بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۸

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ ساختار موافقت نامه عمومی تجارت خدماتگاتس همانند گات ساختاری دو بخشی دارد

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۷

اهمیت فزاینده اقتصاد خدمات موجب گردید که در اواسط دهه ۱۹۳۰ این بخش بعنوان سومین بخش اقتصاد بحساب آید .

بیشتر بخوانید