منابع پایان نامه ارشد درمورد اثربخشی سازمانی

28
14-1-2 چرا مدیریت دانش 29

 
 
15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 30
16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش 31
2-2 اثربخشی سازمانی 31
1-2-2 اثربخشی سازمان 32
2-2-2 محاسبه اثربخشی 33
3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی 35
3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی 36
فصل سوم : روش تحقیق 40
مقدمه 41
1-3 روش تحقیق 42
2-3 قلمرو تحقیق 42
3-3 قلمرو موضوعی تحقیق 42
4-3 قلمرو زمانی 42
5-3 قلمرو مکانی 42

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

6-3 جامعه آماری مورد مطالعه 42
7-3 نوع پژوهش 43
8-3 ابزار جمع آوری داده های پژوهش 43
9-3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 45
1-9-3 اعتبار و روایی 45
2-9- 3 قابلیت اعتماد یا پایایی 45
10-3 روش اجرا 45
11-3 روش تحلیل داده ها 46
محدودیتهای تحقیق 47
فصل چهارم: یافته های پژوهش 48
1-4 ویژگیهای نمونه مورد مطالعه 50
2-4 بخش دوم: بررسی و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه 53
آزمون خی دو 56
بررسی فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 60
بررسی فرضیات تحقیق 64
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 71
5-1 خلاصه یافته ها 72
5-2 بحث و نتیجه گیری 75

5-3 پیشنهادهای پژوهشگر بر اساس یافته های پژوهش 76
5-4 پیشنهاد برای پژوهش های آینده 78
فهرست منابع و ماخذ 79
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی 34
جدول 1-3 طیف لیکرت 44
جدول 2-3سوالات مربوط به متغییرها در پرسشنامه 44
جدول 1-4 جنسیت افراد نمونه مورد بررسی 50
جدول 2-4 تحصیلات افراد نمونه مورد بررسی 51
جدول 3-4میانگین سنی افراد در شغل و سازمان خود 52
جدول 4-4 بررسی فراوانی هر گزینه و نتایج آزمون خی دو 54
جدول5-4 وضعیت ارزیابی مولفه های مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 60
جدول 6-4 بررسی فرضیه ها 64
جدول 7-4 بررسی فرضیه ها 68
جدول 8-4 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 69
جدول 1-5 مقادیر میانگین متغییرهای مدیریت دانش 73
جدول 2-5 مقادیر میانگین متغییر اثربخشی سازمانی 73
جدول 3-5 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
فهرست نمودار
نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش 14
نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش 19
نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل دیدگاه فناوری گرا 20
نمودار 4-2 چهارچوب پرابست 23
نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش 24
چکیده:
امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش بررسی کرده است. بدین منظور دو فرضیه اصلی تدوین شده است که فرضیه اول به بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک پرداخته است و در فرضیه دوم که به چهار زیر فرضیه تقسیم می شود به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی پرداخته است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل 30 سوال که دارای پایایی با آلفای کرونباخ89 /0 برای مدیریت دانش و 88/0 برای اثربخشی سازمانی بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرک کیش بود که 50 پرسشنامه در گمرک توزیع و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها در این پژوهش از روش های آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون tو ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شده است. که در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که بین فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری و مثبت وجود دارد.
کلید واژه‌ها: مدیریت دانش، اثربخشی

مقدمه: امروزه در سازمانها، «مدیریت دانش» موضوعی مهم وحیاتی می باشد وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش» معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای نوین مدیریتی و روش های جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود. اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب
میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالش‌های بیرونی را برطرف سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت دانش» ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای اجرای آن اقدام کنند.

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
امروزه دانش کلید اصلی رقابت‌پذیری سازمان‌ها به شمار می‌رود.سازمانهای جدید مبتنی بر دانش هستند واین بدان معنی است که آنها به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته، آن را احصا و ذخیره کرده ودر موقع لزوم ازآن بهره‌برداری نمایند و همچنین نیازهای دانشی خود را شناخته و از اطلاعات ودانش جدید به نحو احسن استفاده کنند .واین امر مستلزم شناخت مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش و تاثیر ان بر میزان اثربخشی سازمانی است. لذا در این فصل ابتدا به بیان مسئله پژوهش وسپس ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش و در نهایت اهداف پژوهش، فرضیات،متغییرهای پژوهش، مدل وکلید واژه‌ها پرداخته شده است.
1-1 موضوع تحقیق
موضوع مورد مطالعه در این پژوهش بررسی وارزیابی وضعیت مدیریت دانش ورابطه آن با اثربخشی سازمانی
(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش) می باشد.
1-2 بیان مسئله تحقیق:
امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی نگهدارد. لذا بیش از هر چیزکارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری کرده و نظم و پویایی بخشیده ودر کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. اخیرا مدیریت دانش، بخاطر کاربرد وسیع نظریه ها و روش های آن در رسیدگی به امور دانشی موسسات و شرکتها، به طور جدی مورد توجه محافل دانشگاهی و شرکتهای تجاری و تحقیقاتی قرار گرفته است. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان توانمند ساز در روش های مدیریت ظاهر می شود مدیریت دانش نیز از بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه استفاده می کند. دانش را می توان آمیخته ای ازتجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود ونگرش های نظام دار دانست که چهار چوبی برای ارزشیابی و بهره گیری بهتر از تجربیات و اطلاعات جدید و همچنین قضاوت ارائه می نماید. معمولا دانش در ذهن افراد شکل می‌گیرد و در همان اذهان، در مدارک و مخازن دانش، در رویه های کاری، فرآیندهای سازمانی و اعمال وهنجارها مجسم می شود و منجر به تصمیم می شود.(اخوان، 1389)
مدیریت دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود. اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند، زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا چالش‌های بیرونی را برطرف سازد. همانطور که ذکر شد مدیریت دانش در دنیای کنونی راز اصلی موفقیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *