شکاف دیجیتالی و فرصتا و تهدیدهای آموزشی در ادامه این مباحث، تشریح افزون تر فرصتا و تهدیدها، می تونه مبنای مناسبی واسه فهم موضوع جفت و جور کرده و راه رو واسه گسترش مسأله جفت و جور... ادامه

Continue Reading

پیشگیری خاصّ، تقسیم می گردد.پیشگیری کیفری عامّ، بر جنبه ی ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کلّ شهروندان است و مخاطب آن، همه ی اعضاء جامعه است؛ چرا که فرض بر این است که همه ی... ادامه

Continue Reading

(ع) مرافعه شد و آن صغیر بینه اقامه کرد که هشدار داده است حضرت علی (ع) قصاص را از او برداشت و فرمود کسی که هشدار دهد از مجارات معاف است. درباره آمادگی جسمانی بطور کلی سخن به میان آورده است... ادامه

Continue Reading