پایان نامه رشته حقوق : مؤسسات حسابرسی

متمرکز فنی مطرح نماید.
مبحث سوم: ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع بررسی ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌باشد. «نقش بنیادین ارکان و تشکیلات یک نهاد و بنیان به عنوان شریان حیاتی یا کارگزار اصلی آن سازمان همواره در همه‌ی سازمانها مورد توجه بوده است. اما ماهیت، کارکردها، چالش‌ها و ظرفیت و عملکرد آنها بسته به نوع سازمان یا کارکردهای آن دارای تفاوتهایی می‌باشد.» حال باید دانست ارکان و تشکیلات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با عنایت به اساسنامه مصوب آن به شرح ذیل الذکر می‌باشد:
گفتار اول: مجمع عمومی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ماده 12 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین آمده است: ارکان سازمان عبارت است از: مجمع عمومی، شوری، هیأت مدیره و بازرسان. در ماده 13 اساسنامه مذکور نیز چنین آمده است: مجمع عمومی از صاحبان سهام تشکیل می‌شود نمایندگی سهام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در مجمع به عهده وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی با قائم مقام او خواهد بود. مجمع عمومی ممکن است عادی و یا فوق العاده باشد. مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار دعوت می‌شود. ماده 14 اساسنامه مذکور در ادامه چنین بیان می‌دارد: مجمع عمومی عادی را هیأت مدیره باید
حداکثر تا پایان تیرماه هر سال دعوت نماید. به علاوه در هر موقع ضرورت داشته باشد هیأت مدیره و یا بازرسان می‌توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند. صاحبان لااقل سهام می‌توانند با ذکر منظور از هیئت مدیره خواستار شوند مجمع عمومی عادی را دعوت نماید و هیئت مدیره موظف است ظرف یک ماه این تقاضا را انجام دهد. در ماده 15 اساسنامه سازمان تعاون روستایی ایران نیز به وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های مجمع عمومی عادی پرداخته شده است: «وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است: 1- استماع گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرسان راجع به امور سازمان و اظهارنظر راجع به آن. 2- تصویب یا رد یا تصحیح اقلام تراز نامه و حساب سود و زیان براساس گزارس بازرسان و توضیحات هیأت مدیره. 3- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پیشنهادی هیأت مدیره برای دوره عملکرد سال بعد و تعیین خط مشی مربوط. 4- عزل و نصب و یا تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره و اعضای شوری و بازرسان 5- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیأت مدیره شوری و بازرسان. 6- تصویب و یا اصلاح بودجه سالانه سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود. 7- اخذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهادی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد. در ماده 16 اساسنامه سازمان در ادامه چنین آمده است: تغییر مواد اساسنامه از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است و این مجمع بنا به دعوت هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌شود. صاحبان سهامی که مجموع بهای سهام آنها لااقل معادل سرمایه سازمان باشد می‌توانند با ذکر منظور از هیأت مدیره خواستار شوند مجمع عمومی فوق العاده را ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضانامه دعوت نماید و هیأت مدیره نیز مکلف به انجام این دعوت می‌باشد. چنانچه مواد تغییریافته اساسنامه طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 کشور به تصویب برسد از تاریخ تصویب اجراء خواهد شد. در ماده 20 اسانامه مذکور نیز چنین می‌خوانیم: «در مجمع عمومی هر سهم دارای یک رأی است. در ماده 21 اساسنامه مذکور در ادامه چنین آمده است اتحادیه‌های تعاون روستایی می‌توانند نمایندگی سهام خود را در مجمع عمومی سازمان به اعضای هیأت مدیره یا به مدیر عامل و یا به یکی دیگر از نمایندگان صاحبان سهام به موجب وکالت کتبی واگذار کنند . در ماده 26 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی که یکی از مواد مهم مرتبط با مجمع عمومی است و به نوعی به تقسیم بندی مجمع عمومی پرداخته است چنین می‌خوانیم: «الف- مجمع عمومی عادی باید مرکب از صاحبان سهامی باشد که بیش از پنجاه درصد سرمایه سازمان را به عنوان صاحب سهم و یا به نمایندگی و یا وکالت دارا باشند و اگر در دفعه اول این نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد بود. ولو اینکه حد نصاب فوق حاصل نشود. ب- در مجمع عمومی فوق العاده باید عده‌ای از صاحبان سهام که لااقل سه ربع سرمایه سازمان را دارا باشند حاضر گردند و اگر این عده حاضر نشدند باید مجمع عمومی جدیدی دعوت شود و این مجمع در صورتی رسمیت خواهد داشت که نماینده بیش از نصف سرمایه سازمان باشد و اگر این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی دیگری با حضور صاحبان بیش از ثلث سرمایه سازمان حق اتخاذ تصمیم خواهد داشت. در واقع با عنایت به خلاصه‌ای که از مواد مرتبط با اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آمد می‌توان به این نتیجه رسید که مجمع عمومی سازمان مهمترین رکن آن بوده و در واقع مغز متفکر و اصلی آن به شمار می‌آید. اصولاً در شرکت هایی که ماهیت تعاونی دارند مجمع عمومی مهمترین و نخستین رکن سازمان است. در ماده 30 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که هرچند این قانون در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قابلیت اجرایی ندارد اما دارای نکته‌ی مهمی است و آن اینکه بیان داشته مجمع عمومی مهمترین رکن تصمیم گیری است، امری که به نظر می‌رسد در خصوص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز وجود دارد: «ماده 30- مجمع عمومی که براساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد، …».
گفتار دوم: شوری
یکی دیگر از ارکان مهم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شورا می‌باشد. در ماده 29 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین آمده است: «شورای سازمان مرکب از پنج نفر است که دو نفر آنها از بین کارمندان عالی رتبه وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و یک نفر از کارمندان عالی رتبه سازمان برنامه و یک نفر از افرا بصیر و مطلع و مجرب در امور اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی برای مدت سه سال به وسیله مجمع عمومی با جلب موافقت سازمانهای مربوط تعیین و انتخاب می‌شوند و قبل از پایان مدت مأموریت قابل عزل و بعد از پایان آن تجدید انتخاب آنها بلامانع است». در ماده
30 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نیز چنین آمده است: «جلسات شورا وقتی رسمیت خواهد داشت که لااقل سه نفر از اعضای شوری حضور داشته باشند و تصمیمات شوری هنگامی معتبر خواهد بود که لااقل سه نفر از اعضای حاضر به آن رأی موافق داده باشند. در ماده 31 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بیان وظایف و اختیارات شورای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح ذیل پرداخته است «الف- تصویب و یا اصلاح آیین نامه مالی- معاملات، استخدام، امضاء‌های مجاز و سایر آیین نامه‌های داخلی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود. ب- تصویب و یا اصلاح تعرفه معاملات سازمان که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود. ج- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره جهت تحصیل اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی و بازرگانی د- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا مطالباتی که وصول آنها به نظر سازمان مقدور نمی‌باشد. ه- اتخاذ تصمیم نسبت به ساختمان و یا خرید محل کار سازمان و شعب و نمایندگی‌های آن. و- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره جهت تشکیل شرکت‌ها و یا مشارکت در شرکت هایی که موضوع آنها تأمین حوائج کشاورزی و یا تبدیل و یا بسته بندی محصولات کشاورزی است. ز- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که هیأت مدیره طرح آن را در شوری لازم تشخیص دهد مگر در مواردی که اتخاذ تصمیم مربوط داخل در وظایف مجامع عمومی باشد ….».
گفتار سوم: هیأت مدیره
در ماده 32 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چنین می‌خوانیم: «هیأت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به وسیله مجمع عمومی معین شده و قابل عزل و تجید انتخاب می‌باشند، رییس هیأت مدیره عهده دار سمت مدیر عامل سازمان نیز می‌باشد. تبصره- مجمع عمومی صاحبان سهام یکی از دو نفر اعضای هیأت مدیره را به سمت قائم مقام رییس انتخاب می‌نماید تا در مواقع غیبت رییس به جای وی انجام وظیفه نماید. ماده 33: «مدت مأموریت هیأت مدیره سه سال است و قبل از پایان مدت مأموریت قابل عزل و بعد از پایان آن تجدیدنظر انتخاب آنها بلامانع است. ماده 34: «تصمیمات هیأت مدیره هنگامی معتبر و قابل اجراء است که لااقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره با آن موافق باشند. ماده 35: « تصمیمات هیأت مدیره باید در دفتر مخصوص عیناً ثبت و به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد مدیری که نظر مخالف دارد نظریه او باید عیناً در دفتر مزبور منعکس شود. اما وظایف و صلاحیت‌های هیأت مدیره نیز از موضوعات مهمی است که ماده 36 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی به آن پرداخته است: 1- تهیه برنامه ارشاد و رهبری اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاون روستایی. 2- تهیه برنامه توسعه شبکه تعاونی در مناطق روستایی کشور در حدود بودجه و اعتبارات مصوب. 3- تهیه و تنظیم آیین نامه‌ها و طرح‌های مورد لزوم. 4- بررسی و تهیه طرح‌های مربوط به سرمایه گذاری و شرکت در هر گونه تأسیساتی که نتیجه تمام یا قسمتی از عملیات آنها مستقیم یا غیر مستقیم در بهبود وضع کشاورزان عضو شرکت‌های تعاونی مؤثر باشد. 5- تهیه و بررسی طرح‌های مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و بازرگانی. 6- اتخاذ تصمیم نسبت به اعتبارات درخواستی اتحادیه‌های تعاونی روستایی با رعایت مقررات این اساسنامه و آیین نامه‌های مربوط. 7- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع اتحادیه‌های تعاون روستایی با رعایت مقررات آیین نامه مربوط. 8- تهیه و تنظیم تعرفه معاملات سازمان و تغییراتی که در آن ضرورت پیدا می‌کند. 9- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌های انجام شده سالانه سازمان برای طرح در مجمع عمومی.10- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان برای تسلیم به بازرسان و طرح در مجمع عمومی. 11- تهیه و تنظیم خط مشی و برنامه‌های سال بعد سازمان جهت طرح در مجمع عمومی. 12- حسابرسی سازمان به وسیله عقد قرارداد با حسابداران قسم خورده مشروط بر اینکه سمتی در سازمان نداشته باشند یا مؤسسات حسابرسی واجد صلاحیت و گزارش نتیجه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. 13- اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیلات اداری و فنی و احتیاجات استخدامی سازمان. 14- اتخاذ تصمیم نسبت به بخشودن جریمه دیرکرد و یا بهره مطالبات معوق در موارد استثنایی. «در واقع باید دانست که اعضاء هیأت مدیره در مجامع عمومی به وسیله آراء اکثریت اعضاء در مجامع عمومی عادی انتخاب می‌شوند و از منظر قانونی به عنوان نمایندگان اعضاء جهت اداره امور شرکت می‌باشند و در قبال آراء و اعتمادی که اعضاء به آنها داشته اند وظایف و مسئولیت هایی به عهده دارند که اهم آنها به شرح ذیل است: مهمترین وظیفه هیأت مدیره دفاع از حقوق اعضاء و حفظ و حراست سرمایه‌های آنهاست، اجرای مصوبات مجمع در پی تصمیمات متخذه در جلسات مجمع، انعطاف پذیری در قبول و یا رد پیشنهادات و انتقادات اعضا برای پیشرفت اهداف شرکت، آگاه سازی اعضاء در خصوص امور شرکت در جلسات تشکیل شده مجمع»
گفتار چهارم مدیر عامل
یکی دیگر از ارکان مهم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مدیر عامل می‌باشد. در ماده 37 اساسنامه سازمان چنین آمده است: «وظایف و اختیارات مدیر عامل سازمان به شرح زیر می‌باشد: 1- نمایندگی سازمان در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی با حق توکیل غیر. 2- تصمیم در مورد استخدام با رعایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *