فایل – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۷

۲ـ دیدگاه فقهی (شرعی) عدالت واقعی.[۷۵] بنابر دیدگاه فقهی عدالت عرفی، همانگونه که اجمالاً اشاره شد شارع احکام شریعت را بر

بیشتر بخوانید

مقاله دانشگاهی – جایگاه عدالت به مثابه قاعده فقهی نزد مذاهب اسلامی۹۲- قسمت ۸

حال اگر جامعهای یکی از مبانی یا اهداف اسلام را نپذیرفت، آیا شریعت اسلام برای آن جامعه حکم دیگری مبتنی

بیشتر بخوانید