ارزش فکر

بزرگترین خواسته ی ایشان توفیق ایده ها باشه.بتونه ارزش فکر بقیه رو بیشتر کنهبتونن از نظر عاطفی بار تغییرهای سریع در گفت […]