منابع و ماخذ تحقیق بهرهوری کل عوامل

چکیده

تأثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر میزان اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی، مورد ایران (1386-1376)

به کوشش
افضل عبادی نژاد

در این مطالعه تأثیر بهرهوری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی در دوره زمانی 1386-1376 مورد بررسی قرار گرفت. روشداده های پانل مورد استفاده قرار گرفته است و به منظور تخمین مدل، روش اثرات ثابت به کار گرفته شده است. در این مطالعه برای اندازهگیری شاخص بهرهوری کل عوامل تولید از شاخص مقداری استفاده شده است؛ سپس تأثیر آن روی اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیر بهرهوری کل عوامل تولید در کنار سایر متغیرها شامل موجودی سرمایه، بهرهوری نیرویکار و هزینه واحد نیروی کار دارای اثر مثبت و معنیدار بر روی اشتغال می باشد. بر اساسیافته های این مطالعه سیاست هایی که بتواند موجب بهبود بهرهوری کل عوامل تولید و نیز بهره وری نیروی کار گردد می تواند موجب افزایش اشتغال گردد. یافته های این مطالعه همچنین نشان می دهد افزایش سرمایه گذاری می تواند موجب کاهش بیکاری در این صنعت گردد.
واژگان کلیدی: بهره وری کل عوامل تولید، اشتغال، مدل داده های پانل، صنعت مواد و محصولات شیمیایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-3- سئوالهای تحقیق 4

1-4- فرضیههای تحقیق 5
1-5- هدف تحقیق 5
1-6- روش تحقیق 5
1-7- جامعه آماری 6
1-8- ساختار پایاننامه 6

فصل دوم: مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه 8
2-2- مطالعات انجام شدهی خارجی 9
2-3- مطالعات انجام شده داخلی 12
2-4- جمع بندی 18

فصل سوم: مبانی نظری

3-1- مقدمه 21

3-2- مفهوم بهرهوری و شاخص های آن 23
3-2-1- شاخص بهرهوری جزیی (PFP) 26
3-2-2- شاخص بهرهوری کل(TFP) 27
3-3- اندازهگیری بهرهوری کل عوامل 27

عنوان صفحه

3-3-1- روشهای غیر پارامتری 28
3-3-1-1- روش حسابداری رشد 28
3-3-1-2- روش شاخص عددی 28
3-3-2- روش پارامتری 32
3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوری 33
3-5- شاخص هاینس 35
3-6- شاخص بهرهوری کراگ و هریس 36
3-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری 37
3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار 38
3-9- محاسبه موجودی سرمایه 41
3-10- روش تحقیق 42
3-11- داده های پانلی (تابلویی) 43
3-12- آزمون های تشخیصی 45
3-12-1- آزمون F(چو) 46
3-12-2- آزمون روش پاگان (LM) 46
3-13- آزمون ایستایی درداده های ترکیبی 48
3-13-1- آزمون لوین و لین 49
3-13-2- آزمون آیم،پسران و شین 52

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1- مقدمه 55
4-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده 56
4-2-1- اشتغال 57
4-2-2- بهرهوری کل عوامل تولید 57
4-2-3- محاسبه موجودی سرمایه 57
4-2-4- هزینه واحد نیروی کار 59
4-3- آزمون ایستایی درداده های پانلی 60
4-3-1- آزمون ایستایی لوین،لین و چو 60
4-3-2- آزمون ایستایی آیم،پسران و شین 61
4-4- آزمون های تشخیصی 61
4-4-1- آزمون چاو 61

عنوان صفحه
4-4-2- آزمون بروش- پاگان 62
4-4-3- آمون هاسمن 63
4-5- مدل اثر ثابت 65
4-6- نتایج تخمین 67
4-7- بررسی مقایسه بنگاههای با بهرهوری بالا و بنگاههای با بهرهوری پایین و اثرات آنها
روی اشتغال 69
4-7-1- نتایج تخمین جهت مقایسه بنگاههای با بهرهوری بالا و پایین 71
4-7-1-1- نتیجهی تخمین مدل بنگاههای با بهرهوری پایین 72
4-7-1-2- نتیجهی تخمین مدل بنگاههای با بهرهوری بالا 72

فصل پنجم: خلاصه و نتیجهگیری

5-1- مقدمه 75
5-2- خلاصه 75
5-3- نتیجه گیری 76
5-4- توصیههای سیاست گذاری 78
5-5- پیشنهاد برای تحقیق آینده 78
5-6- محدودیت های تحقق 79
منابع 80

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول4-1- موجودی سرمایه 58
جدول4-2- آزمون ایستایی لوین،لین و چو 60
جدول4-3- آزمون ایستایی آیم، پسران و شین 61
جدول 4-4- آزمون چاو 62
جدول 4-5- آزمون بروش- پاگان 63
جدول 4-6- آزمون هاسمن 65
جدول4-7- نتایج تخمین 67
جدول4-8- آزمون چاو برای بنگاه های با بهرهوری پایین 69
جدول4-9- آزمون چاو برای بنگاه های با بهرهوری بالا 70
جدول4-10- آزمون بروش- پاگان برای بنگاههای با بهرهوری پایین 70
جدول4-11- آزمون- بروش پاگان برای بنگاههای با بهرهوری بالا 70
جدول4-12- آزمون هاسمن برای بنگاههای با بهرهوری پایین 71
جدول4-13- آزمون هاسمن برای بنگاه های با بهرهوری بالا 71
جدول4-14- نتیجهی تخمین مدل بنگاههای با بهرهوری کل عوامل تولید پایین 72
جدول4-15- نتیجهی تخمین مدل بنگاههای با بهرهوری کل عوامل تولید بالا 72

فصل اول

مقدمه

اشتغال یکی از مسائل مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگونی بر اشتغال مؤثرند و بررسی آنها میتواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری یاری دهد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، بهرهوری کل عوامل تولید میباشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولیدی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهرهوری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران میپردازد.
بهرهوری بالاتر یعنی تولید کالای بیشتر با یک سطح ثابت از منابع و نهادهها، یا به عبارتی دیگر همان تولید با نهادههای تولید کمتر، صورت گیرد. همان طور که از تعریف بهرهوری پیداست، یکی از این عوامل و نهادههای تولید، نیرویکار است که افزایش بهرهوری ممکن است بر آن تأثیرگذار باشد.
با توجه به نوع نهادهای که به کار میرود میتوان به دونوع شاخص بهرهوری اشاره کرد:
الف) شاخصهای بهرهوری جزیی (PFP) : اندازهگیری بهرهوری به مفهوم متوسط تولید در ازاء یک واحد از نهاده مورد نظر است. مثلاً نهاده میتواند نیرویکار یا سرمایه باشد.
ب) شاخص بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) : بهرهوری کل عوامل تولید از نسبت ستاده به کل نهادهها یا از نسبت ارزش افزوده به کل نهادهها به دست میآید.
درمورد تأثیر بهرهوری کل‌ عوامل ‌تولید بر اشتغال، اقتصاددانان به نتایج مختلفی دست یافته اند. به عنوان مثال: گالی(1999) ، نتیجه گرفت که بهرهوری‌کل‌ عوامل‌ تولید باعث کاهش میزان ساعت کار و صرفه جویی نیرویکار در صنایع تولیدی آمریکا میشود. در مقابل آن چانگ و هونگ (2006) ، برای صنایع تولید آمریکا برای سال‌های (1999-1958) به این نتیجه رسیدند که بهبود فنآوری باعث افزایش اشتغال در بیشتر صنایع آمریکا می‌شود که این نتیجه با مدل چسبندگی قیمت کینز بیشتر سازگار است (کیم و لیم، 2009 : 2).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس با توجه به نتایج کشف شدهی اقتصاددانان، بهرهوری ممکن است به صورتهای مختلفی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بهرهوری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای دوره زمانی 1386-1376 در ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
یکی از چالش هایی که مؤسسات و سازمان های ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود افزایش بیکاری است. یکی از راه های برون رفت از تنگنای فوق، مدیریت جامع بهره وری است (طاهری،1389: 58).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری و افزایش بهرهوری دو مسأله مهم اقتصادی هستند. افزایش بهرهوری کل عوامل تولید، یعنی با همان نهادهها و امکانات موجود، تولید بیشتری داشته باشیم یا به عبارت دیگر همان تولید با عوامل تولید کمتر صورت گیرد.
مسألهای که در اینجا مطرح میشود، این است که اگر ظرفیت تولیدی کشور افزایش پیدا نکند، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید، ممکن است با افزایش اشتغال در تناقض باشد.
افزایش بهرهوری کل عوامل تولید در یک صنعت میتواند سبب کاهش قیمت محصولات تولیدی آن صنعت شود و کاهش قیمت، از جمله کاهش قیمت عوامل تولید، منجر به کاهش هزینه متوسط تولید کالاها و خدمات و افزایش میزان سودآوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد. پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخل در بازارهای خارجی خواهد بود. در نتیجه حجم سرمایه گذاری‌های جدید صنعتی افزایش مییابد و متعاقب آن استفاده از ابداعات و فن‌آوری‌های جدید گسترش پیدا میکند و این خود عامل موثری در رشد بهرهوری برای مرحله بعد است (مولایی،407:1378).
رشد بهرهوری کل ‌عوامل‌ تولید همچنین باعث افزایش سرمایهگذاری می‌شود و افزایش سرمایهگذاری با افزایش تقاضای کالای سرمایهای در ارتباط است. بنابراین، در صورتی که نیروی کار و سرمایه مکمل همدیگر باشند، تقاضای نیرویکار افزایش می‌یابد که این باعث افزایش استخدام و به کارگیری نیروی‌کار میشود. از طرف دیگر با توجه به این که افزایش بهرهوری موجب آن میشود که همان میزان محصولات را با عوامل تولید کمتر مخصوصاً در کوتاهمدت تولید کنیم، با توجه به این که یکی از عوامل تولید، نیرویکار میباشد، در این صورت افزایش بهرهوری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. نظرات بعضی از اقتصاددانان مانند گالی (1999) نیز این ادعا که بهرهوری موجب کاهش ساعات کاری و اشتغال میشود را تأیید میکند.
موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ از طرفی رشد بهرهوری باعث افزایش توان تولیدی کشور میشود که این باعث افزایش اشتغال میشود و از طرف دیگر رشد بهرهوری منجر به صرفهجویی در منابع تولیدی میشود و از آن جا که یکی از منابع تولید، نیرویکار است، رشد بهرهوری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. بنابراین باید در پی این باشیم که هم رشد بهرهوری را داشته باشیم و هم مشکل بیکاری برطرف شود.
با توجه به مطالب گفته شده، این موضوع بسیار مهم است که تأثیر رشد بهرهوری بر اشتغال و استخدام نیرویکار مورد قرار گیرد؛ چرا که افزایش بهرهوری در صورتی که به افزایش بیکاری منجر شود (به علت تعدیلاتی که در واحدهای تولیدی شکل میگیرد) تا حدودی از اهمیت بهره وری خواهد کاست.

1-3- سئوالهای تحقیق

بهرهوری کل‌عوامل تولید چه تأثیری بر میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی دارد؟
آیا تأثیر بهره‌وری بر اشتغال در بنگاههایی که بهره‌وری پایین‌تری دارند با بنگاههایی که بهره‌وری بالاتری دارند، متفاوت است؟

1-4- فرضیههای تحقیق

افزایش بهرهوری‌کل‌ عوامل ‌تولید باعث افزایش میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی می‌شود.
در بنگاههایی که بهره‌وری ‌کل‌ بالایی وجود دارد، نسبت به بنگاههایی که بهره‌وری پایین دارند، تأثیر بهره‌وری بر اشتغال بیشتر است.

1-5- هدف تحقیق

حل مسأله اشتغال و افزایش توان تولیدی یک کشور دو مسأله بسیار مهم و مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای درحال توسعهاند.
با توجه به اهمیت خاصی که بهرهوری در کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابت محصولات داخلی و خارجی دارد (به دلیل اینکه باعث کاهش هزینه و کاهش قیمت محصول می‌شود) و از آنجایی که یکی از مشکلات اقتصادی هرکشوری مخصوصاً کشور ایران بیکاری است، نیاز به بررسی تأثیر بهرهوری بر روی اشتغال احساس میشود. هدف از تحقیق حاضر این است که تأثیر بهره‌وری کل ‌عوامل ‌تولید بر میزان اشتغال در صنایع ساخت مواد و محصولات شیمیایی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

1-6- روش تحقیق

در این پایاننامه از روش کتابخانهای با تأکید بر مطالعات نظری و تجربی استفاده گردیده است؛ دوره زمانی مورد مطالعه از 1376 تا 1386می باشد. همچنین به منظور تخمین مدل ازروش های اقتصادسنجیداده های پانلی و از نرم افزارهای Eviews ، Excel و Stata استفاده شده است.

1-7- جامعه آماری

الگوی مورد نظر پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی، با استفاده از تکنیکداده های پانلی برای صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای ایران شامل 9 صنعت و 1569 بنگاه توسط مرکز آمار ایران در قالب پرسشنامه جمعآوری شده است.

1-8- ساختار پایاننامه

مطالعه حاضر در پنج فصل تهیه شده است. در فصل نخست که شامل کلیات تحقیق
میباشد، مقدمه، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، سؤالات، فرضیهها، روش و جامعه آماری تحقیق آورده شده است. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص یافته است. در فصل سوم مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده است. نتایج تحقیق و تحلیل آنها در فصل چهارم مورد توجه قرار گرفته است و فصل پنجم به خلاصه و نتیجهگیری مطالعه و پیشنهادها اختصاص یافته است.

فصل دوم

مطالعات انجام شده

2-1- مقدمه

با توجه به اهمیتی که بهرهوری کل عوامل تولید در افزایش توان تولیدی و رشد اقتصادی هر کشوری دارد و از آنجایی که یکی از مشکلات کنونی اکثر کشورها اشتغال و از بین بردن بیکاری میباشد، بعضی از اقتصاددانان به موضوع بهرهوری و تأثیر آن بر اشتغال، پرداختهاند.
در زمینه مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور در مورد تأثیر بهرهوری کل عوامل تولید بر اشتغال، بعضی از بررسیها به صورت مستقیم به این موضوع اختصاص یافته اند، اما بعضی دیگر به جای تأثیر بهرهوری بر اشتغال از عباراتی مشابه همچون تأثیر پیشرفتهای تکنولو‍‍ژی و یا تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات به جای بهرهوری بر اشتغال استفاده نموده اند.
در زمینه مطالعات خارجی و داخلی، عواملی وجود دارند که ممکن است از طریق تأثیرگذاری بر بهرهوری، به صورت غیر مستقیم بر اشتغال تاثیر داشته باشند که، از جملهی این عوامل، تجارت خارجی است. صادرات و واردات از یک طرف باعث جابه جایی تکنولوژی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه شده اند، یعنی افزایش بهرهوری را به دنبال دارند و ممکن است باعث افزایش اشتغال شوند و از طرف دیگر به دلیل این که ممکن است این تکنولوژیها سرمایهبر باشند، باعث کاهش تقاضای نیرویکار میشوند. در مجموع جهت بررسی تأثیر بهرهوری بر روی اشتغال باید برآیند این دو را در نظر گرفت.
در مورد تأثیر بهرهوری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران، بررسیهایی صورت گرفته است. مطالعهای که به صورت مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، پیدا نشده، اما بررسیهایی به صورت جداگانه در زمینه بهرهوری و یا اشتغال و عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری و یا اشتغال صورت پذیرفته، به طوری که در مورد عوامل تأثیرگذار بر اشتغال به گونهای که بهرهوری در آن دخیل باشد، بررسیهایی وجود دارد.

2-2- مطالعات انجام شدهی خارجی

مالی و موسکتلی (1997) در مقاله ای با عنوان” شوکهای بهرهوری و اشتغال” به ارتباط رشد بهرهوری و اشتغال به کمک روش خود رگرسیون برداری در صنایع کشور آمریکا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نوآوری تأثیر مثبتی روی بهرهوری کل عوامل تولید دارد و بهرهوری کل عوامل تولید نیز تأثیر مثبتی روی اشتغال دارد.
چانک و هونگ (2006) ، در مقالهای با عنوان “تاثیر پیشرفت تکنولوژی روی اشتغال” در آمریکا این موضوع را بررسی کردند. طبق یافتههای چانگ و هونگ پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش بهرهوری و اشتغال می‌‌‌شود، اما پس از ” موافقت نامه آزاد تجاری آمریکای شمالی” تأثیر عکس دارد. تجزیه و تحلیل این موضوع به کمک روش خود رگرسیون برداری در میان 458 صنعت با کد چهار رقمی برای دوره 1996-1958 انجام گرفت. از این 458 صنعت با کد چهار رقمی، 133 صنعت یک افزایش با معنی در ساعت کاری را در واکنش به شوکهای تکنولوژی نشان دادند و تنها 25 صنعت یک کاهش با معنی در ساعت کاری را در کوتاهمدت نشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *