عوامل اجتماعی

ح بلند پدر بزرگوارم که اسوه مهربانی ، برد باری و فداکاری بود .
و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده ی ایثارش گل
محبت را در وجودم پروراند و دامان گهر بارش لحظه های مهربانی را به من آموخت.
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب فریبا رشیدی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی ۹۰۰۷۳۹۲۶۸ در رشته علوم اجتماعی- جمعیت شناسی که در تاریخ ۱۶/۶/۹۲ از پایان نامه خودتحت عنوان:
بررسی عوامل اجتماعی – جمعیتی و اقتصادی موثر برسلامت سالمندان در شهرستان خرم آباد
با کسب نمره ۱۸ و درجه عالی دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد میشوم:
۱-این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در موارد که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب،مقاله و… ) استفاده نموده ام ،مطابق ضوابط و رویه های موجود نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام .
۲- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهاه و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
۳-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هر گونه بهره بردرای اعم از چاپ کتاب،ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
۴-چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ،عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء

آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحددانشگاهی : تهران مرکزی کد: ۱۰۱
کدشناسائی پایان نامه: ۱۰۱۲۰۵۰۶۹۱۲۰۰۸
عنوان پایاننامه : خاستگاه و موقعیت روشنفکر معاصر ایرانی و ارتباطات اجتماعیش
نام ونام خانوادگی دانشجو: ???? ?????????????????
شماره دانشجویی : ۹۰۰۷۳۹۲۶۸ ????????????????????
رشته تحصیلی: جمعیت شناسی?
?????تاریخ شروع پایان نامه : ۲۱/۶/۹۲

تاریخ اتمام پایان نامه : ۱۶/۶/۹۲
استاد / استادان راهنما: دکتر حجیه بی بی رازقی نصر آباد
استاد / استادان مشاور: دکتر سیدرضا معینی
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
تحولات ساختار سنی جمعیت جهان از نتایج انتقال جمعیتی و کاهش مرگ ومیر و باروری است. با افزایش سن سلامت سالمندان میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون ایران و از جمله شهرستان خرم آباد افزایش می یابد .سالمندی جمعیت، هم ازموفقیتهای بزرگ بشری است و هم از مشکلات عمده جهان امروز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های اجتماعی، جمعیتی و اقتصادی مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان ساکن شهرستان خرم آباد است. پژوهش از نوع مطالعه توصیفی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری زنان و مردان بالای ۶۰ سال ساکن شهرستان خرم آباد و حجم نمونه محاسبه شده ۳۷۹ نفر ( ۱۲۹ نفر روستایی و ۲۵۰ نفر شهری ) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. نتایج بررسی نشان میدهدکه سالمندان شهرستان خرم آباد از سلامت جسمی بیشتری نسبت به سلامت روانی برخوردارند. عوامل تعیین کننده متغیرهای وابسته سلامت جسمی و سلامت روانی، متغیرهای مستقل سن ، تعداد فرزندان بدنیا آمده ، تعداد فرزندان زنده ،محل سکونت تاهل ،وضع فعالیت پاسخگو و فعالیت همسر پاسخگو می باشند. سالمت جسمانی و روانی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر گذار است اما سلامت روانی تاثیر گذار ترین متغیر بر سلامت جسمی میباشد. سلامت جسمی مردان شهرستان خرم آباد بهتر از زنان میباشد ولی از نظر سلامت روانی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.
کلید واژه : سلامت روانی ، سالمندان، سلامت جسمی ، سالمندی ، ساختار سنی

نظر استاد راهنما برای چاپ درپژوهش نامه دانشگاه مناسب است o تاریخ وامضا:
مناسب نیستo

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………
۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۲
۱-۱- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..
۵
۱-۱-۱- طیف سلامت و بیماری ………………………………………………………………………………….
۱۰
۱-۱-۲- مفهوم سلامت ………………………………………………………………………………………………
۱۰
۱-۱-۳- ابعاد سلامتی …………………………………………………………………………………………………
۱۱
۱-۱-۴-س?متروانی …………………………………………………………………………………………………
۱۲
۱-۱-۵- سلامت جسمی …………………………………………………………………………………………….
۱۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق …….
..
……………………………………………………………………………
۱۵
۱-۳- هدفهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..
۲۰
فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری…………………………………………………………………
۲۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….
۲۲
۲-۱- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..
۲۳
۲-۲- چارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………….
۳۱
۲-۲-۱- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی………………………………………………………………………….
۳۱
۲-۲-۲- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی ………………………………………………………….
۳۳
۲-۳- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی …………………………………………………………..
۳۶
۲-۳-۱- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی …………………………………………………..
۳۷
۲-۴- سلامت جسمانی ………………………………………………………………………………………………..
۳۸
۲-۵- سلامت روانی ……………………………………………………………………………………………………
۳۹
۲-۶-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان
۴۱
۲-۶-۱- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان …………………
۴۲
۲-۶-۲- جنس و سلامت……………………………………………………………………………………………..
۴۳
۲-۶-۲-۱- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان …………………………………………..
۴۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۶-۳- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی …………………………………………………………………..
۴۴
۲-۶-۴- وضعتأهل و س?مت ………………………………………………………………………………………
۴۵
۲-۶-۵- سن و س?مت………………………………………………………………………………………………..
۴۵
۲-۶-۶- حمایتاجتماعی و س?مت……………………………………………………………………………..
۴۶
۲-۶-۶-۱- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت……………………………………………………
۴۷
۲-۶-۶-۲- عوامل اجتماعی ………………………………………………………………………………………..
۴۸
۲-۶-۷-بعد خانوار………………………………………………………………………………………………………
۴۸
۲-۶-۸- توزیع شهری و روستایی جمعیت………………………………………………………………………
۴۹
۲-۷- پایگاه اقتصادی، اجتماعی و س?مت ……………………………………………………………………..
۴۹
۲-۷-۱- مؤلفه های پایگاه اقتصادی، اجتماعی …………………………………………………………………
۵۲
۲-۷-۱-۱- تحصی?ت و س?مت ………………………………………………………………………………….
۵۲
۲-۷-۱-۲- درآمد و س?مت …………………………………………………………………………………………
۵۳
۲-۷-۱-۳- شغل و سلامت افراد …………………………………………………………………………………..
۵۳
۲-۸-مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..
۵۴
۲-۹- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..
۵۶
۲-۱۰- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته …………………………………………….
۵۶
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….
۶۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………
۶۲
۳-۱- روش گرد آوری داده ها ………………………………………………………………………………………
۶۲
۳-۱-۱- روش اجرا …………………………………………………………………………………………………….
۶۳
۳-۲-جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………..
۶۳
۳-۲-۱-تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………..
۶۴
۳-۲-۲- روش انتخاب واحد های نمونه ………………………………………………………………………..
۶۵
۳-۲-۳- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا …………………………………………………………………….
۶۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۳- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ……………………………………………………….
۶۶
۳-۳-۱-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی ( سلامت جسمی، سلامت روانی ) ………………….
۶۷
۳-۳-۲- اعتبار و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………….
۶۹
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………….
۷۰
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………
۷۱
۴-۱- توصیف ویژه گی های دموگرافیک نمونه آماری(یافته های توصیفی) …………………………
۷۳
۴-۱-۱- سن پاسخگو ………………………………………………………………………………………………..
۷۵
۴-۱-۲- وضعیت تأهل ………………………………………………………………………………………………..
۷۵
۴-۱-۳- متغیر جنسیت ……………………………………………………………………………………………….
۷۶
۴-۱-۴- بعد خانوار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *