﻳﺪه ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺜﻴﺖ و آﺑرویش ﻟﻄﻤﻪ وارد کند. اﻓﺸﺎی اﻃلاﻋﺎت و ﻫﻮﻳـﺖ ﺑـﺰه دﻳـﺪه ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺗﻌﻤـﺪی ﺑﺎﺷـﺪ ﻳـﺎ اﻳﻨﻜـﻪ در اﺛـﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری و ﺑﻲ مبالاتی دست اندرکاران و کسانی باشد که به پرونده واطلاعات ﺑﺰه دﻳﺪه دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ، ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت لازم اﺳﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻧﻈـﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟـﻲ لازم از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮلان ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﻓﺸﺎی ﻫﻮﻳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺰه دﻳﺪه و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﻫﻮﻳﺖ و آﺑﺮوی ﺑﺰه دﻳـﺪﮔﺎن و ﺑـﺴﺘﮕﺎن آﻧـﺎن، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده ای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد 648 ﻣﺎده ، ق. م. ا اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮم اﺳﺮار ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ( ﻛـﻪ ﻣـﺄﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻫﺮﮔﺎه در ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳ ﺮار ﻣﺮدم را اﻓﺸﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻳﻚ روز ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﺷـﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن. ﻣﻮرد دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻛﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره دارد ﺑﻨﺪ4 ، ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺷـﻬﺮوﻧﺪی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺄﻣﻮران ﭘﻠـﻴﺲ را، ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ در اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ دادﺧﻮاﻫﺎن و ﻣﻄﻠﻌﺎن از وﻗﺎﻳﻊ اﺧلاق و ﻣﻮازﻳﻦ اﺳلاﻣﻲ را ﻛﺎﻣلارﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار دادﺧﻮاﻫﺎن ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ اﺧلاﻗﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ اﺳلاﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *