پایان نامه با کلید واژگان حقوق تجارت، مطالبه خسارت، نقض قرارداد، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه

خصوصاً عقد بیع، آن است که تعهد حال بوده و باید فوراً به اجرا در آید؛ مگر آنکه طرفین تعهد برای ایفای تعهد مدتی را در نظر گیرند یا عرف و عادت معمول برای ایفای تعهد، موعدی را مقرر داشته باشد که در این صورت تعهد موجل خواهد بود. تعهد موجل به تعهدی گفته میشود که اجرای آن تا زمان تحقق اجل به تأخیر میافتد. فلذا، در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله، بر سر حال بودن یا موجل بودن تعهد، شخص متعهد مدعی محسوب میشود و اوست که باید برای ادعای خود دلیل آورد؛ چرا که ارائه دلیل بر عهدهی مدعی میباشد.
2- یکی از شیوههای موجل نمودن تعهد قراردادی عقد بیع، اندراج شرط اجل در قرارداد میباشد. این نوع شرط یکی از انواع شروط تقییدی قرارداد بوده که کیفیت اجرای تعهد را مشخص مینماید و در زمرهی شروط صفت میباشد. از ویژگیهای مهم شرط اجل آن است که عارضی است، وقوعش قطعی است و رویدادی است که در آینده محقق میشود.
3- در حقوق ایران، از شروط مهم تحقق شرط اجل آن است که مدتش دقیقاً معین باشد؛ به نحوی که احتمال فزونی یا کاستی در آن نرود؛ در غیر این صورت شرط اجل باطل خواهد بود و ممکن است به بطلان عقد مشروط نیز منجر شود؛ اما در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا تعیین زمان دقیق اجل اجرای تعهد لازم نیست و همینکه از مجموع قرارداد قابل تعیین باشد کفایت میکند.
4- در میان حقوقدانان ایران این نظر پذیرفته شده که در تعهدات موجل این اماره وجود دارد که شرط اجل به نفع متعهد این گونه تعهدات میباشد؛ فلذا متعهد این گونه تعهدات میتواند از شرطی که به سود وی شده گذشته و تعهد را زودتر از زمان مقررش ایفاء نماید؛ مگر آنکه از قرائن موجود چنین برآید که متعهدله نیز در اجل دارای نفع بوده و انجام تعهد در غیر از زمان مقرر مطلوب وی نمیباشد که در این صورت تعهد موجل باید در وقتش ایفاء گردد. اما در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا اجرای پیش از موعد تعهد پذیرفته نشده است. در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا گفته شده متعهد مجاز به ایفای زود هنگام تعهد نیست؛ مگر آنکه متعهدله در اجرای تعهد در سررسید خود فاقد هر گونه نفع مشروعی باشد.
5- در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مهمترین تأثیری که شرط اجل در حوزهی مسئولیت قراردادی عقد بیع دارد آن است که سبب میشود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبهی خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی عقد بیع تا زمان فرا رسیدن اجل به تعویق افتد؛ چرا که یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی احراز عهد شکنی متعهد است و احراز عهدشکنی منوط به رسیدن موعد ایفای تعهد میباشد. با این حال، در این گونه موارد اگر متعهد صراحتاً ارادهی خود مبنی بر عدم ایفای تعهدات قراردادی و یا ناتوانی خویش از این مهم را اعلام دارد، میتوان در این صورت برای متعهدله تعهد موجل حق طرح دعوی زود هنگام را قائل شد؛ ولکن در همین فرض نیز زمان شروع استحقاق متعهدله به دریافت خسارت زمانی است که اجل منقضی شده و تعهد میبایستی ایفاء گردد.
6- علاوه بر آنچه گفته شد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شرط اجل باعث سقوط حق حبس متعهدله تعهد موجل و تعلیق مرور زمان نیز خواهد شد و امکان تهاتر میان تعهد موجل و تعهد حال را نیز از میان خواهد برد.
7- در حقوق ایران ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل، الزام متعهد به ایفای تعهد و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد میباشد. در صورتی که اجبار ممکن نشد متعهدله میتواند قرارداد را فسخ و یا مبادرت به طرح دعوی جهت مطالبهی خسارت عدم انجام تعهد را بنماید؛ مگر آنکه زمان قید تعهد باشد و برای متعهدله وحدت مطلوب باشد که در این صورت با عدم انجام تعهد در سررسید حق فسخ قرارداد به متعهدله اعطا میشود. اما در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وضعیت به گونهای دیگر است. از انجایی که در این کنوانسیون عدم ایفای تعهد در سررسید نقض اساسی قرارداد محسوب میشود، عدم ایفای تعهد در سررسید بدوا به متعهدله حق فسخ قرارداد و مطالبهی خسارت را اعطاء میکند.

مطلب مشابه :  تبریز در سال ۲۰۱۸ قطب گردشگری حلال می شه

فهرست منابع و مأخذ
الف: منابع فارسی
1) کتب
اخلاقی؛ بهروز و فرهاد امام، ترجمه و تحقیق اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، انشارات شهر دانش، چ2، 1385.
افتخاری؛ جواد، کلیات عقود و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات میزان، 1382.
امامی؛ حسن، حقوق مدنی، ج 1، انتشارات اسماعیلیه، چ 22، 1388.
انصاری؛ مسعود و محمد علی طاهری، ج 2، دانشنامهی حقوق خصوصی، انتشارات مهراب فکر، 1384.
بهرامی احمدی؛ حمید، کلیات عقود و قراردادها، انتشارات میزان، چ 2، 1386.
تنکابنی؛ محمد، تأسیسات در قواعد فقهی، انتشارات دارالعلم، 1382.
جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تعهدات، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1378.
جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، تئوری الموازنه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1381.
جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1388.
جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، فرهنگ عناصر شماری، انتشارات کتابخانهی گنج دانش، تهران، 1381.
جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 3، 1387.
جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390.
جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بین‌المللی، ترجمه مهراب دارابپور، ج 2 و 3، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1374.
حیاتی؛ عباس علی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، 1392.
شهیدی؛ مهدی، شرط
ضمن عقد، انتشارات مجد، 1385.
شیروی؛ عبدالحسین، حقوق تجارت بینالملل، انتشارات سمت، چ4، 1391.
صفایی و امامی؛ حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، انتشارات میزان، چ 11، 1385.
صفایی؛ حسین، حقوق بیع بین‌المللی، انتشارات دانشگاه تهران، 1384.
صفایی؛ حسین، قواعد عمومی قراردادها، چ 6، تهران، انتشارات میزان، 1387.
علامه؛ مهدی، شروط باطل و تأثیر آن در عقود، انتشارات میزان، 1385.
قاسم زاده؛ مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چ 14، 1389.
قاسم زاده؛ مرتضی، مختصر قراردادها و تعهدات، چ 1، تهران، انتشارات دادگستر، 1388.
کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چ 6، 1382.
کاتوزیان؛ ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین 1، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1378.
کاتوزیان؛ ناصر، درسهایی از عقود معین، ج 1، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چ 15، 1390.
کاتوزیان؛ ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات میزان، چ 23، 1388.
کاتوزیان؛ ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 3 و 4، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چ 4، 1383.
کاتوزیان؛ ناصر، نظریهی عمومی تعهدات، انتشارات میزان، چ 5، 1389.
کلایوام اشمیتوف، حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی، ج 1، انتشارات سمت، 1378.
محقق داماد؛ مصطفی، قواعد فقه، ج 2، انتشارات سمت، چ 6، 1384.
محمد هادی قبولی درافشان، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها، انتشارات آثار اندیشه، تهران، 1386.
واثقی؛ محسن، شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام، انتشارات جنگل، 1391.

مطلب مشابه :  امپراتوری روم، قرون وسطی، از، و

2) مقالات
ابراهیم شعاریان و محمد قربان زاده، مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد، دو فصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان 1392.
خادم سربخش؛ مهدی، اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره نهم، 1391.
رحیمی؛ حبیب الله، پیشبینی نقض قرارداد، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، سال هفتم، شماره 15و 16، 1384.
محقق داماد؛ مصطفی، محمد عیس تفرشی و ابراهیم شعاریان ستاری، وضعیت حقوقی تعهدات قراردادی موجل متوفی، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال 5، شماره 9، پاییز و زمستان 92.
محمد عیسی تفرشس و رضا سکوتی نسیمی، بیع سهام شرکتهای سهامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، تابستان 1383.

3) رسالهها
عابدی؛ محمد، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان1383.

ب) منابع عربی
انصاری؛ مرتضی، المکاسب، ج 3، چ 2، قم، انتشارات الامام المنتظر، 1425ه ق.
جبعی عاملی؛ زین الدین، الروضه البهیه، ج 2، چ 2، قم، انتشارات ارغوان دانش، 1426هق.
حسن ابن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج 5، موسسه نشر علوم سلامی، 1413 ه.ق.
حسینی عاملی؛ محمد جواد، مفتاح الکرامه، ج 8، بیچا، بیروت، انتشارات دارالتراث، 1418 ه ق.
زین الدین جبعی عاملی، الروضه البیهه، ج 1، انتشارات داودی، 1410 ه.ق.
طباطبایی یزدی؛ محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ج 1، انتشارات طلیعه نور.
طباطبایی؛ علی، ریاض المسائل، ج 1، موسسه نشر اسلامی، 1412 ه.ق.
علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 10، چ 1، بیروت، انتشارات مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، 1416 ه.ق .
فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 1، چ 1، تهران، انتشارات اسماعیلیان، 1363.

دیدگاهتان را بنویسید