بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی را تا ابد بر پیشانی فرد می‌زنند. فریب دادن افراد با استفاده از ترفندهای گوناگون وتجاوز جنسی به آنان، حیثیت و اعتبارشان را مخدوش می‌کند واعتبار خانوادگی فرد... ادامه

Continue Reading

ت وهمکاری دونفر در انجام امری به کار می‌رود. در اصطلاح به معنی خوابیدن دونفر به پهلو در کنار هم و در یک بستر می باشد.قانون‌گذار در ماده 637 در کنار تقبیل از آن نام برده و انجام آن را از... ادامه

Continue Reading

می‌گیرد.گفتار اول: اصولاصول واژه‌ای عربی و جمع اصل است در لغت نامه‌های عربی «اصل» را قواعدی که احکام مبتنی بر آنهاست معنا کرده‌اند.در لغت نامه‌های فارسی «اصل» به معنای ریشه، بن و... ادامه

Continue Reading

خود مصلحت موکل را رعایت نماید وازآنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده است یا برحسب قرائن وعرف وعادت داخل دراختیار اوست تجاوز نکند . » تشخیص اینکه آیا موکل دراقدامات وتصرفات خود رعایت... ادامه

Continue Reading

انشاء دراین اموررا دارا میباشد ومیتواند به طورمستقل درآنها تصرف کند ولی درامور مالی حتی با اذن ولی نیز به دلیل اینکه خود سفیه قادربه تصرف نیست ومحجورمحسوب می شود ، نمی تواند به... ادامه

Continue Reading

لزوم توالی عرف میان ایجاب وقبول را برمبنای دلالت ایجاب یا اقتضای عرف توجیه می کند : هرگاه ایجاب کننده زمانی رابرای قبول آن تعیین نموده باشد ، مدت اعتبار ایجاب ودرنتیجه الحاق قبول به... ادامه

Continue Reading

مواردی ، قانون کارحاکم است ، چون به نظم عمومی مربوط است پس قبل از پایان مدت نمی تواند طرف را عزل نماید.3 ) هرگاه میان قواعد قابل اعمال تعارض باشد ، ولی هیچکدام مربوط به نظم عمومی نگردد... ادامه

Continue Reading

دانست ؟درپاسخ به این سؤال می توان گفت که :آنچه درتحلیل این مسأله می توان گفت این است که آیا این حکم ، حکم اولی محسوب می شود ،یا حکم ثانوی ؟ به بیان دیگرآیا این وکالت یک نوع وکالت حکمی... ادامه

Continue Reading

اثبات کند . این اصل نیزناشی از قاعده عام تبری است که به موجب آن هیچ کس بردیگری ولایت وسلطه ندارد . نیابت داشتن نوعی سلطه و ولایت است که وکیل برموکل پیدا می کند وجنبه استثنایی دارد پس... ادامه

Continue Reading