مقاله رایگان درباره شرط ضمن عقد، ضمن عقد

………………………..39
1-2-2-3-2-2-2- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ……………………………………………………………………………………………39
1-3- عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
1-3-1- مفهوم عقد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
1-3-1-1- تعریف تحلیلی عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………41
1-3-1-2- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43
1-3-2- انواع عقد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44
1-3-2-1- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ………………………………………………………………………………………………………………..44
1-3-2-1-1- عقد صحیح …………………………………………………………………………………………………………………………………..44
1-3-2-1-2- عقد باطل ………………………………………………………………………………………………………………………………………44
1-3-2-1-3- عقد غیر نافذ …………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-3-2-2- تقسیم از حیث دوام ……………………………………………………………………………………………………………………………45
1-3-2-2-1- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45
1-3-2-2-2- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………45
1-3-2-2-3- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………46
1-3-2-3- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..46
1-3-2-3-1- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-3-2-3-2- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..46
1-3-2-4- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-2-4-1- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….47
1-3-2-4-2- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………47
1-3-2-5- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..47
1-3-3- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….48
1-3-4- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
1-4- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-4-1- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………49
1-4-2- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..50
1-4-3- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..52
1-4-4- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
1-4-4-1- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….53
1-4-4-2- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..54
1-4-4-3- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….54
1-4-4-4- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….57
1-4-4-4-1- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………57
1-4-4-4-2- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..57
1-4-4-4-3- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..58
1-4-4-4-4- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59
1-4-4-5- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………59
1-4-4-6- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..60
1-4-5- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………60
1-4-6- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….62
1-4-7- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..62
1-4-8- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….63
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ……….
..
……………………………………………………………65
2-1- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..66
2-1-1- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..67
2-1-2- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
2-1-2-1- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….68
2-1-2-1-1- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….69
2-1-2-1-2- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….69
2-1-2-2- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-3- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………70
2-1-2-4- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….72
2-1-3- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..73
2-1-3-1- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-1-3-2- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………75
2-1-3-2-1- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….75
2-1-3-2-1-1- عدم شمول ماده 1035 ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..75
2-1-3-2-1-2- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….76
2-1-3-2-2- بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *