منبع پایان نامه ارشد درباره سلسله مراتب

………………29
2-15-2 مراحل فرآیند بازاریابی …………………………………………………………………………………………30
2-15-3 وظایف بخش بازاریابی …………………………………………………………………………………………31
2-15-4 معیارهای تقسیم بازار ……………………………………………………………………………………………31
2-16- تصمیم گیری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………….32
2-16-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….32
2-16-2 تصمیم گیری و فرآیند تصمیم گیری ……………………………………………………………………….33
2-16-3 تکنیک های تصمیم گیری گروهی …………………………………………………………………………..33
2-16-3-1 طوفان مغزی …………………………………………………………………………………………………34
2-16-3-2 تکنیک دلفی ………………………………………………………………………………………………….35
2-16-3-3 تکنیک گروه اسمی ………………………………………………………………………………………..35
2-16-4 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………………………36
2-16-5 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی …………………………………………………………………………..36
2-16-6 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………….37
2-16-7 مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………………………..38
2-16-7-1 مدل سازی مسأله تصمیم ………………………………………………………………………………..39
2-16-7-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت ………………………………………………………………………………40
2-16-7-3 محاسبه وزن های نسبی ………………………………………………………………………………….41
2-16-7-4 سازگاری در قضاوت ها …………………………………………………………………………………42
2-16-8 استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری گروهی …………………………………43
2-16-9 نحوه مدل سازی ……………………………………………………………………………………………………44
2-17- بیانیه مأموریت پتروشیمی خراسان ………………………………………………………………………………..48
2-18- برنامه ریزی استراتژیک پتروشیمی خراسان …………………………………………………………………….48
2-19- واحد فروش پتروشیمی خراسان ……………………………………………………………………………………48
2-19-1 انواع فروش ………………………………………………………………………………………………………….48
2-19-2 بورس ………………………………………………………………………………………………………………….48
2-20- طبقه بندی و استاندارد کالا …………………………………………………………………………………………..49
2-20-1 طبقه بندی کالا ………………………………………………………………………………………………………49
2-20-2 تعریف استاندارد ……………………………………………………………………………………………………49
2-21- سفارشات و کنترل موجودی(تدارکات) در پتروشیمی خراسان ………………………………………….49
2-21..-1 عملیات انبارها …………………………………………………………………………………………………….50
2-21-2 تعریف M.E.S.C ……………………………………………………………………………………………….50
2-22- عوامل مؤثر بر قیمت فرآورده های پتروشیمی تولید شده در داخل …………………………………..50
2-23- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته ………………………………………………………………………..51
2-23-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………….51
2-23-2 تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور …………………………………………………………………53
2-24- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………..53
2-25- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..54
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………56
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………57
3-4- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………….57
3-5- تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………….57
3-6- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………..58
3-6-1 پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………58
3-6-2 روش کتابخانهای (منابع ثانویه) ……………………………………………………………………………….59
3-7- روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………..59
3-8- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….60
3-9- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..62
4-2- گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………………62
4-3- سوألات عمومی پرسشنامه ………………………………………………
..
………………………………………….62
4-3-1 فراوانی جنسیت پاسخگویان ……………………………………………………………………………………62
4-3-2 فراوانی مدرک تحصیلی پاسخگویان …………………………………………………………………………63
4-3-3 فراوانی سوابق بیمه اعضای نمونه …………………………………………………………………………….63
4-4- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………64
4-4-1 فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….64
4-4-2 فرضیه فرعی اول تحقیق …………………………………………………………………………………………66
4-4-3 فرضیه فرعی دوم تحقیق …………………………………………………………………………………………67
4-4-4 فرضیه فرعی سوم تحقیق ………………………………………………………………………………………..68
4-4-5 فرضیه فرعی چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………………..69
4-4-6 فرضیه فرعی پنجم تحقیق ………………………………………………………………………………………71
4-4-7 فرضیه فرعی ششم تحقیق ………………………………………………………………………………………72
4-4-8 فرضیه فرعی هفتم تحقیق ……………………………………………………………………………………….73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..77
5-2- یافته های حاصل از بررسی فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………….77
5-3- یافته های حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………..77
5-3-1 یافته های حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق ……………………………………………………………79
5-3-2 یافته های حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق ……………………………………………………………79
5-3-3 یافته های حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق …………………………………………………………..80
5-3-4 یافته های حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق ………………………………………………………..80
5-3-5 یافته های حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق ………………………………………………………….81
5-3-6 یافته های حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق ………………………………………………………….81
5-3-7 یافته های حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق ………………………………………………………….82
5-4- بحث و بررسی …………………………………………………………………………………………………………..82
5-5- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..84
5-6- پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….85
5-7- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………..85
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….87
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….90
فهرست منابع اینترنتی …………………………………………………………………………………………………………..92
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..93
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….107

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
2-1- تفاوتهای بازاریابی و فروش ……………………………………………………………………………………….14
2-2- ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم …………………………………………………………………………..41
2-3- شاخص تصادفی ………………………………………………………………………………………………………….43
4-1- توزیع جنسیتی آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………63
4-2- وضعیت تحصیلی اعضای نمونه تحقیق …………………………………………………………………………63
4-3- وضعیت سابقه بیمه اعضاء نمونه تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *