منابع تحقیق درباره ساختار سرمایه

جناب آقای دکتر فاطمی نژاد
جناب آقای دکتر بهشتی

نگارش:
امین بهروزی

تابستان 93
تقدیر و تشکر
از استاد صبور و با تقوا ، جناب آقای دکتر مجید رستمی بشمنی، که زحمت راهنمایی این پایان نامه را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

تقدیم به پدر و مادر عزیزم
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر باروجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم .
والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم چرا که این دو وجود پس از پروردگار مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.آموزگارانی که برایم زندگی؛ بودن و انسان بودن را معنا کردند.
حال این برگ سبزی است تحفه درویش تقدیم آنان….
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید
و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند.

فهرست مطالب
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 2
1-3- ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف تحقیق 4
1-5- سوالات تحقیق 4
1-6- روش تحقیق 4
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-7-1- قلمرو موضوعی 6
1-7-2- قلمرو زمانی 6
1-7-3- قلمرو مکانی 6
1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی ) 6
2-1- مقدمه 10
2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10
2-2-1- تامین منابع 11
2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12
2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12
2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12
2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13
2-2-6- نظریه های ساختار سرمایه 15
2-2-6-1- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15
2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16
2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 19
2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه 22
2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی 23
2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی 24
2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25
2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه درآمد 26
2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27
2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان 27
2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 29
2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی 29
2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل 30
2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 30
2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان 30
2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32
2-2-16-1- مزایا 32
2-2-16-2- مشکلات 32
2-2-17- روش های تامین مالی 33
2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت 33
2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران 34
2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38
2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40

 
 
2-2-19-2- بانک های تجاری 40
2-2-19-3- وام های کوتاه مدت 41
2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت 41
2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی 41
2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42
2-2-19-7- اعتبار تجاری 42
2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات 42
2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری 43
2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43
2-2-19-11- کارگزاری ها 43
2-2-19-12- شرکت های بیمه 43
2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری 44
2-2-19-14- اوراق قرضه 44
2-2-19-15- عرضه های خصوصی 45
2-2-19-16- کمک های دولتی 45
2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47
2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی 48
2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی 48
2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی 49
2-2-24- حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50
2-3- پیشینه تحقیق 51
2-3-1- پیشینه تحقیق داخلی 51
2-3-2- پیشینه تحقیق خارجی 54
3-1- مقدمه 57
3-2- روش پژوهش 57
3-3- الگوریتم اجرای تحقیق 57
3-4- مدل اجرایی پژوهش 60
3-5- جامعه آماری 61
3-6- روش و حجم نمونه گیری 61
3-7- ابزار گردآوری داده ها 61
3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات 62
3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62
4-1- مقدمه 64
4-2- آمار توصیفی 64
4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64
4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65
4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66
4-3- دلفی فازی 67
4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79
4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79
4-4-2- تعیین وزن معیارها 79
4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS 80
4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم 80
4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81
4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82
4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل 83
4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84
4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85
4-5-7- شاخص شباهت 86

5-1- مقدمه 90
5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی 90
5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91
5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی 91
5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91
5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس 91
5-5- محدودیت های تحقیق 92
5-6- پیشنهادات 92
5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق 92
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93
منابع 94
پیوست پرسشنامه 98
پیوست نرم افزاری 106

فهرست جداول
(جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی 49
(جدول 4-1) توصیف جنسیت 64
(جدول 4-2) بررسی وضعیت تحصیلات 65
(جدول 4-3) بررسی وضعیت سن در نمونه تحقیق 66
(جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی 68
(جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان 69
(جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست 71
(جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 73
(جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 74
(جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 75
(جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 77
(جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 77
(جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 78
(جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد بررسی 79
(جدول 4-14) شماره ماتریس تصمیم 81
(جدول 4-15) ماتریس بی مقیاس شده 81
(جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن‌ها) در ماتریس تصمیم 83
(جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل 84
(جدول 4-18) اندازه فاصله ها از ایده آل 85
(جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل 86
(جدول 4-20) شاخص شباهت 87

فهرست نمودارها
(نمودار 3-1) الگوریتم اجرای تحقیق 59
(نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه 62
(نمودار4-1) توصیف جنسیت 65
(نمودار4-2) وضیعت تحصیلات 66
(نمودار4-3) بررسی وضیعت سن در نمونه تحقیق 67
(نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی 68
(نمودار 4-5) وزن معیارها 80
فهرست اشکال

(شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق 5
(شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی 16
(شکل 2-2) ساختار سرمایه بهینه با توجه به نظریه نمایندگی 20
(شکل 3-1) مدل سلسله مراتبی 60

چکیده
یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.
کلید واژه
تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

Abstract
One way to gain more profit in the company is an appropriate financing method. Approach to the financial markets has led some to only wins and losses arising from fluctuations in the prices of financial assets may know. While the impact of financial structure on economic structure is so important. Without an efficient financial sector now believe that economic growth can not be achieved. This study selection criteria ranking and selecting the best method of financing is financing. The first phase of this study, Delphi method was used to identify the factors and criteria to meet. It was found that the results showed the effectiveness, cost, durability, operational effectiveness, fairness and transparency of financing is the most important selection criteria. And the establishment of cooperative enterprises, facilities, issuances, creating corporate investor, the stock market, the creation of shareholder proposals, and ultimately attract foreign investment as a means of funding have been identified. For this purpose, a hierarchical analysis method used in this research. A sample survey of 30 experts in the field of finance is a chain store. The results showed that the factors weighing performance (0.351), the cost of weight (0.230), consistent with the weight (0.140), operational weight (0.136), just with weight (0.079) and transparency with the weight (0.064), respectively, the highest and lowest weights in the analytic hierarchy to have. It also funded the establishment of co-operatives (0.93), Facilities weight (0.87), issuances weight (0.72), the creation of investment companies (0.60), the stock market (0.33), create a shareholder proposal (0.22), and finally attract foreign capital (0.00001), respectively, the highest and lowest priority among the methods of financing have.
Keyword />Financing, chain stores, analytic hierarchy

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم چون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است.
1-2- بیان مسأله
اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه است و تلاش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته است موثر واقع‌ شود. بدین ترتیب، ضمن آن که باید بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم نمودن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم است. نکته اصلی در این جا آن است که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم است که از روش های تامین مالی خرد استفاده شود تا مشکلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,1382). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی است(قطمیری و همکاران(1385). این در حالی‌است که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *