دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد فسخ ذکر نشده است ، لیکن وجود حق فسخ به سبب خصی بودن مرد را باید ناظر به رعایت حق استیلاد برای زن دانست . حتی... ادامه

Continue Reading

2-16 رضایت زناشویی 2-16-1- تعریف رضایت زناشوییطبق تعریف، رضایت زناشویی به عنوان کارکرد و رفتار مناسب زن و شوهر طبق وظایف سنتی و شرعی و قانونی تعیین شده واسه هر کدوم از اونا به شکل قانون... ادامه

Continue Reading

ه درک برخی مسائل خشک عقلی برای مردان آسانتر باشد، هیچ تحقیری در حق زنان را موجب نخواهد بود بلکه تفاوتهای طبیعی، منشا کارکردهای متفاوت و طبیعی است و واجد ارزش یا ضد ارزش از حیث انسانی... ادامه

Continue Reading

ه درک برخی مسائل خشک عقلی برای مردان آسانتر باشد، هیچ تحقیری در حق زنان را موجب نخواهد بود بلکه تفاوتهای طبیعی، منشا کارکردهای متفاوت و طبیعی است و واجد ارزش یا ضد ارزش از حیث انسانی... ادامه

Continue Reading

الگوی رابطه دوری دوطرفه زن و شوهر به نظر لورنتز (2002) توافق و صلح بین زن و شوهر بدون صحبت کردن در مورد مسائل، نظرات و عقاید ساخته نمیشه. پس اگه زن و شوهر هر دو به نقطه انصراف به عنوان راه... ادامه

Continue Reading

اهمیت موضوع این پژوهش به تاثیر و اهمیت استحکام خانواده و نقش آن در جامعه است.به دلیل انتزاعی بودن موضوع و متغیرهای تحقیق، در فرهنگ های مختلف رضایت و سازگاری و همچنین تعریف هوش هیجانی... ادامه

Continue Reading