پایان نامه با کلید واژگان کشورهای منتخب، خاورمیانه، مرزهای سیاسی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

…………………………….. 64
پیوست الف) خروجی نرم‎افزار ایویوز حاصل از آزمون مانایی متغیرهای مدل…………………………………. 64
پیوست ب) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر……………………………………………………. 65
پیوست ج) خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن……………………………………………………. 65
پیوست د)خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد با استفاده از روش اثرات تصادفی…………….. 66
چکیدهی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(2-1): خلاصه مطالعات تجربی انجام شده در رابطه با جهانیشدن اقتصادی و تورم…………………… 36
جدول (3-1): اطلاعات شاخص جهانیشدن اقتصادیKOF برای کشورهای منتخب………………………….. 43
جدول (3-2): اطلاعات شاخص تورم برای کشورهای منتخب ……………………………………………………………….. 44
جدول(3-3): اطلاعات میانگین تورم وشاخص جهانیشدن اقتصادی KOF در کشورهای منتخب…….. 50
جدول(4-1): نتایج آزمون ریشه واحد LLC برای متغیرهای پژوهش…………………………………………………. 54
جدول(4-2)- نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای کشورهای منتخب……………………………………………………. 54
جدول(4-3)- نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای کشورهای منتخب…………………………………………………… 55
جدول (4-4)- نتایج حاصل از برآورد مدل برای کشورهای منتخب………………………………………………………. 55

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3-1): روند تورم کشور الجزایر……………………………………………………………………………………………………… 45
نمودار( 3-2): روند تورم کشور بحرین……………………………………………………………………………………………………… 45
نمودار (3-3): روند تورم کشور مصر…………………………………………………………………………………………………………. 46
نمودار (3-4): روند تورم کشور ایران………………………………………………………………………………………………………… 46
نمودار (3-5): روند تورم کشور اردن………………………………………………………………………………………………………… 46
نمودار (3-6): روند تورم کشور کویت………………………………………………………………………………………………………. 47
نمودار (3-7): روند تورم کشور عمان………………………………………………………………………………………………………. 47
نمودار (3-8): روند تورم کشور قطر…………………………………………………………………………………………………………. 47
نمودار (3-9): روند تورم کشور عربستان…………………………………………………………………………………………………. 48
نمودار (3-10): روند تورم کشور سودان…………………………………………………………………………………………………. 48
نمودار (3-11): روند تورم کشور تونس…………………………………………………………………………………………………… 48
نمودار (3-12): روند تورم کشور امارات………………………………………………………………………………………………….. 49
نمودار (3-13): روند تورم کشور یمن……………………………………………………………………………………………………… 49
نمودار (3-14): روند تورم کشور مراکش…………………………………………………………………………………………………. 49
نمودار3-15) میانگین شاخص جهانیشدن اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا… 50
نمودار(3-16): میانگین تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا………………………………………. 51
نمودار (3-17): نمودارxy از میانگین تورم و میانگین شاخص جهانی شدن اقتصادی…………………………. 52

فصل اول- مقدمه وکلیات تحقیق
(1-1 مقدمه
تحلیل تورم و پیشبینی روند تحولات آن همواره از مهمترین نگرانیها در جوامع مختلف و در میان دولتها و ملتها میباشد. تورم پدیده بسیار پیچیدهای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق میکند و درنتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد بروز میکند. سیاستهای پولی و مالی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی سیاستهای خارجی دولتها و ساختارهای اقتصادی- اجتماعی جوامع از مهمترین این عوامل هستند. از دهه 1990 به بعد پویایی تورم در سطح جهان دستخوش تغییر شده است. متوسط نرخ تورم در کشورهای صنعتی در طول این دهه نسبت به دهههای قبل کاهش قابل توجهی داشته است (طیب نیا و زندیه، 1388). برای بررسی این نوع اثرگذاری دلایل مختلفی توسط تحلیل گران مطرح شده است که از مهمترین آنها اثر پذیری تورم کشور از فرآیند جهانیشدن است. به خاطر اهمیت و تاثیر روز افزون جهانیشدن بر تورم و اهمیت شاخص تورم در کلیه کشورها در این تحقیق سعی میشود که به تاثیر جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شود.

1-2) بیان مسأله
تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، بروز نا‌اطمینانی در اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. از این‌رو، شناخت عوامل موثر بر تورم، زمینه مهمی برای رشد و توسعه پایدار فراهم میکند. در سالهای اخیر اقتصاددانان به آثار جهانیشدن بر جنبههای مختلف زندگی اقتصادی توجه زیادی کردهاند، از جمله آثاری که جهانیشدن بر اقتصاد کشورها میتواند
داشته باشد تاثیر آن بر تورم است. کشورهای زیادی توانستهاند در فرایند جهانیشدن نرخ تورم خود را کاهش دهند. به عنوان مثال کشور لهستان که نرخ تورم 150 درصدی را در اواخر دهه 1990 داشته است، بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی توانسته است نرخ تورم خود را تک رقمی نموده و آن را بهشدت کاهش دهد(سلمان پور88).
اقتصاد جهانی شامل بین‌المللی شدن روز‌افزونی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مشاهده کرد(فتاحی،1391).
جهانی‌شدن اقتصادی یک کشور تجارت جهانی را بهبود می‌بخشد، اقتصاد باز از طریق تاثیر‌گذاری بر بهبود فن آوری سریعتر از اقتصاد بسته رشد میکند( ساشیدا1، 2003 ). اقتصاد‌دانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی‌شدن عقیده دارند که جهانی‌شدن نقش عوامل خارجی را در فرایند تورم افزایش و نقش عوامل + داخلی را کاهش می‌دهد. جهانی‌شدن با ایجاد یک فضای رقابتی برای تولید‌کنندگان، رشد بهره‌وری و کاهش فشارهای دستمزد بخصوص برای کشور‌های صنعتی می‌تواند قیمت‌های داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد(سلمان‌پور، 1388). جهانی‌شدن به روش‌های مختلف ممکن است بر تورم کشور‌ها اثر‌گذار باشد. از یک طرف باز شدن اقتصاد‌ها می‌تواند بر نحوه عملکرد مقامات پولی کشور‌ها تاثیر‌گذار باشد. از طرف دیگر ادغام اقتصاد‌های نوظهوری چون چین و هند و نفوذ تولید این کشور‌ها به بازار‌های جهانی، تولید‌کنندگان کشور‌های دیگر را در معرض رقابت قیمتی شدیدی قرار داده که میتواند مانع افزایش قیمت توسط آنها شود. همچنین، کاهش قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات وارداتی ممکن است به صورت مستقیم از شدت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بکاهد(فتاحی، 1391). پژوهش پیشنهادی به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا میپردازد. نوآوری این پژوهش در این است که به بررسی تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا2 با استفاده از شاخص نسبتا جدید و ترکیبیKOF 3پرداخته است.

مطلب مشابه :  بررسی مشکل سایکوتیک به وجود اومده توسط آمفتامین

1-3) حدود پژوهش
محدوده زمانی سالهای 2000 تا 2010 (با توجه به حداکثرداده های موجود) میباشد.
همچنین حدود مکانی پژوهش شامل کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد.

1-4) سؤالها و فرضیههای پژوهش
مهمترین سوال پژوهش حاضر عبارت است از:
آیا جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد؟
و مهمترین فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از:
جهانیشدن اقتصادی بر تورم کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا تاثیر منفی و معنا‌دار دارد.

(5-1اهداف پژوهش
مهمترین اهداف پژوهش حاضر عبارتند‌از :
الف) آشنایی با مفهوم بعد اقتصادی جهانی‌شدن.
ب) بررسی روند جهانی‌شدن اقتصادی در کشور‌های مورد نظر.
ج) آشنایی با روند تورم در کشور‌های مورد نظر.
د) تاثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر تورم در کشور‌های منتخب منطقه خاور‌میانه و شمال آفریقا.

(6-1 روش انجام پژوهش
برای آزمون فرضیه از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی استفاده میشود.
برای بررسی تاثیر متغیرهای جهانیشدن اقتصادی بر تورم از الگوی زیر استفاده میشود.
(1-1) Yi t = α + βXit + γZit + uit
Yi t: نرخ تورم
α: عرض از مبدا
Xit: بردار متغیرهای مستقل و توضیحی و کنترل مانند حجم پول، مخارج دولت، تولید واقعی و … که وارد الگو میشود.
Zit: زیر مجموعهای از متغیرهای مورد نظر پژوهشگر که در اینجا بعد اقتصادی جهانیشدن است.
: uit جز اخلال
i,t به ترتیب نشان دهنده زمان و کشور دادههای آماری میباشند.

7-1) سازماندهی پژوهش
پژوهش پیشنهادی در پنج فصل نوشته شده است. در فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق بیان می‌شوند. در فصل دوم ادبیات موضوع از لحاظ نظری و تجربی بیان می‌گردد. فصل سوم به بیان روش تحقیق اختصاص می‌یابد. در فصل چهارم فرضیههای تحقیق آزمون می‌شوند. نتایج تحقیق در فصل پنجم بیان خواهند‌ شد.

مطلب مشابه :  امام حسین، امام رضا (ع)، جهان اسلام، امام حسین (ع)

فصل دوم- ادبیات موضوع
2-1) مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم اولیه تحقیق تعریف و شاخص نسبتا جدید جهانیشدن KOF معرفی میشود سپس مبانی نظری رابطه ی جهانیشدن و تورم مورد بحث قرار میگیرد و در آخر به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق پرداخته میشود.

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق
2-2-1) جهانیشدن
جهانیشدن واژه رایج دهه 1990میلادی است. از جهانیشدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان- آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386). جهانیشدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگها را روز افزون میکند. از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است. جهانیشدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است. امروزه در بحث از جهانیشدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت میشود. به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانیشدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سالهای 1870 باز میگ
ردد(طیب نیا و زندیه 1387).
جهانیشدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی را شامل میشود.
جهانیشدن اقتصاد را میتوان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بینالمللی نیز دانست. منظور از آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و منظور از آزادسازی بینالمللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالا و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی است(طیب نیا و زندیه، 1387).
از جنبههای مهم فرآیند جهانیشدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است(بنیگنو4، 2008).
جهانیشدن فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ میکند و در نهایت آنها را از بین میبرد(رضوی و سلیمیفر، 1392). درنتیجه تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا و خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها سهلتر صورت میگیرد. خلاصه آنکه جهانیشدن، مجموعهای پیچیده از جریانهایی است که به وسیله ترکیبی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی هدایت میشوند(سلمان پور و همکاران، 1389)

2-2-2) ابعاد جهانیشدن
جهانیشدن دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان متعددی است که همهی بخشهای حیات بشری اعم از علمی، سیاسی، فرهنگی، تجاری، اقتصادی و تکنولوژیک را در برگرفته و تحت تاثیر خود قرار داده است (میرمحمدی، 1381). بنابراین جهانیشدن دارای ابعاد متعددی است که از میان آنها پنج مورد دارای اهمیت ویژهای است که در این تحقیق به اختصار توضیح داده میشود.

بعد اقتصادی
در تعریف جهانیشدن بیش از هر چیز، مفهوم و جنبه اقتصادی آن غلبه دارد، تا ابعاد سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی آن. دلیل آن ناشی از تکامل یافتگی بیشتر بعد اقتصادی جهانیشدن بر سایر ابعاد و جنبههای آن و تقدم زمانی وقوع آن میباشد. به همین دلیل به مقولهی جهانیشدن بیشتر با نگاه اقتصادی نگریسته میشود. جهانیشدن از بعد اقتصادی از

دیدگاهتان را بنویسید