کارآفرینی بر دانش کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان ضروری می باشد . ۱-۴-اهداف تحقیق هدف اصلی: شناخت میزان اثر بخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر روی دانش مدیریت کسب وکار، انگیزش... ادامه

Continue Reading

به نام خدا مطالعهی فونستیکی ماهیان حوضهی خلیج فارس با رویکرد حفاظتی به کوششسیاوش بابائی اغول بیگ پایان نامهارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی... ادامه

Continue Reading

افزایش میزان تحصیلات و سلامت جسمی میزان سلامت روانی نیز به احتمال ۹۹ درصد افزایش می یابد اما با سن رابطه منفی و معنی داری درسطح ۹۹ درصد دارد. یعنی افزایش سن باعث کاهش سلامت روانی... ادامه

Continue Reading

ارائه و ساماندهی کنند تا اثر درستی در ارزیابی های عملکرد باقی گذارد (رمضان زاده، ۱۳۹۰). ۲-۲-۱۳- اساس موفقیت پیش از طراحی و جاری سازی کارت امتیازی متوازن، دو سنگ بنای کلیدی لازم... ادامه

Continue Reading