پایان نامه ارشد رایگان درمورد بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

از جمله عوامل مهم و تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی شرکت ها می باشد.
2-7-2. تحقیقات داخلی
در ایران به طور خاص تحقیقی که پیرامون نرخ موثر مالیاتی، مدیریت مالیات و عوامل موثر بر موارد مذکور انجام شده باشد، یافت نشد. با این حال در ادامه تحقیقات مرتبط صورت گرفته در حوزه مالیات ارائه خواهد شد.
تحقیق باباجانی و عبدی(1389)

 
 
باباجانی و عبدی(1389)، به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفت. افراد مزبور با در نظر گرفتن 82 شرکت به عنوان نمونه به این نتیجه رسیدند که تفاوت معنی داری بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که فاقد معیار های مزبور هستند، وجود ندارد. این در حالی بود که در هردو گروه شرکت ها ، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.
تحقیق خدامی پور و ترک زاده(1390)
خدامی پور و ترک زاده(1390) رابطه بین مالیات و محافظه کاری در گزارشگری مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار دادند. نمونه مورد بررسی آنها متشکل از 123 شرکت در یک دوره 5 ساله بود. نتایج این تحقیق نشان داد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آ نها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند، اما در مورد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، نمی توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت هادارند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان داد که، مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکت ها ارائه می کنند کاهش نمی دهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز می گردد.
تحقیق پورزمانی و شمسی(1388)
پورزمانی و شمسی(1388) دلایل اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق وجود تفاوت معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را تایید کرد. همچنین نتایج نشان داد که برداشت و تفسیر نادرست مودیان مالیاتی از معافیت های مالیاتی مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی، غیرمرتبط بودن هزینه های ابرازی، قفدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی، عدم رعایت حد نصاب اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی در مورد هزینه ها و مغایرت های استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی هرکدام به تنهایی می تواند عامل ایجاد تفاوت بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی باشد.
تحقیق شمس زاده و ذکوری(1387)
شمس زاده و ذکوری(1387) به شناسایی علل اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که موثرترین عامل در حالت مردودی دفاتر، عدم رعایت آیین نامه تحریر دفاتر قانونی بوده است. ضمن اینکه مهمترین عامل مردودی دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر و تاخیر پلمپ دفاتر قانونی بوده است. همچنین در حالت قبولی دفاتر، عمده ترین هزینه غیرقابل قبول مربوط به عدم ارائه یا عدم وجود مستندات در اثبات هزینه بوده است و مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در حالت قبولی دفاتر باعث ایجاد تفاوت معنادار نمی شود.
تحقیق عرب مازار و همکاران(1390)
عرب مازار و همکاران (1390) به تبیین رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران پرداختند. نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین گزارشگری مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی بوده است به طوری که در صورت تهیه گزارشگری مالیاتی به ضمیمه گزارشگری مالی، شفافیت گزارشگری مالی تا حدود زیادی تامین خواهد شد.
تحقیق ایزدی نیا و رساییان(1388)
ایزدی نیا و رساییان (1388) رابطه ساختار سرمایه و مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به صورت مقطعی و ترکیبی بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از مدل با وقفه توزیعی به روش رگرسیون ترکیبی نیز بیانگر وجود رابطه معنی دار بسیار کم اهمیت بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
تحقیق سعیدی و کلامی(1387)
سعیدی و کلامی(1387)، در پژوهشی به دنبال بررسی تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی بودند. در این راستا، ابتدا تغییرات میزان مالیات بر درآمد، سود خالص، سود انباشته و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سال های قبل و بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم را با یکدیگر مورد آزمون و مقایسه قرار دادند. یافته های به دست آمده از تحقیق ایشان بیانگر تغییر محسوس در میزان مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی در سال های بعد از تغییر قانون مالیات های مستقیم نسبت به سال های قبل از تغییر قانون مالیات های مستقیم بود. محققان بر مبنای نتایج خود بر این باور بودند که دولت به هدف خود از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 27/11/1380، که کمک به نظام اقتصادی کشور از طریق رشد و شکوفایی اقتصاد و سرمایه گذاری شرکت های تولیدی و صنعتی بوده، نایل گردیده است.
تحقیق باقری و عموری(1388)
باقری و عموری(1388) به شناسایی و تبیین نسبت ها
ی مالی اثرگذار بر درآمد مشمول مالیات پرداختند. این محققان به به کار گیری پرسشنامه و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت هایی از قبیل نسبت سود خالص، نسبت سود ناخالص، سود هر سهم، بازده سهام، بازده سرمایه در گردش که به نوعی بر اساس سود شرکت محاسبه می شوند با اثرگذاری بر درآمد مشمول مالیات ، در تعیین ریسک اظهارنامه مودیان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
تحقیق صفار یزدی(1389)
صفار یزدی(1389) در تحقیقی به بررسی تحلیلی ارتباط میان تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییرات مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. برای این منظور از طریق آزمون همبستگی، ارتباط تغییرات اقلام هریک از صورت های مالی و تغییرات مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحقیق حاکی از آن بود که از میان اقلام صورت های مالی، هیچ یک توانایی پیش بینی مالیات را ندارند. بدین معنی که میان تغییرات اقلام صورت های مالی و تغییر مالیات همبستگی و رابطه معناداری وجود ندارد. محقق مذکور معتقد بود که این عدم ارتباط ناشی از تفاوت های چشم گیری است که بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شرکت ها وجود دارد و در صورت رفع مغایرت های موجود می توان انتظار داشت رابطه معناداری میان اقلام صورت های مالی و مالیات وجود داشته باشد.
تحقیق هاشمی و مهرابی(1387)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  تجربه‌هایی منحصر به فرد از گردشگری در اتریش

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هاشمی و مهرابی(1387) در تحقیق خود عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی برای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور در ابتدا مجموعه قوانین مالیاتی ایران را مورد بررسی قرار دادند و سه گروه کلی از عواملی که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت ها را کاهش دهند شناسایی نمودند. گروه های مذکور شامل ساختار درآمدها، ساختار هزینه ها و سایر معافیت های مورد استفاده توسط هریک از شرکت ها می شدند. سپس رابطه بین مزیت مالیاتی بدهی، که مربوط به ساختار هزینه های شرکت می باشد، با ساختار درآمدها و سایر معافیت های مورد استفاده توسط شرکت، مورد بررسی واقع شد. نتایج تحقیق مذکور حاکی از آن بود که همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش می یابد. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که بر خلاف پیش بینی های انجام گرفته، درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها که بیانگر سپرهای مالیاتی غیر بدهی می باشند، با بهره گرفتن از بدهی رابطه مستقیمی دارند.
2-8. خلاصه فصل
در این فصل ابتدا در رابطه با مالیات و انواع آن بحث شد. سپس مالیات بر درآمد شرکت ها و تغییرات عمده به عمل آمده در قوانین مربوط به آن تشریح شد. مدیریت مالیات به عنوان یک فعالیت ارزش زا مورد بررسی قرار گرفت و مباحثی از قبیل ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی شرکت و معیارهای سنجش آن توضیح داده شد. در ادامه انواع ویژگی های شرکت و ارتباط آن مدیریت مالیات شرح داده شد. سپس مالکیت نهادی و جوانب مختلف آن و نحوه ارتباط آن با مدیریت مالیات بیان گردید. در نهایت پیشینه پژوهش که شامل تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در حوزه مالیات و مشتقات آن می شد، ارائه گردید.
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1. مقدمه
در این فصل، ابتدا روش تحقیق ذکر خواهد شد. در ادامه، جامعه آماری، نمونه آماری، فرضیات تحقیق و مبانی نظری آنها آورده می شود. مدلهای تحقیق، متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدلهای تحقیق و نیز روش گردآوری اطلاعات، دیگر بخشهای تشکیلدهندهی این فصل میباشد.
3-2. روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ همبستگی و روششناسی از نوع شبهتجربی و در حوزه تحقیقات پسرویدادی و اثباتی حسابداری قرار دارد. این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات واقعی صورت میگیرد و چون میتواند در فرآیند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب میشود. روش پسرویدادی روشی است که در آن تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به بررسی روابط بین آنها میپردازد. به عبارت دیگر روش پسرویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی میپردازد.
اطلاعات موردنیاز این تحقیق، با مطالعه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مالی جمعآوری شده است. جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار پایگاه دادهای تدبیرپرداز و برداشت مستقیم آنها از صورتهای مالی صورت گرفته است. صورتهای مالی شرکتها نیز از وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران استخراج شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق، پس از انتخاب شرکتهای نمونه و جمعآوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با بهره گرفتن از نرمافزار spss و Eviews6 داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه هستند.
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382، ص 119). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که از سال 1380 لغایت 1389 در بورس فعال بودهاند. جامعه آماری شامل 37 گروه صنعت میباشد.
3-4. نمونه آماری

نمونه آماری عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیانکننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (عادلآذر، 1384). در این تحقیق نیز جهت بررسی ارتباط بین مدیریت مالیات، ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی از اطلاعات سال- شرکت استفاده شده است.
داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های ترکیبی میباشد. داده ها ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر می پردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر پیدا می کنند(افلاطونی و نیکبخت، 228، 1389). داده های ترکیبی نسبت به داده های سری زمانی و مقطعی، دارای مزایای متعددی می باشد.
نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. بنابراین شرکتها باید ویژگیهای زیر را داشته باشند تا عضو نمونه منظور شوند:
1. شرکت هایی که تا پایان سال 1380 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
2. درزمره شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیت آنها قرار نگرفته باشد.
3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
4. در تمامی سال های مورد بررسی در چهارماهه پایان سال سهام آنها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به دست آورد.
5. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام این تحقیق در مورد آنها وجود داشته باشد.
پس از حذف شرکتهای فاقد شرایط مذکور، تعداد 75 شرکت به عنوان نمونه باقی مانده است و با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها، تعداد مشاهدات این پژوهش 675 سال- شرکت میباشد.
3-5. فرضیه های تحقیق و مبانی نظری آنها
در این پژوهش ارتباط بین ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی با مدیریت مالیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ویژگی های در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل اندازه، فرصت های رشد، اهرم مالی، ساختار دارایی ها (شدت سرمایه گذاری در دارایی ها) و عمر شرکت می باشد. فرضیه ها و مبانی نظری هر یک از آنها به تفکیک در ادامه آمده است.
3-5-1. بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و مدیریت مالیات
جنسن و مک لینگ (1976) ادعا می کنند که شرکت های بزرگتر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند. این ادعا درواقع به فرضیه هزینه سیاسی اشاره دارد. بر طبق این فرضیه، شرکت های بزرگتر متحمل هزینه هایی می شوند که شرکت های کوچک تر کمتر در معرض چنین هزینه هایی قرار می گیرند. واتس و زیمرمن نیز مدعی اند که سیاسیون و وکلای مردم به دنبال انتقال ثروت از طریق فرایند سیاسی هستند(واتس و زیمرمن،1986، ص 226). برای این مقصود، شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن منابع بیشتر و حدود عملیات وسیع تر ،مورد توجه این افراد قرار می گیرند. این شرکت ها نیز به دنبال راه کارهایی برای کاهش توجه نسبت به خودشان می باشند. یکی از این راه کارها کاهش سود خالص گزارش شده به منظور اجتناب از توجه رسانه ها می باشد. در این مسیر یکی از اقلام کاهنده سود خالص، هزینه مالیات تحمل شده توسط شرکت ها می باشد. از این رو بر طبق فرضیه هزینه سیاسی، انتظار می رود شرکت های بزرگتر کمتر به مدیریت مالیات روی آورند زیرا از این طریق هم سود خالص کمتری را گزارش خواهند کرد و هم با پرداخت منصفانه مالیات، کمتر توجه دولت را نسبت به خویش جلب می نمایند.
در مقابل فرضیه هزینه

دیدگاهتان را بنویسید