پایان نامه ووکیل

آثارعقد وکالت
قرارداد وکالت ، وکیل را نماینده وجانشین موکل می سازد نماینده از طرفی بانیابت دهنده رابطه وازجانب دیگر وکیل می تواند به سمت نیابت با دیگران معامله نماید وناگزیررابطه معاملی باطرف قرارداد هم پیدا می کند ازاین جهت آثاروکالت دردوگفتار مورد بررسی قرارمی گیرد .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : آثار وکالت نسبت به وکیل و موکل
هنگامی که قرارداد وکالت انعقاد می یابد ، آثاری را به بارمی آورد . این آثاریا نتیجه مستقیم عقد وکالت است مانند « اذن یا فتن وکیل برای تصرف درموضوع وکالت » یا برآیند با واسطه آن ، مانند اعمالی که باید وکیل درهنگام یا پس ازاجرای وکالت انجام دهد یا وظایفی که موکل نسبت به وکیل دارد بنابراین ، باید از وظایف وکیل وموکل بحث نمود .

الف) وظایف و تعهدات وکیل
درست است که عقد وکالت ازقراردادهای جایزمی باشد وکیل – همچنین موکل – هرگاه خواست می تواند آن را فروشکند وبه رابطه حقوقی پایان دهد ولی تاهنگامی که این عقد باقی است وکیل ملزم خواهد بود که مفاد آن را مراعات نماید وتعهدات ناشی ازاین رابطه را به درستی انجام دهد پس با انعقاد وکالت ، وظایف وتعهداتی مانند « انجام موضوع وکالت » ، « اجرای وکالت توسط وکیل » ، « نگهداری اموال موکل » ، « رعایت مصلحت موکل » ، « استرداد اموال واوراق واسناد موکل » و « حساب دهی به موکل » برای وکیل ایجاد میشود .

1- اجرای مورد وکالت
وکالت درهرامری مستلزم وکالت درلوازم ومقدمات آن نیزهست مگراینکه تصریح به عدم وکالت باشد . منظوراز لوازم ومقدمات اعم ازعقلی وعرفی وعادی است ووکیل باید درانجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط به خود با کمال دلسوزی عمل نماید .
وکیل با پذیرفتن نیابت به طورضمنی ملتزم به اجرای لوازم ومقدمات وکالت نیزمیشود مثلاً درفروش خانه ، وکیل باید زمانی مبیع را به خریدار تحویل دهد که ثمن را گرفته باشد پس اگر قبل ازگرفتن ثمن مبیع را تسلیم کند ونتواند ثمن را بگیرد ضامن خساراتی است که ازاین راه به موکل وارد م شود .
وکیل باید آنچه دروکالت نامه آمده است را اجرا کند . اثرمستقیم وبی واسطه وکالت اعطای اذن تصرف به وکیل یا به تعبیر دیگردادن اختیاروسلطه درموضوع وکالت است وازآن جا که اثرمهم نیابت دادن به وکیل مأذون ساختن او درپاره ای از تصرفات است ودرمورد اذن تا زمانی که اذن باقی است وکیل می تواند برمنبای آن درمال موکل تصرف کند وماده 681 ق . م نیز یکی از آثاراین تحلیل را بدین عبارت پذیرفته است . ( کاتوزیان ، ناصر، درسهایی ازعقود معین ، ج 2 ، ص 60 ) اگروکیل بعد از عزل کردن موکل او را وپیش ازرسیدن خبربه او ، تصرفی کند درآنچه وکیل بوده است تصرف او برموکل درآن ممضی است . (احمد یزدی ، ابوالقاسم ، ترجمه شرایع الاسلام ، ج 1 ، ص 317 ) درمورد اجرای مفاد وکالت ، قاعده آن است که وکیل باید موضوع وکالت رابه نحو متعارف ومرسوم انجام دهد .

2- اجرای مورد وکالت توسط وکیل
دروکالت ، شخصیت هردوطرف ، موکل ووکیل ، اهمیت دارد ، اعطای نیابت ازجانب موکل با توجه به شناتی که ازوکیل دارد صورت می پذیرد ، همچنین پذیرش نمایندگی ازجانب وکیل متکی به شخصیت موکل است ، معمولاً هرکسی تن به وکالت هرکسی نمی دهد ودراین عقد بیشترازسایر معاملات مانند بیع به اطراف قرارداد توجه می شود . بنابراین اصل آن است که وکیل باید خودش موضوع وکالت را اجرا کند توکیل ، وکیل گرفتن وکیل ، خلاف اصل است . با این همه گاهی وکیل برای انجام موضوع وکالت وکیل می گیرد وگاهی شخص دیگررا اجیرمی نماید .

3- وکیل گرفتن وکیل
اگرمواردی که وکیل باید انجام می داد دراثرکثرت موکل فیه ازدیاد یافت وازتوان وکیل بیرون بود ، یا خود وکیل نخواست که انجام دهد ، ویا کاردیگری داشت . آیاوکیل این صلاحیت وتوانایی را دارد که وکیل دیگری بگیرد ؟
اگر وکیل گرفت ، درصورتی که موکل اجازه دهد آیا وکیل به نام موکل است ویا ارتباطی به اونداشته مسئولیت همه به عهده وکیل است ؟ درصورتی که موکل اجازه ندهد ، وکیل نمی تواند کس دیگری را از جهت وکیل برگزیند ، زیرا موکل رضایت خود را نسبت به خود وکیل ابراز نموده ، بنابراین کسی را که درتصرف اموال وکیل شریک می سازد باید رضایت موکل وجود داشته باشد .
امام خمینی ( ره ) دررساله عملیه خود چنین می نویسد : « وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذارشد ، دیگری را وکیل نماید ، ولی اگرموکل به اواجازه داده باشد ، که وکیل بگیرد به هرطوری که به او دستورداده می تواند رفتارنماید ، پس اگرگفته باشد برای من وکیل بگیر ، باید ازطرف او وکیل بگیرد ونمی توان کسی را از طرف خودش وکیل کند.» قانون مدنی همچنین تصریح می دارد : « وکیل درامری نمی تواند برای آن امربه دیگری وکالت دهد ، مگراینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل درتوکیل باشد .
« ( قانون مدنی ایران ، ماده 672 ) ونیزدرماده دیگری چنین مقررنموده است : « وکیل نمی تواند عملی را که ازحدود وکالت او خارج است ، انجام دهد .»

4- اجیر گرفتن وکیل
سخنان گوناگون وگسترده ای که پیرامون توکیل وکیل بیان گردید دراجیرگرفتن وکیل جاری نیست . هنگامی که بدون زمینه سازی ومقدمه چینی اجرای وکالت امکان نداشته باشد و وکیل نیاز به همراهی اجیرداشته باشد ، می توان شخص یا اشخاصی را استخدام کند واحتیاج به اذن خاص موکل هم نیست ، این استخدام برای انجام امورمقدماتی ومادی است با توکیل غیرتفاوت دارد اجیررابطه حقوقی با وکیل پیدا می کند ودستمزد خود را ازاو دریافت می کند ، هرچند وکیل ، آن را بعنوان هزینه اجرا ازموکل خواهد گرفت.

5- حفاظت اموال موکل
وکیل باید دراقدامات خود رعایت جهت امانت را بنماید با توجه به اینکه وکیل نائب موکل خود است درراستای اقدامات خود درجهت انجام مورد وکالت ممکن است اموالی ازموکل درید او قرارگیرد ویا دراجرای مورد وکالت مالی را تحصیل نماید وطلب موکل خود را از شخص ثالث وصول نماید یا مالی از جهت فروش یا ادای دین دراختیاروی قرارگیرد باید وکیل مانند امینی درستکار درمقابل موکل خود عمل نماید درموردامانی بودن ید وکیل نسبت به تصرفات خود دراموال موکل هرچند قانون مدنی تصریحی ندارد ولکن درمتون فقهی فقها به امانی بودن ید وکیل تصریح نموده اند البته از قسمت اخیرماده 668 ق . م که وکیل را مکلف نموده است اموالی را که وکیل ازطرف موکل دریافت نموده است به او رد کند ، می تواند صفت امین بودن وکیل را استنباط نمود وامانی بودن ید وی را براموال موکل استفاده کرد .
بنابراین اگروکیل درجهت اموال موکل رعایت امانت را ننماید مثلاً اموال موکل را دراختیارغیرقراردهد واسترداد آن ممکن نگردد ، یا اتومبیلی که جهت فروش دراختیاروی قرارداده شده است با آن رفت وآمد کند یا دراختیارخانواده خود قراردهد ضامن است .
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد وآنچه را که به جای او دریافت کرده به او رد نماید. وکالت مبتنی برنیابت است ومعامله به طورمستقیم برای موکل انجام میشود ووکیل امین موکل است تا آنچه را به دست می آورد نگاه دارد وبه موکل بدهد ( کاتوزیان ، ناصر، درسهایی از عقود معین ، ج2 ، ص 84 ) وکیل ملزم است درحین اجرای وکالت اخبارلازم را که سیراجرای وکالت منوط بدان است به موکل اطلاع دهد وبعد از اجرای وکالت حساب آن را دراختیار موکل بگذارد . حسابی که وکیل دراختیارموکل قرارمی دهد باید حسابی مفصل ،دقیق ومستند باشد تا موکل بتواند به صحت آن اطمینان پیدا کند .
وکیل نمی تواند عملی را که ازحدود وکالت خارج است انجام دهد ( قانون مدنی ماده 663 ) هرگاه وکیل تکالیفی را که باید انجام دهد به جا نیاورد ویا از حدود اذن ومتعارف تجاوزکند ضامن خسارات وارده برموکل خواهد بود .
وکیل ملزم است آنچه درحدود وکالت نامه آمده است عمل نماید ولی درموارد استثنائی وباشرایطی معین می تواند ازاین حدود تجاوز نماید . درصورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود . دراثرعدم اقدام یا تأخیردراموروکالتی « که یکی ازمصادیق آن حفظ اموال موکل است » ویا تسامح درانجام آن به خسارتی به موکل وارد می شود وکیل مسئول خواهد بود . وکیل باید به اندازه یک فردمتعارف ازاموال مراقبت نماید واگراین کاررا بکند به تعهد خود عمل کرده است واگرزیانی به اموال موکل برسد ، وکیل مسئول نیست ووکیل باید آنچه ازاوراق واسناد متعلق به وکالت دردست دارد ازجمله سند وکالت را به موکل بدهد .
بروکیل واجب است آنچه ازمال موکل دردست اوست درصورت مطالبه به اوتسلیم نماید وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید . (قانون مدنی ، ماده 667 ) وکیل باید مصلحت موکل را درنظرداشته باشد وتجاوز به اموال موکل نکند ، چه وکالت با اجرت باشد یا مجانی انعقاد یافته باشد
هنگامی که وکیل تعدی یا تفریط ورزد ، موجب انحلال عقد وکالت نمی گردد ، اما « امانت » را تبدیل به ضمانت میکند وموجب می گردد که ید وکیل « ضمانی » گردد . زیرا تنافی میان ضمان به سبب شرعی وبقای عقد وکالت وجود ندارد .
حقوقدانان با پیروی از فقه ، وکالت را ازجهت حفظ اموال موکل به ودیعه تشبیه نموده اند : « درواقع وضع حقوقی وکیل دراین موردشباهت کامل با امین درودیعه دارد پس دادرسی می تواند همان قواعد حاکم بر روابط مودع و مستودع را دراین مورد نیز اجرا کند . چنانکه درماده 531 قانون مدنی نیز آمده است که : « هرگاه کسی مال غیررا به عنوانی غیرازمستودع متصرف باشد ومقررات این قانون اور انسبت به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است . . . »

6- رعایت حدود وکالت

وکیل باید حدود وکالت را نگه دارد ، ازاعمالی که اذن داده نشده دوری گزیند معیارهای تحدید وکالت عبارتنداز :
الف ) مفاد قرارداد وکالت که به گونه ای صراحت یا ظهورگسترده وکالت را تعیین می کند .
ب ) قرائن مقامی یا مقالی که اذن درتصرف از آن فهمیده میشود .
ج ) شهادت عرف بروسعت یا محدودیت گسترده وکالت .
هرگاه موکل قلمرو وکالت را تعیین کرده باشد ، چنانچه دروکالت مقید چنین است وکیل نمی تواند ازمرز تعیین شده فراتررود . اگرشخصی به دیگری اجاره دادن منزلش راوکالت دهد ، وکیل حق ندارد ، آن را بفروشد . هرگاه وکالت به صورت مطلق انعقاد یافته باشد ، وکیل باید با توجه به مفهوم عرفی ومصلحت موکل به اجرای وکالت بپردازد مثلاً عرف گواهی میدهد که وکالت درفروش منزل ، به معنای نمایندگی به فروختن قیمت روز ، پول نقد است ووکالت درخرید ، معنایش نیابت به خریدن جنس سالم به بهای روز می باشد . اگروکیل به قضاوتی عرف اعتنا نورزد ، حدود وکالت رارعایت نکرده است .

7- رعایت مصلحت موکل
موضوع عقد وکالت معمولاً انجام معاملات وتصرفاتی برای موکل است موکل گاهی اوقات خود انجام معامله را تعیین قیمت یا سایراموری که درنفع وضرر موکل مؤثراست ، انجام می دهد وصرفاً امضای سند رادردفترخانه به وکیل واگذارمینماید دراین موارد تعهد وکی صرفاً انجام مورد وکالت است که همان امضای سند دردفترخانه است ورعایت امردیگری برعهده وکیل نیست . اما گاهی اوقات مورد وکالت انجام یک معامله است . آنچه برعهده وکیل گذاشته شده است ، انجام یک معامله ازابتدا تا انتهای آن است . وکیل باید مشتری را معین وشرایط معامله را ازقبیل مبلغ ثمن معامله ، نحوه پرداخت وسایرشرایط را ( که باید درمعامله مشخص شود ) تعیین نماید . دراین مورد مسئولیت وکیل سنگین تراست ووکیل باید درپی یافتن شرایط مناسب درانجام معامله باشد تا منافع ومصلحت موکل خود رارعایت کرده باشد .
بنابراین یکی ازتعهدات وکیل درمقابل موکل خود ، رعایت مصلحت موکل است . این مطلب درماده 667 ق . م به صراحت آمده است . این ماده می گوید : « وکیل باید درتصرفات واقدامات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *