تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- قسمت …

که اندر چــــــــارپایان چـــــــــــرایی و یا ماهـــــی و مــــرغان هــــواییز هر تیـــــــــره گروه نسل حیــــــوان ندیدم ابلهـــــــــی مانند انســـــــان(همان: ۳۸۴)۴-۳-۳-۳-۱-

بیشتر بخوانید

جستجوی مقالات فارسی – تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- قسمت …

پای جمهوری و دست انگلیس دزد آمد دزد آمد آی پلیس(عشقی،۱۳۵۰: ۲۸۰)محتوای اصلی « جمهوری نامه» توطئهی بیگانگان برای کسب

بیشتر بخوانید

فایل – تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- قسمت ۳۴

(همان: ۲۲۶)با پیروزی انقلاب روسیه در اکتبر ۱۹۱۷م. به رهبری لنین، و با کنار رفتن تزار روس از صحنهی سیاسی

بیشتر بخوانید

سامانه پژوهشی – تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- قسمت …

ملکالشعرای‌بهار، در مسمط « ایران مال شماست»، در کنار روشنکردن خطر بیگانگان برای مردم، سعی میکند با یادآوری لحظات پرشکوه

بیشتر بخوانید