حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

در پیشبرد پایان نامه مرا هدایت کرده و راهنمایی نمودند،ابراز دارم.

مراتب سپاس وقدردانی خود را خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی اکبر ایزدی فرد که مسئولیت مشاوره پایان نامه اینجانب را پذیرفتند
تقدیم می‌دارم.

همچنین تشکر وسپاس وپژه خود را خدمت جناب آقای گودرزی دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که در تهیه و جمع آوری مطالب پایان نامه‌ام اینجانب را یاری نموده‌اند اعلام می‌دارم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
کلیات.. ۲
مقدمه.. ۲
ضرورت تحقیق. ۲
اهداف تحقیق ۳
روش تحقیق ۳
فصل اول:تعاریف و کلیات ۴
۱-۱-مفهوم شهادت… ۵
۱-۱-۱-بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق ۷
۱-۱-۲-تعریف لغوی شهادت. ۹
۱-۱-۳-تعریف اصطلاحی شهادت ۹
۱-۱-۴-تعریف شهادت ازمنظرفقه ۹
۱-۱-۵-شهادت درتعریف قانون. ۱۱
۱-۲-۱-مبانی فقهی شهادت. ۱۱
۱-۲-۲-مبانی شهادت در حقوق موضوعه. ۱۲
۱-۳-۱-شهادت یا بینه. ۱۳
۱-۳-۲-کاربردهای بینه.. ۱۷
۱-۳-۳-تقدم بینه بر اصول عملیه ۱۸
۱-۳-۴-شروط قبول بینه.. ۱۸
۱-۳-۵-انواع بینه. ۱۹
۱-۳-۶-تعارض دو بینه… ۱۹
فصل دوم:وجوه و شرایط شهادت. ۲۲
۲-۱-شهادت در ایات قران. ۲۳
۲-۲-وجوه شهادت ۲۷
۲-۲-۱-شرایط شاهد.. ۲۸
۲-۲-۲-شهادت غیرقابل قبول……… ۳۴
۲-۲-۳-احضارشهود………………………… ۳۴
۲-۳-جرح و تعدیل شهود ۳۹
۲-۴-چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران………………………….. ۴۲
۲-۵-نصاب در شهادت……………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۶-قدرت اثباتی شهادت…………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۶-توان اثباتی گواهی ۴۷
۲-۶-۱-گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی ……………………………………………… ۴۷
۲-۶-۲-دعاوی درخور اثبات با گواهی ………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۶-۲-۱-توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه……………………………………………………… ۴۷
۲-۶-۳-توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی………………………………………………………… ۴۸
۲-۶-۳-۱-دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان ” دلیل شرعی………………………………… ۴۹
۲-۶-۳-۱-دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد……………………………………………………. ۴۹
۲-۶-۳-۱- د عاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن………………………………………۴۹
۲-۶-۳-۱-عاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو زن……………………. ۵۰
۲-۶-۳-۲-ب- دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا “عادی “………………… ۵۱
۲-۷-اثاربعد ازشهادت ۵۳
۲-۷-۱-شهادت حق است یاتکلیف…………………………………………… ۵۷
۲-۷-۲-رجوع از شهادت ۵۹
۲-۷-۳-شرایط تحقق جرم شهادت کذب……………………………………………………… ۶۰
۲-۷-۴-اثارشهادت کذب شهادت ۶۱
۲-۸-شهادت برشهادت…………………………………………………………………………. ۶۱
فصل سوم:شهادت زنان……………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۱-۱-وضع شهادت زن درقران………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۱-۲-دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان درقرآن ۶۶
۳-۱-۳-شهادت زن در روایات………………………………………………………………………………. ۸۹
۳-۱-۴-بررسی ارزش شهادت زن……………………………………………………………………. ۹۳
۳-۱-۵-گواهی زنان………………………………………………………………………………………… ۹۴
۳-۲-۱-شهادت زن درنظریه رایج فقها……………………………………………………………………… ۹۶
۳-۲-۲-مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی ۱۰۱
۳-۲-۳-اعتبارشهادت زنان در حقوق موضوعه ایران ۱۰۳
۳-۲-۴-نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی ۱۰۵
۳-۲-۵-شهادت برشهادت زنان ۱۰۶
۳-۳-۱-فلسفه عدم پذیرش شهادت زن درحق الله ۱۰۷
۳-۳-۲-دلیل عدم پذیرش شهادت زن درطلاق…………………….. ۱۰۹
۳-۳-۳-حق ا لناس و پذیرش شهادت زن…………………………… ۱۰۹
۳-۳-۳-۱- آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود ۱۱۱
۳-۳-۳-۲-آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود ۱۱۱
۳-۳-۳-۳-ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است ۱۱۳
۳-۳-۳-۴-ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند ۱۱۳
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
منابع۱۱ ۱۱۸
چکیده:
از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌
ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ???? ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ?- اق‍رار ?- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی‌ ?- ش‍ه‍ادت‌ ?- ام‍ارات‌ ?- ق‍س‍م‌
ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌.
ش‍ه‍ادت‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ دارای‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ در دع‍اوی‌ ب‍اش‍د ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ دارای‌ ش‍رای‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍رای‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ی‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، ای‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ری‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍ای‍د از روی‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍ای‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اده‌ ??? ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ی‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ق‍اض‍ی‌ ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار رای‌ ن‍م‍ای‍د.
ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ی‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ی‌ دع‍اوی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ دارای‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودی‌ اس‍ت‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ی‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ی‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍ای‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اری‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ی‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‌ طور ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌ اش‍اره‌ای‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و اص‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ی‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوی‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار ده‍د.
کلید واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون مدنی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانتفکیک قوا، قوه مجریه، قانونگذاری

کلیات
مقدمه :
شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از
اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را “مشاهده” نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را “اسماع” خوانند.
در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان‌های آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای عملی و تکنیکی از سویی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.
تکلیف اخلاقی و اجتماعی آحاد افراد جامعه در مقابل دستگاه عدالت ایجاب می‌نماید که افراد در مواقع مختلفی اقدام به اداء شهادت نموده و در صورت استدعای طرفین دعوی و نیاز دستگاه قضایی در مراجع قضایی قانونی حضور یافته و مجری قانون را در جهت آشکار نمودن چهره حق یاری نماید.
در جوامعی که افراد به اصول اخلاقی و مذهبی پای بند نباشند استفاده از شهادت می‌تواند اثرات سویی ببار آورد و باعث تضییع حقوق افراد شود بالعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادای شهادت را تکلیف خود می‌شناسند می‌تواند در احیاء حقوق مؤثر واقع شود؛ از طرف دیگر گواه حتی وقتی که کمال صداقت را داشته باشد باز هم کمتر پیش می‌آید گواهی او خالی از اشتباه و اشکال باشد زیرا ممکن است از حقیقت اموری که بیان آن را از او درخواست می‌کنند کاملاً آگاهی نداشته و واقعه را به درستی ندیده یا نشنیده باشد یا نتوانسته همه را به خوبی در حافظه خود نگهدارد به همین خاطر شرع و به تبع آن، قانون‌گذار شرایط سنگینی برای استماع گواهی معین کرده است (مواد ۱۳۱۳ق. م و ۱۵۵ آ.د.ک).
الف- ضرورت تحقیق
ارزش و اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی محاکم تمامی کشورها پذیرفته شده و اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست از آنجایی که امروزه در محاکم ایران مشاهده می‌گردد که بعضا پرونده‌های زیادی به استناد شهادت شهود منتهی به صدور رای گردیده است لذا ضروری است در این خصوص یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام گیرد چرا که اگر نتوان به درستی در خصوص جایگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوی بررسی نمود چه بسا آثار زیان بار و جبران ناپذیری به افراد دعوی و در نهایت به کل جامعه وارد خواهد شد . مشاهده می‌گردد که بعضا در محاکم کشور ما بسیاری از رسیدگی‌ها بدون دقت و بررسی لازم و فقط جهت مختومه نمودن پرونده و فراغت از دادرسی و به استناد شهادت شهود منجر به صدور رای می‌نمایند . پس به نظر می‌رسد اگر در این زمینه غفلت صورت گیرد بسیاری از پرونده‌ها بدون اینکه احقاق حق گردد بسته خواهد شد .
ب- اهداف تحقیق
هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .
ج.روش تحقیق
تحقیق این پایان نامه به صورت مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده بوده است لذا با مراجعه به کتابخانهای مختلف از جمله ، کتابخانه های حوزی و حقوقی و مراجعه به دانشگاه و ملاحظه و مطالعه پایان نامه های مرتبط با موضوع نسبت به فیش برداری و جمع آوری مطالب اقدام شده است . مطالب و تجزیه و تحلیل نگارش آنها اقدام شده است . که این پایان نامه از کلیات و سه فصل مجزا تشکیل شده است که فصل نخست شامل تعاریف و کلیات می‌باشد که واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط با آن تعریف می‌گردد . و مبانی فقهی و قانونی در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد . و فصل دوم شامل وجه و شرایط شهادت می‌باشد . که در آن به شرایط اعتبار شهادت که شرایط ایجابی و سلبی می‌باشد و شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود و آثار شهادت کذب پرداخته می‌شود . و فصل سوم آن به شهادت زنان پرداخته می شود. و در پایان نتیجه گیری از پایان نامه ارائه می‌گردد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته مدیریت در مورد :سازمان تامین اجتماعی-دانلود کامل پایان نامه

فصل اول:
تعاریف و کلیات

۱-۱ مفهوم شهادت :
در قوانین ما شهادت

دیدگاهتان را بنویسید