جستجوی مقالات فارسی – رابطه بین متغیرهای مدل کنسلیم و نرخ بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران- …

۸٫در سال ۸۳ آقای محمود گودرزی استراتژی همسویی را به عنوان سنجش کارآمدی بازار سرمایه مورد بررسی قرار داده است.

بیشتر بخوانید

پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی تبیین نقش اعتماد و نگرش به …

بین نگرش به تبلیغات اینترنتی و کلیک تبلیغات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۰۳/۰- ضعیف ۳۸/۰ رد فرضیه‌ی ۳

بیشتر بخوانید