دارای ویژگی های رفتاری منفی و رشد اجتماعی اقتصادی بروز می کنند روان شناسان این پدیده را نتیجه ی اختلال عاطفی و روانی در نظر می گیرند تا نتیجه ی عوامل اجتماعی شگفت آور نمی دهند اما... ادامه

Continue Reading