پایان نامه درمورد هنر و معماری، تحلیل اطلاعات، هنرمندان ایرانی

تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب بهاره ارجمندی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجوی 900753967 در رشته نقاشی که در تاریخ 16/11/92
از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی زندگی و آثار بهمن محصص،هنرمند معاصر ایرانی
دفاع نمودم.
بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:بهاره ارجمندی
تاریخ و امضا

بسمه تعالی

در تاریخ :16/11/92
دانشجو کارشناسی ارشد آقای / خانم بهاره ارجمندی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 5/19 بهحروف نوزده و نیم با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالی
دانشکده …هنر و معماری………….
( این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است )
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد: 101
کد شناسایی پایان نامه :10160111912038
عنوان پایان نامه :بررسی زندگی و آثار بهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی
نام و نام خانوادگی دانشجو: بهاره ارجمندی
شماره دانشجوئی: 900753967
رشته تحصیلی: نقاشی
تاریخ شروع پایان نامه: 20/9/91
تاریخ اتمام پایان نامه: 16/11/92
استاد / استادان راهنما: دکتر همایون سلیمی
استاد / استادان مشاور: محمد رضا فیروزه ای
آدرس و شماره تلفن: شریعتی، روبهروی دولت، خیابان امامزاده، خیابان رودکی جنوبی، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 4
تلفن: 22621326

چکیده پایاننامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :
هنر ایران نیز مانند هنر سایر نقاط جهان نسبت به موج نوگرایی واکنش نشان داد و این زبان جدید در آثار هنرمندان ایرانی به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرد. بهمن محصص، از جمله هنرمندان برجستهای است که عمیقاً مدرنیسم را درک کرد، و در کاربست اندیشه و دستاوردهای مدرنیستی، از مظاهر سطحی و نمایشی بسی فراتر رفت، و هویتی منحصر بهفرد به هنرش بخشید. این هنرمند چنانکه شایستۀ اوست، به عالم هنر معرفی نشده، و آثار یگانه و نوآورانهاش، چه در حوزۀ نقاشی و چه در عرصۀ مجسمهسازی، مورد بررسی و تحلیلی بسنده و در خور قرار نگرفته است. از آنجا که محصص از پیشگامان هنر نوگرای ایرانی بهشمار میرود، پرداختن به زندگی و آثار وی ناگزیر مستلزم بررسی و درک فضای فرهنگی-هنری ایران در دوران ورود مدرنیسم، و آشنایی با نهادهای هنری و نخستین تجلیات نوگرایی در هنر این سرزمین است. هدف این پژوهش معرفی بهمن محصص و نشان دادن جایگاه وی در هنر معاصر ایران است. در این راستا با تحلیل ویژگیهای بنیادین برخی از آثار محصص، بر وجوه خلاقۀ هنر وی و اندیشۀ ژرف و درک عمیق او از سرشت راستین هنر مدرن تأکید میشود.

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهشنامه دانشگاه مناسب است
تاریخ و امضا: مناسب نیست

فهرست

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

• فصل اول : کلیات طرح
1-1) بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2) هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن…………………………………………………………………………………. 5
1-4) سوألات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه(…………………………………………… 5
1-5)چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7) پیشینۀ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-8)روش تحقیق (گردآوری اطلاعات)……………………………………………………………………………………………… 7
1-9)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. 8
1-10) محدودیتها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 8

• فصل دوم : ایران و مدرنیسم
2-1) آغاز جنبش نوگرایی در ایران………………………………………………………………………………….
..
……………… 11
2-2) دوران شکوفایی نقاشی نوگرای ایران در دهههای 40 و 50 شمسی………………………………………………. 17
2-3) گذری کوتاه بر زبان هنری برخی از نقاشان برجستۀ نوگرا…………………………………………………………… 20
2-4) مدرنیسم یا نوآوری……………………………………………………………………………………………………………….. 32

• فصل سوم: زندگی و آثار بهمن محصص
3-1) زندگینامۀ بهمن محصص (1310-1389)…………………………………………………………………………………. 37
3-2) گذری بر اندیشه و آثار بهمن محصص ………………………………………………………………………………….. 47

3-3) چندنمونه از آثار بهمن محصص…………………………………………………………………………………………. 61
– نقاشیها
– مجسمهها

• فصل چهارم: بهمن محصص، در مقالات و مصاحبهها
4-1) مقالات……………………………………………… ………………………………………………………………………………… 84
4-2) مصاحبهها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 94
4-3) نگاهی به فیلم «فیفی از خوشحالی زوزه می کشد» …………………………………………………………………. 131

• فصل پنجم: نتیجهگیری
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

• فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………… 138

• چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….140


• فهرست تصاویر

تصویر 1- مهدی ویشکایی، تک چهره، 80 ×60، رنگ و روغن……………………………………………………… 12
تصویر 2- مهدی ویشکایی، طبیعت بیجان، 130 ×120، رنگ و روغن ………………………………………….. 12
تصویر 3- عبدالله عامری، 23 × 18، گواش، 1342 ………………………………………………………………………. 13
تصویر 4- عبدالله عامری، 23 × 17، گواش، 1357………………………………………………………………………… 13
تصویر 5- احمد اسفندیاری، منظرهپردازی، رنگ و روغن ……………………………………………………………… 14
تصویر 6- احمد اسفندیاری، رنگ و روغن ………………………………………………………………………………….. 14
تصویر 7- منوچهر یکتایی، رنگ و روغن ……………………………………………………………………………………. 15
تصویر 8- منوچهر یکتایی، رنگ و روغن ……………………………………………………………………………………. 15
تصویر 9- حسین کاظمی، رنگ و روغن روی بوم ………………………………………………………………………. 16
تصویر 10- حسین کاظمی، رنگ و روغن روی بوم ……………………………………………………………………… 16
تصویر 11- ابوالقاسم سعیدی، رنگ و روغن روی بوم …………………………………………………………………. 25
تصویر 12- ابوالقاسم سعیدی، رنگ و روغن روی بوم …………………………………………………………………. 25
تصویر 13- بهجت صدر،بدون عنوان،95 × 55، میکس میدیا،1960 ………………………………………………… 26
تصویر 14- بهمن محصص، طبیعت بی‌جان، 5/99 × 65، رنگ و روغن روی بوم، 1969 ………………….. 26
تصویر15- بهمن محصص، عقاب، رنگ و روغن بر بوم، 1966 ……………………………………………………. 27
تصویر 16- بهمن محصص، مینوتور، 5/70 × 50، رنگ و روغن روی بوم، 1966…………………………….. 27

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *