به نام خدا مطالعهی فونستیکی ماهیان حوضهی خلیج فارس با رویکرد حفاظتی به کوششسیاوش بابائی اغول بیگ پایان نامهارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیتهای تحصیلی... ادامه

Continue Reading

افزایش میزان تحصیلات و سلامت جسمی میزان سلامت روانی نیز به احتمال ۹۹ درصد افزایش می یابد اما با سن رابطه منفی و معنی داری درسطح ۹۹ درصد دارد. یعنی افزایش سن باعث کاهش سلامت روانی... ادامه

Continue Reading

ارائه و ساماندهی کنند تا اثر درستی در ارزیابی های عملکرد باقی گذارد (رمضان زاده، ۱۳۹۰). ۲-۲-۱۳- اساس موفقیت پیش از طراحی و جاری سازی کارت امتیازی متوازن، دو سنگ بنای کلیدی لازم... ادامه

Continue Reading

سازمانی می باشند. سنجه های اصلی زیر را مد نظر قرار دهند:( کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶: ۲۳۵).۲-۲-۱۰-۴-۱- اندازه گیری شاخص رضایت کارکنانامروزه همه سازمانها دریافته اند که رضایت کارکنان باید از... ادامه

Continue Reading

است تا خواسته مشتری را همگام با سودرسانی به شرکت جهت دهد. با تعیین سودرسانی مشتری می توان وضعیت سایر مشتریان هدف را مشخص و در مورد آنها تصمیم گیری کرد. ۲-۲-۱۰-۳- منظر فرآیندهای داخلی... ادامه

Continue Reading

ه قانونی ارزیابی عملکرد در کشورها و صرف نظر از حد و مرزی که بابت آن در نظر گرفته می‌شود ضرورت ارزیابی اعمال و تصمیمات مدیران و عملکرد دستگاهها در شرایطی که به دلیل محدودیت امکانات،... ادامه

Continue Reading