بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۰

اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود میآید مربوط میشود به عدم

بیشتر بخوانید

دسته بندی علمی – پژوهشی : تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- …

روبــــاه پیـــر ز دربــــار نــا امیــــــد تدبیــر شاه پیــر و ولیعهد شاب کردافکنــد انقلابی و مشروطــه را به ملک درمــان

بیشتر بخوانید

پژوهش – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۱

۱۹ ۲۲،۴ دیگر کشورهای خاورمیانه ۱۳ ۱۵،۳ آفریقا ۹ ۱۰،۶ اروپا و آمریکا ۸ ۹،۴ کل ۸۵ ۱۰۰ توزیع ناحیه

بیشتر بخوانید

پژوهش – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۱

۱۹ ۲۲،۴ دیگر کشورهای خاورمیانه ۱۳ ۱۵،۳ آفریقا ۹ ۱۰،۶ اروپا و آمریکا ۸ ۹،۴ کل ۸۵ ۱۰۰ توزیع ناحیه

بیشتر بخوانید