پایان نامه رشته مدیریت : ارزیابی عملکرد

تری بود که برای رتبه بندی نهایی شرکت های برتر از آن بهره برده شد.
در این تحقیق نشان داده، با توجه به سند چشم انداز بیست ساله صنعت بیمه کشور و سیاست های اصل 44 قانون اساسی، تحولات بسیاری پیش روی صنعت بیمه کشور است. خصوصی سازی شرکت های بیمه و فروش سهام آنها به بورس اوارق بهادار، آزادسازی، مقررات زدایی و نرخ زدایی خدمات بیمه ای منجر به افزایش رقابت در بازار بیمه کشور شده و در نتیجه نقش صنعت بیمه کشور در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش آشکار می گردد، چرا که محققان و اندیشمندان، نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه سرمایه گذاری ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه های ارزی و در اقتصاد خرد شامل افزایش میل به پس انداز، ‌افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی و کمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه ها دانسته اند.
فلاح(1389) مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را ارائه نموده است. پژوهش مذکور از نوع اکتشافی است که تمرکز خود را بر روی ارزیابی عملکرد دانشگاه دولتی اصفهان، با بهره گیری از روش های تحلیل سلسله مراتبی، روش دلفی و کارت امتیازی متوازن قرار داده است. در این پژوهش ابتدا به روش دلفی سنجه های مرتبط با کارت امتیازی متوازن دانشگاه اصفهان به دست آمد و سپس به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی و پرسشنامه زوجی که توسط ریاست دانشگاه، معاونین و مدیران گروه تکمیل گردید، به اولویت بندی سنجه های به دست آمده پرداخته شده است. با مقایسه نتایج تحقیق مشخص شد که مهمترین منظر در بین منظرهای کارت امتیازی متوازن منظر فرآیند داخلی بوده است و مهمترین سنجه های هر یک از منظرها شامل: مشارکت با صنعت در منظر مالی، سرشناس بودن اساتید در صنعت از منظر یادگیری و رشد، نسبت اساتید به دانشجویان از منظر فرآیند داخلی و میزان روحیه علمی و پژوهشگری ایجاد شده در دانشجویان از منظر مشتری می باشند.
مهدوی و سیفلو (1389) راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه، جایگاه بیمه گری بازار پول وسرمایه در صنعت بیمه، و جایگاه سرمایه گذاری صنعت در بازار پول و سرمایه را مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله شیوه های گسترش بیمه در بازار پول و سرمایه از طریق انجام فعالیت های بیمه گری توسط بازار پول و سرمایه معرفی شد.
حسنزاده و زارع (1387) با بهره گرفتن از روش کارت های امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه ارائه دادند. در این پژوهش معیار های عملکرد سازمان در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی و طبقهبندی شده است.
جدول (2-3): سابقه تحقیقات مشابه داخلی
سال محقق شرح
1 1392 دقیقی و دیگران سیستم نظارت مالی در صنعت بیمه ایران با بهره گرفتن از مدل AHP
2 1390 تقی زاده و فضلی ارائه روش اندازه‌گیری عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره فازی و رتبه بندی شرکت ها باFTOPSIS
3 1390 مرادزاده فر و همکاران ارائه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری های چند معیاره یFAHPو TOPSIS
4 1389 سوخکیان و همکاران با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره و با بهره گرفتن از متغیر های مالی به انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
5 1389 فلاح ارائه مدل مدیریت عملکرد برای دانشگاه دولتی اصفهان به کمک تلفیق کارت امتیازی متوازن و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
6 1389 مهدوی و سیفلو راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
7 1388 کشوری فینی تحقیقی با موضوع بهینه سازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن
8 1387 حسنزاده و زارع با بهره گرفتن از روش کارت های امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه ارائه دادند.
۲-۲-3- مروری بر سابقه تحقیقات مشابه خارجی
امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها و فضای رقابتی کسب و کار، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمانها و عوامل موثر بر آن بسیار مورد بررسی قرار می گیرد. جوشی و دیگران (2013) در بخش مالی استرالیا به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند. در این پژوهش که با روش محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری انجام شده به این نتیجه رسیده اند که شرکت های بیمه در مقایسه با سایر سازمان ها بیشتر بر روی سرمایه های فیزیکی تمرکز دارند و این امر سبب کاهش عملکرد مالی و سود شرکت ها گردیده است و پژوهشی پیرامون این موضوع در شرکت های بیمه ایران نشان دادکه
ارزش افزوده سرمایه فکری واجزای آن رابطه مثبت ومعنی دار با عملکرد مالی شرکت دارد (علیپور، 2012).
مدل های گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها ارائه شده است از قبیل مدل کارت های امتیازی متوازن، تحلیل سلسله مراتبی داده ها، مدل های تعالی و غیره که در این مدل ها از جنبه های مختلف سازمان ها مورد ارزیابی قرار می گیرند.در این راستا پژوهش های مختلفی صورت پذیرفته است.به عنوان مثال کرمی در پژوهشی با به کارگیری کارت های امتیازی متوازن و روش DEA به طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون که نمونه ای از موسسات خدمات م
الی و اعتباری دولتی است، پرداخته است (کرمی و دیگران،2012).
وو و همکاران به ارزیابی عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها پرداختند. آنها تحقیق خود را در سه دانشگاه در تایوان انجام دادند و بااستفاده از تکنیک دیمتل به بررسی رابطه علی و معلولی بین شاخص ها پرداختند(وو و دیگران ،2011).
بالزنتیس و همکاران (2012) با بهره گرفتن از فنون FMCDM و بر اساس نسبت های مالی به ارزیابی بخش های اقتصادی لیتوانی در فاصله ی سال های 2010-2007 پرداختند. آنها شش نسبت مالی را پس از مشورت با خبرگان به عنوان معیارهای ارزیابی برگزیدند. نتیجه محاسبات نشان داد که نسبت جاری و نسبت گردش حساب های دریافتنی بالاترین درجه اهمیت را دارند و بعد از آنها حاشیه سود خالص، نسبت گردش سرمایه، نسبت نقدینگی و نرخ بازده دارایی به ترتیب بالاترین اهمیت را دارا می باشند. در این تحقیق برای شناسایی بخش های دارای بهترین عملکرد مالی از فنون FVIKOR، FTOPSIS و FARAS به طور همزمان بهره گرفته شد (بالزنتیس و همکاران، 2012).
ایگناتیوس و همکاران (2012)، در تحقیق خود به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های اتومبیل سازی ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره اقدام نمودند. آنها برای رتبه بندی هشت شرکت از روش PROMETHEE II بهره گرفتند و با بهره گرفتن از تحلیل هندسی تعاملی ( GAIA)اعتبار یافته ها را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از نقاط قوت و ضعف شرکت های اتومبیل سازی ایران از لحاظ رفتارهای مالی بود (ایگناتیوس و همکاران، 2012).
چنگ و همکاران (2012)، در مطالعه خود با هدف ارزیابی عملکرد مالی در صنایع نیمه رسانا، از ترکیبی از روش انتگرال فازی و میانگین وزنی ترتیبی ( OWA) در این مطالعه پس از انجام تحلیل عاملی و شناسایی معیارهای مالی مناسب، با بهره گیری از OWA وزن معیارها تعیین شده و با بهره گرفتن از انتگرال فازی و لحاظ کردن روابط درونی میان معیارها، ارزیابی انجام گردید (چنگ و همکاران، 2012).
ارگل و سیف ا… اگولاری (2012)، در مطالعه ا ی به رتبه بندی شرکت های خرده فروشی فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول، همت گماردند. ایشان در این تحقیق از روش ELECTRE III برای انتخاب بهترین شرکت خرده فروشی از میان پنج شرکت مورد بررسی در فاصله زمانی 2008 تا 2010 بهره بردند (ارگل و سیف ا… اگولاری، 2012).
بایراکداراگلو و یالکین (2012)، در مطالعه ای به ارزیابی عملکرد مالی استراتژیک هفده شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول در فاصله زمانی 1998 تا 2011 و با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی پرداختند.ایشان در این تحقیق برای تعیین وزن معیارهای مالی استراتژیک از نظرات خبرگان و روش FAHP بهره گرفتند و در نهایت با بهره گرفتن از تکنیک VIKOR، شرکت های مورد مطالعه را رتبه بندی نمودند(بایراکدراگلو و یالکین، 2012).
یالکین و همکاران (2012) با هدف ارزیابی عملکرد مالی شرک های تولیدی ترکیه با بهره گرفتن از روش های FAHP ، VIKOR و TOPSIS به بررسی و رتبه بندی شرکت های تولیدی ترکیه که در سازمان بورس و اوراق بها دار استانبول ( ISE) فعالیت داشتند پرداختند و در هفت بخش این کشور رتبه بندی از این شرکت ها در هفت بخش مختلف صنعت ترکیه ارائه دادند. در این تحقیق معیارها بر اساس نظریات گروهی خبره در ISE انتخاب و وزن دهی شد (یالکین و همکاران، 2012). شکل1-2 مدل سلسله مراتبی یالکین وهمکاران را برای ارزیابی عملکرد مالی صنایع تولیدی ترکیه نشان می دهد.

شکل 2-6 : مدل سلسله مراتبی یالکین وهمکاران برای ارزیابی عملکرد مالی
در جدول 2-3 نیز مقایسه ای فشرده از جدیدترین مطالعات مرور شده در مورد موضوع مورد بحث ارائه گشته است.
جدول (2-4): سابقه تحقیقات مشابه خارجی
سال محقق شرح
1 2013 جوشی و دیگران در بخش مالی استرالیا به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند.
2 2012 یالکین و همکاران با هدف ارزیابی عملکرد مالی شرک های تولیدی ترکیه با بهره گرفتن از روش های FAHP ، VIKOR و TOPSIS به بررسی و رتبه بندی شرکت های تولیدی ترکیه که در سازمان بورس و اوراق بها دار استانبول (ISE ) فعالیت داشتند پرداختند
3 2012 کرمی و دیگران در پژوهشی با به کارگیری کارت های امتیازی متوازن و روش DEA به طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون
4 2012 بالزنتیس و همکاران با فنون FMCDM و بر اساس نسبت های مالی به ارزیابی بخش های اقتصادی لیتوانی در فاصله ی سال های 2010-2007 پرداختند.
5 2012 ایگناتیوس و همکاران در تحقیق خود به ارزیابی عملکرد مالی شرکت های اتومبیل سازی ایرانی فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
6 2012 بایراکداراگلو و یالکین در مطالعه ای به ارزیابی عملکرد مالی استراتژیک هفده شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول در فاصله زمانی 1998 تا 2011 و با بهره گرفتن از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی پرداختند.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7 2012 ارگل و سیف ا… اگولاری در مطالعه ا ی به رتبه بندی شرکت های خرده فروشی فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول، همت گماردند.

3-1- مقدمه
تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق و دانش نو و ارتباط آن با کل زندگی تعریف می شود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح می‌گردد. بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن‌ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می شود؛ و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است.
یکی از مشخصه‌هایی که تعیین‌کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام تحقیق خود پیش می‌گیرد. اعتبار نتایج و یافته‌های تحقیق نیز به شدت متاثر از روش مورد استفاده در تحقیق است. انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است.
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

3-2- نوعشناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی – توصیفی از نوع همبستگی است. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. تحقیق توصیفی را می‌توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس رویدادی تقسیم کرد.
بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این مسئله است که مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس چگونه باید انجام گیرد. پس نوع و روش انجام تحقیق بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی است. از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی میباشد؛ بدین معنا که بخش عمدهای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بیمه ای گردآوری شده است. تحقیق حاضر به بررسی پدیده های مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی میپردازد. در این پژوهش برای پاسخ به سؤالات از روش های غیرآماری(تحقیق در عملیات) استفاده شده است. همچنین جمعآوری داده های این پژوهش به صورت کتابخانهای و میدانی انجام شده است.
3-3- انتخاب خبره
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند. همچنین برخی از ویژگیهای اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است: با مسئله مورد بحث درگیر باشند، اطلاعات مداوم از مسئله را برای همکاری داشته باشند، دارای انگیزه برای شرکت در این فرایند باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود. اصل اساسی در تکنیکAHP خبره و کارشناس بودن جامعه آماری است.

 
 
با توجه به این که در این پژوهش، هدف، تعیین عوامل مدل ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس است، با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و خبرگان و اجرای روش های نظام‌مند دلفی و AHP ، جهت شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه اقدام می گردد. لذا جامعه هدف در دسترس این پژوهش، مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخشهای مختلف صنعت بیمه فعالیت داشته اند.در این تعداد 15 نفر از فعالان بیمه به عنوان نمونه آماری این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر و اولویتبندی آنها نظر داده و در تهیه گزارشات مورد نیاز همکاری نمایند. همچنین پس شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که شامل: آسیا، البرز، پارسیان، دانا و ملت مورد مطالعه می باشند.
3-4- ابزار جمع آوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *