جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۶

هزینههایی که برای ارزیابی مداوم تصورات و نیازهای کیفی مشتریان (شامل بازخورهایی که درباره قابلیت اطمینان و عملکرد محصول گرفته

بیشتر بخوانید

مقاله – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۸

هزینههای پرسنلی صرف شده برای انجام ممیزی کیفیت محصول در حین فرآیند یا محصولات/ خدمات نهایی.۲-۲-۱-۳٫ موادی که تحت بازرسی

بیشتر بخوانید

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۰

اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود میآید مربوط میشود به عدم

بیشتر بخوانید

دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۵

انطباق+ عدم انطباق مدل هزینه فرآیند ارزش افزوده+ بدون ارزش افزوده مدل هزینهیابی بر مبنای فعالیت همانطور که بیان شد

بیشتر بخوانید

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی …

۲-۲۲-محور اصلی استراتژی منابع انسانی:استراتژی‌های منابع انسانی دارای سه محور اصلی به شرح ذیل هستند:* تدوین و طراحی استراتژی‌ها* اطلاع

بیشتر بخوانید

مقاله – شناسایی موانع اجرای استراتژی های مدیریت منابع انسانی (HR) در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان- …

جدول ۳-۱ : جامعه و نمونه کارکنان ۵۵جدول ۳-۳ : بررسی شاخص های موانع استراتژی های منابع انسانی ۵۶جدول ۳-۴

بیشتر بخوانید

بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان- …

خودخواهی ← آمیخته اخلاقی بازاریابی ۳۱/۰ ۰۱/۲ تآیید میگردد آرمانگرایی ← آمیخته اخلاقی بازاریابی ۳۷/۰ ۰۵/۲ تآیید میگردد آمیخته اخلاقی

بیشتر بخوانید

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد …

در تحقیقات صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی هریک از عوامل فرهنگ، آمیخته اخلاقی بازاریابی، اخلاق و اعتماد

بیشتر بخوانید

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد …

منابع وابسته اعتماد ――― از ۵۷تا۶۰(۴ عدد) Doney and Cannon (1997) مستقل عوامل فرهنگی هافستد اجتناب از ریسک، فاصله قدرت،

بیشتر بخوانید

بررسی تأثیر فرهنگ، نیمرخ اخلاقی سازمان و آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان- قسمت ۱۵

۷۸۲/۰ خودخواهی ۴ ۷۴۵/۰ خودآگاهی جمعی ۱۳ ۸۸۷/۰ آمیخته بازاریابی ۱۹ ۸۷۹/۰ کل پرسشنامه ۶۰ ۹۰۳/۰ جدول فوق آلفای کرونباخ

بیشتر بخوانید