تمایلات رفتاری

خوششان نمی آید۴. نوع قراردادی – این عده احترام خاص برای حفظ قوانین و مقررات قائلند و بخوبی به کنترل خویش قادر […]

خرید رفتار شهروندی سازمانی

باتمن وارگان واسه اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردن. اونا این معنی رو بهعنوان بخشی از اقدامات کارکنان که […]