تحصیلات تکمیلی

به نام خدا

مطالعهی فونستیکی ماهیان حوضهی خلیج فارس با رویکرد حفاظتی

به کوشش
سیاوش بابائی اغول بیگ

پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشتهی
زیست شناسی –گرایش بیوسیستماتیک جانوری
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران

ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه درجه: عالی
دکتر حمیدرضا اسماعیلی، استاد بخش زیست شناسی (استاد راهنما)……………………………………..
دکتر صابر صادقی ، استاد یار بخش زیست شناسی (استاد مشاور)………………………………………..
دکتر احمد رضا خسروی ، دانشیار بخش زیست شناسی (استاد مشاور)…………………………….

اسفند ماه ۱۳۹۱

تقدیم به :

آفریدگارم، که تمام هستی ام از اوست
پدر و مادر عزیزم که وجودم از آنهاست
همسر ارجمندم و خواهران مهربانم که همیشه مشوق من بودهاند

سپاسگزاری

سپاسگزاری

سپاس و ستایش خدای را جل و جلاله ، که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درخشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. خدای را شاکرم که طریقت علم اندوزی را به من آموخت.
پس تقدیم میکنم به خدایی که آفرید، جهان را ، انسان را، عقل را ، علم را ، معرفت را، عشق را …! و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
اکنون که این رساله به پایان رسیده است، بر خود لازم می دانم که از استاد راهنمای گرامیام، جناب آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلیبه خاطر زحمات بی دریغ و راهنمایی های بسیار مفید و مدبرانهشان، تشکر و قدردانی نمایم. همچنین از اساتید مشاور ارجمندم، جناب آقای دکتر صابر صادقی و جناب آقای دکتر احمدرضا خسروی به خاطر راهنماییها و دقت نظر ارزندهشان، تشکر مینمایم. از نماینده محترم تحصیلات تکمیلی، جناب آقای دکتر محسن نخبه الفقهایی که قبول زحمت فرمودند، نیز کمال تشکر را دارم.از تمامی کارمندان، تکنسین ها و خدمه گروه زیست شناسی دانشکده علوم صمیمانه سپاس گزاری مینمایم. همچنین مراتب سپاسگزاری خودم را از تمامی دوستان و همکلاسی هایم که مرا در انجام این پروژه کمک نمودند، اعلام می دارم.

چکیده

مطالعهی فونستیکی ماهیان حوضهی خلیج فارس با رویکرد حفاظتی
به وسیلهی:
سیاوش بابائی

ماهیها بزرگترین گروه مهرهدار شناخته شده هستند که از تنوع وسیعی برخوردارند. با توجه به اینکه رشد جمعیت ها، انتقال و معرفی گونههای غیربومی، خشکسالی و تخریب زیستگاهها همه ساله تنوع ماهیان را دستخوش تغییر میکند و از طرفی با توجه به وسعت حوضهی خلیج فارس و زیستگاههای منحصر بفرد آن، در این پژوهش ماهیان این حوضه مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه نمونههای ماهی به طرق مختلف از جمله دستگاه شوک دهندهی الکتریکی، تور دستی، تور پرتابی و تور راه بند از نقاط مختلف این حوضه جمع آوری و تعدادی جهت شناسایی در فرمالین ۱۰درصد و تعدادی نیز جهت انجام آزمایشهای مولکولی در الکل ۹۶درصد تثبیت گردیده و به آزمایشگاه انتقال یافتند. نمونه ها سپس کد کد گذاری شده و با استفاده از فاکتورهای مورفولوژیکی و مریستیکی شناسایی شدند. در این مطالعه ۲۱ گونه ماهی شناسایی گردید که در ۱۸ جنس، ۸ خانواده و ۶ راسته قرار گرفتند. راستهی کپورماهی شکلان (Cypriniformes) با دو خانواده و حدود ۱۱ گونه، (۴/۵۲ درصد کل گونهها) مقام نخست را داراست. راستههای کپورماهی شکلان دندان دار (Cyprinodontiformes) و سوفماهی شکلان (Perciformes)، به ترتیب با ۴ و ۳ گونه در ردههای دوم و سوم و راستههای کفال ماهی شکلان (Mugiliformes)، گربه ماهی شکلان (Siluriformes) و مارماهی شکلان خاردار آب شیرین (Synbranchiformes) هر کدام با یک گونه در ردههای بعد قرار گرفتند. از بین کل گونههای شناسایی شده، ۱۳ گونه بومی، ۵ گونه اندمیک (بومزاد) و ۳ گونه اگزوتیک (بیگانه) میباشد. تعداد گونههای اندمیک (بومزاد) ایرانی موجود در زیرحوضهی هله، ۴ و در زیرحوضهی مند ۳ گونه میباشد.تخریب زیستگاههای ماهیان (مخصوصا ماهیان اندمیک با دامنهی انتشار محدود) به منظور احداث سد، احداث راه، توسعهی کشاورزی و غیره، میتواند لطمات جبران ناپذیری به تنوع زیستی این حوضه وارد سازد. از طرف دیگر خشکسالیهای چند سال اخیر نیز موجب خشک شدن بسیاری از چشمهها و کم آب شدن رودخانهها شدهاست و کاهش جمعیت ماهیان گردیده است.

کلمات کلیدی: حوضهی خلیج فارس، گونهی اندمیک، تنوع زیستی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
۱-۱-ماهیان از گذشته تا حال……………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲-تنوع ماهیان……………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۳ –اهمیت ماهیان……………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۴- ماهیان ایران………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۵- شناسایی ماهیان
..
…………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۶-گونههای بومی (Native)، بومزاد (Endemic) و غیر بومی (Exotic)…………………..4
۱-۶-۱-گونههای بومی ………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۶-۲-گونههای بومزاد یا اندمیک ……………………………………………………………………………….۴
۱-۶-۳-گونههای غیر بومی ……………………………………………………………………………………………۴
۱-۷- جغرافیای جانوری ماهیان…………………………………………………………………………………………….۵
۱-۷-۱-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین جهان …………………………………………………..۵
۱-۷-۲-جغرافیای جانوری ماهیان آب شیرین ایران …………………………………………………….۵
۱-۸- تهدیدهای حاکم بر تنوع زیستی…………………………………………………………………………………۶
۱-۸-۱-تخریب اکوسیستم …………………………………………………………………………………………….۶
۱-۸-۲-ورود گونههای غیر بومی …………………………………………………………………………………..۶
۱-۸-۳-تغییر آب و هوا …………………………………………………………………………………………………۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………..۸

فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱-حوضههای آبریز ایران………………………………………………………………………………………………….۱۲
۳-۲-حوضهیآبریز خلیج فارس…………………………………………………………………………………………..۱۳
۳-۲-۱-زیرحوضهی آبریز هله…………………………………………………………………………………….۱۴
۳-۲-۲-زیرحوضهی آبریز مند…………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۲-۲-۱- موقعیت حوضههای آبریز رودخانهی مند ………………………………………..۱۷
۳-۲-۳- رودخانهی اهرم …………………………………………………………………………………………….۱۸
۳-۳-نمونه برداری از ماهیان………………………………………………………………………………………………..۱۸
۳-۳-۱-ابزارهای نمونه برداری…………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۳-۲-جمعآوری نمونه………………………………………………………………………………………………۲۰
۳-۳-۳-تثبیت و نگهداری نمونهها……………………………………………………………………………….۲۰
۳-۳-۴-کدگذاری نمونهها……………………………………………………………………………………………۲۱
۳-۳-۵-شناسایی نمونهها ……………………………………………………………………………………………۲۱
۳-۳-۶-تهیهی بانک اطلاعات (Data Base) …………………………………………………………..22
۳-۳-۷- وسایل و مواد مورد استفاده……………………………………………………………………………۲۲

فصل چهارم: نتایج
۴-۱- توصیف گونههای ماهیان حوضهی خلیج فارس………………………………………………………..۲۵
۴-۲- تنوع زیستی ماهیان حوضهی خلیج فارس……………………………………………………………….۷۰
۴-۳- وضعیت گونهها (بومی، بومزاد و غیر بومی) ………………………………………………………………۷۹
۴-۴- وضعیت حفاظتی ماهیان حوضهی خلیج فارس ………………………………………………………۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نحوهی پراکنش ماهیان حوضهی خلیج فارس ……………………………………………………….۸۵
۵-۲- مقایسهی تنوع زیستی ماهیان حوضهی آبریز خلیج فارس با حوضههای آبریز دریای خزر و دجله …………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
۵-۳-مقایسهی تنوع زیستی زیرحوضههای مند و هله ………………………………………………………۸۷
۵-۴-تهدیدهای زیست محیطی حاکم بر حوضهی خلیج فارس ……………………………………….۸۸
۵-۵-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۵-۶-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………۹۰

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
ضمیمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول۳-۱- فهرست مساحت برخی از حوضههای آبریز ایران…………………………………………………۱۳
جدول۴-۱-فهرست ماهیان و پراکنش آنها در دو زیر حوضهی مند و هله……………………………..۷۲
جدول۴-۲- فهرست ماهیان زیر حوضهی هله و فراوانی آنها ………………………………………………….۷۳
جدول۴-۳- فهرست ماهیان زیر حوضهی مند و فراوانی آنها ……………………………………………….. ۷۴
جدول۴-۴- لیست گونههای جمعآوری شده و فراوانی آنها به درصد …………………………………….۸۰
جدول ۵-۱–تنوع زیستی زیرحوضههای مند و هله ………………………………………………………………..۸۸

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ۳-۱ حوضههای آبریز ایران………………………………………………………………………………………………۱۲
شکل ۳-۲- حوضهی آبریز خلیج فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *