شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا …

شفاءالامراض (۴۷۱۶۲) (فارسی)مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب (قرن ۹-۱۰ق.)مؤلف «مراه الصحه» در ۸۹۶ق.رساله ای

بیشتر بخوانید

مقاله علمی با منبع : شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا …

مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد]محمود[ بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب (قرن ۹-۱۰ق.)مؤلف «مراه الصحه» در ۸۹۶ق.کتابی طبی در۱۴

بیشتر بخوانید