مقاله دانشگاهی – شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا ۱۳ هجری …

ابن سینا، حسین بن عبدالله-مولف/متطبب مسیحی، عیسی بن ابی‌نصر-کاتب اختیارات بدیعی (۱۷۱۰و) انصاری شیرازی، علی بن حسین-مولف/متطبب، محمد بن احمد،قرن

بیشتر بخوانید

مقاله دانشگاهی – شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا ۱۳ هجری …

ابن سینا، حسین بن عبدالله-مولف/متطبب مسیحی، عیسی بن ابی‌نصر-کاتب اختیارات بدیعی (۱۷۱۰و) انصاری شیرازی، علی بن حسین-مولف/متطبب، محمد بن احمد،قرن

بیشتر بخوانید