رهبری همنوا

سبکهای رهبری منطقی و عقلانی در اون دسته از محیطای کاری مثبتی دیده می شن که د رآنها مشارکت کارکنان گسترش شده […]

بازاریابی رابطه مند

اولین تلاشا و تحقیقات در بخش­ بازاریابی، به وسیله مرکز تحقیق دانشکده بازاریابی هاروارد در سال ۱۹۲۹ با هدف شناسایی روابط بین […]