اهمیت موضوع این پژوهش به تاثیر و اهمیت استحکام خانواده و نقش آن در جامعه است.به دلیل انتزاعی بودن موضوع و متغیرهای […]

پایان نامه رشته مدیریت : عملکرد خانواده

2-3-5-علل کمرویی……………………………..532-3-6-نظریه های کمرویی………………………..602-3-6-1-نظریه روان تحلیل گری……………………602-3-6-2-نظریه اریکسون…………………………602-3-6-3-نظریه اسنادی زیمباردو…………………..612-3-6-4-نظریه شناختی آرنولد باس…………………612-3-7-کمرویی و ویژگی های روانشناختی……………..622-3-8-ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی……..64 […]