دانلود پایان نامه درمورد شهر تهران، بین شهری، کارکرد ارتباطی، امتداد خود

میرفت.
جاده تهران ـ قزوین، در سرتاسر دوره گسترش و دگرگونی روستای قدیم کرج به کالنشهر امروزی، شاهد خاموش تحوالت بوده و راستای شرقی ـ غربی آن، همانا ستون فررات گسترش کرج بوده است.در تحلیل شهر شناختی کرج، به روشنی میتوان دید که بخشی از راه بین شهری تهران ـ قزوین، همواره مهمترین محور حرکتی ـ ارتباطی بافت کرج بوده و ا به ای گسترش شهر، که امروزه از ل شاه عباسی تا غرب میدان دانشگاه حصارک و ل روگذر آزاد راه امتداد دارد، رفته رفته از کارکرد ارتباطی آن کاسته و به کارکرد خدماتی آن افزوده شده است.خیابان دکتر بهشتی امروزی، دیگر نه بخشی از راه ارتباطی تهران ـ قزوین، بلکه اصلیترین محور خدماتی شهر کرج به شمار میرود.به ویشه بخش شرقی این محور، تا چهار راه طالرانی، با گسترش واحدهای خدماتی در عمق بافت، کانون خدماتی شهر کرج را شکل داده است.
با تبدیل بخش درون شهری راه تهران ـ قزوین به خیابان شهید بهشتی، این محور ستون فرراتی است که دیگر خیابانهای اصلی کرج، در طوم زمان در راستای عمود یا متراطی با آن، تا ژرفای بافت شهری واقی در شمام و جنوب این ستون فررات کشیده شدهاند.
 ساختار کلی شبکه گذر بندی فردیس
بخش شمالی جاده مالرد، حد فاصل میدان شهید سلشانی اتراطی آزادراهد و تراطی آن با بولوار مارلیک اجنوبیترین نرشه محدوده قانونی کرجد، همان جایگاهی را در ساختار کلی شبکه گذربندی فردیس دارد که برای خیابان شهید بهشتی در بخش مرکزی کرج ارائه شد.در اینجا، نیز بخشی ازیک جاده بیرون شهری، به دلیل همجواری با بافت شهری، از یک سو به شکل یک خیابان شهری درآمده و از سوی دیگر خود همچون ستون فررات رشد و گسترش بافت شهری همجوار، زمینه ساز توسعه بیش از یش بافت در امتداد خود شده است.محور جاده مالرد، که س از رسیدن به لبه جنوبی محدوده قانونی کرج، بیدرنگ وارد بافت شهری سرآسیاب مالرد امحدوده شهرداری مالردد میشود، تنها محور اصلی ارتباط منشره فردیس با شهر کرج به شمار میرود.این محور، افزون بر نرش اصلیترین محور شهری فردیس، هنوز از کارکرد ارتباطی منشرهای چشمگیری برخوردار است، چون راهی است که جاده رباط کریم ـ شهریار را به آزادراه و جاده اصلی تهران ـ قزوین وصل میکند و رفت و آمد وسائا نرلیه سنگین بین شهری در آن، از حجم باالیی برخوردار است.
بخش فردیس، در لبه غربی خود، از راه دو محور ارتباطی فرعی به جاده مشکین دشت و از طریق آن به شهر کرج وصل میشود.محور نخست، خیابان جنوب سیلو و ندامتگاه کچویی است و محور دوم خیابان کانام فردیس.این مسیر، اگر چه راه ارتباطی دیگر فردیس با کرج است، اما به دلیل یچ و خمهای بسیار و ناسرراستی مسیر، چندان مورد استداده قرار نمیگیرد. ساختار کلی شبکه حرکت مهرشهر
بولوار گلزار کرج، در انتهای غربی خود، با یک انحنای رو به جنوب غربی و با گذر از روی ل احداث شده بر روی آزاد راه تهران ـ قزوین، به بولوار ارم، اصلیترین محور ارتباطی مهرشهر، وصل میشود.بولوار ارم، ستون فرراتی است که شبکه گذربندی مهرشهر برآن استوار است و از طریق آن به شهر کرج وصل میشود.انتهای جنوبی بولوار ارم، در تراطی با بولوار امیر کبیر و از طریق آن به جاده قزمحصار و جاده تهران قزوین و آزاد راه ارتباط مییابد.
در بافت اصلی مهرشهر، واقی در غرب بولوار ارم، اصلیترین محور ارتباطی، بولوار شهرداری است؛ که در جنوب از بولوار ارم منشع میشود و در انتهای شمالی خود، از طریق خیابان فرعی دانش البهجنوبی با سی د، دوباره به بولوار ارم می یوندد.
 جمی بندی
براساس معرفی ویشگیهای شبکه حرکت در سه بخش تشکیل دهنده می باشداین ساختار، بر یک محور شهری اصلی استوار است که ستون فررات شبکه ارتباطی شهر محسوب میشود و دیگر اجزای آن براساس یک نظام سلسله مراتبی ناقص شکل گرفته است.محورهای اصلی شکل دهنده ساختار ارتباطی شهر، در هر سه بخش از تغییر شکل یک راه بین شهری به یک خیابان شهری حاصل شده است که در امتداد خود، از دو سو به محورهای بیرون شهری می یوندند.
محورهای بیرون شهری درجه دومی مانند جاده ماهدشت، جاده قزم حصار و…نیز، در محدوده شهر به شکل خیابان شهری آغاز میشوند و رفته رفته به شکل راه بیرون شهری در میآیند.مهمترین نارساییهای شبکه حرکت در شهر کرج عبارتند از :
– تداخل نرش ارتباطی و کارکرد خدماتی
– محورها و تراطیهای تجهیز نشده و فاقد طرح هندسی
– به اجرا درنیامدن شبکه یشنهادی طرحهای جامی و تدصیلی یشین
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش
مقدمه
برای اسخگویی به سه سوام عمده رساله ابتدا تحوالت مشرح از دیدگاه توسعه ایدار در محدوده مورد مشالعه با تکیه بر منابی اطالعاتی موجود و اولویتبخشی به فعالیتهای انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سیس سعی خواهد شد من آگاهی از عوامل تا یرگذار بر ایداری محدوده با تکیه بر چارچوب شوهش و کمک گرفتن از مداهیم مشرح شده در توسعه ایدار و اصوم برنامهریی راهبردی، و عیت ایداری محدوده مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت محتوی موردنیاز برای تولید برنامه، نتیجهگیری و ارائه راهبرد و یشنهاد فراهم گردد.
-۱-۴ تحوالت کیفی و تاریخی کرج
دامنههای جنوبی رشته کوههای البرز از قدیماالیام مورد توجه اقوام و ساکنان فالت ایران قرار داشته است.وجود شرایا جغرافیایی و اقلیمی مناس ، وسعت و حاصلخیزی خاک و منابی آب کافی، استررار در مجاورت راههای عبوری منشرهای و کشوری و باالخره وجود موقعیتهای ایمن در مجاورت کوههای البرز را میتوان از دالیل جل جمعیت به منشره مزبور برشمرد و اکنون آ ار و نشانههای مختلدی از سکونت مربوط به دوران قبل و بعد از اسالم در منشره وجود دارد.
شهر کرج مهمترین ایستگاه در راه تهران ـ قزوین است که خود دارای استعدادهای طبیعی و امکانات اسکان جمعیت شهری میباشند ولی همواره تحوالت آن تابی تحوالت تهران بوده و همیای رشد مداوم تهران، کرج نیز مورد توجه قرار گرفته است.در اوائل قرن چهاردهم هجری شمسی یکبار تالش میشود که تاسیسات کارخانه ذوب آهن در کرج احداث شود که به نتیجه نمیرسد ولی احداث ایستگاه راهآهن و موسسات کشاورزی و دامیروری،دانشکده کشاورزی و برخی واحدهای صنعتی نظیر کارخانه قند را میتوان محرکهای اولیه رشد جمعیت شهری کرج به حساب آورد.به طور کلی آبادانی و توسعه کرج در دوره قاجار و س از آن صورت گرفته است.
الف( از سال ۱۳۲۰ تا سال :۱۳۵۷
در فاصله سامهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ و قبل از انرالب اسالمی کلیه تحوالت تهران و کرج در رابشه مترابل با یکدیگر یش رفتند.و طی این سامها سرمایهگذاریهای زیادی در سشح منشره به ویشه تهران صورت گرفت، رشد سریی جمعیت تهران و ترا ای روزافزون جهت زمین و مسکن، بازار گرم تدکیک ارا ی و بورسبازی زمین را بیشتر از سایر نراط استان به کرج کشانید.احداث شبکه راههای سریی و گسترده بین تهران و کرج و قزوین و برقراری ارتباط بین آنها، این کانون جمعیتی را روزبه روز گسترش داد.از مبدأ تهران به سایر نراط کشور نیز شبکهراههای ارتباطی بوجود آمد و کشش گسترش و آبادانی شهر تهران به سوی غرب و کرج بیشتر از جهات شرقی، جنوبشرقی، جنوبی و جنوب غربی بود.حجم سنگین بازرگانی و تردد وسائا نرلیه در محور تهران به مرز بازرگان و مناسبت شرایا اقلیمی و آب و هوای ناحیه کرج نیز در تشویق بیشتر تمرکز جمعیت در این ناحیه بیتا یر نبوده است.
ب( بعد از سال ۱۳۸۵ تاکنون:
از سام ۱۳۸۵ به بعد هر چند مانند گذشته بر اهداف عدم تمرکز بویشه در تهران تاکید گردیده است و تدوین قوانینی نظیر لغو مالکیت ارا ی موات شهری و محدودیت ساختمان در تهران ناظر بر کنترم افزایش جمعیت در شهر بوده است؛ ولی نابسامانی او اع اقتصادی در اوئل انرالب و بعداً بروز جنگ تحمیلی موجبات مهاجرت روزافزون جمعیت را در مریاسی سرییتر از قبل، موج شد که بخش اعظمی از این جمعیت در طی چند دهه گذشته در محدوده مورد مشالعه ساکن شدهاند.
این و ی احتماالً ناشی از نابسامانی او اع روستاها نیز بوده است زیرا مهاجرین روستایی سهم اساسی مهاجرین را به خود اختصاص دادهاند.فشار جمعیتی به شهرهای بزرگ بردری زیاد بوده که ترریباً هیچگونه تدابیری در جهت مهار این جریان مهاجرت در بلندمت مربخش نبوده و هنوز نراطی چون کرج جزو مهمترین کانونهای جذب جمعیت در منشره و حتی در سشح کشور است.
در نقشه )۱-۴( دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج نشان داده شده است.
مأخذ: مهندسین مشاور باوند.
-۲-۴ تقسیمات سیاسی شهرستان کرج
الف( شهرستان کرج سال ۱۳۷۵
براساس سرشماری عمومی نروس و مسکن سام ۱۳۷۵ شهرستان کرج یکی از شهرستانهای استان تهران اهماکنون استان البرزد است که در مرکز این استان واقی شده و مرکز آن شهر کرج بزرگ است.این شهرستان دارای ۳ شهر به نامهای اشتهارد، کرج بزرگ و ماهدشت است.همچنین شهرستان کرج دارای ۲ بخش مرکزی و اشتهارد، ۷ دهستان، ۱۹۵ آبادی دارای سکنه و ۷ آبادی خالی از سکنه است.در شهرستان کرج میزان شهرنشینی در این دوره ۸۴/۴ درصد بوده است.
جدول: ۱- ۴ شهرستان کرج به تفکیک بخش و دهستان سال ۱۳۷۵
شهرستان
بخش
دهستان
شهرستان کرج
اشتهارد
لنگآباد
مرکزی
آدران
مرکزی
آسارا
مرکزی
کمامآباد
مرکزی
گرمدره
مرکزی
محمدآباد
مرکزی
نسا
مأخذ: سرشماری عمومی ندوس و مسکن، ۱۳۷۵، مرکز آمار ایران.
ب( شهرستان کرج از سال ۱۳۸۰ به بعد شهرستان کرج در غرب شهر تهران، دارای سه بخش مرکزی و اشتهارد و آسارا، هفت دهستان و
شهرهای کرج، اشتهارد، ماهدشت، کمالشهر، محمدشهر و مشکیندشت است.
محدوده حوزه کرج در سال ۱۳۸۸
موقعیت حوزه کرج : درغرب میانی مجموعه حوزه شهر تهران وبخش شرقی استان البرز واقی شده است.
ترسیمات سیاسی: شامل ۱شهرستان، ۲بخش، ۳دهستان،۶شهر و ۱۷ نرشه روستایی وشهرک
جدول: ۲-۴ تقسیمات کشوری شهرستان کرج در سال ۱۳۸۸
همجواری های محدوده حوزه کرج
همجواری با حوزه های مجاور : درشمام شرق با حوزه شهر تهران،درشمام غرب باحوزه شهر هشتگرد، در غرب باحوزه شهر اشتهارد و درجنوب شرق باحوزه شهر اسالمشهر- رباط کریم. موقعیت محدوده در طرح مجموعه شهری: دربخش غرب میانی مجموعه شهر وحاشیه جنوبی ارتداعات البرز بررو دشت حاصلخیز کرج و شهریار به دلیل وجود تغییرات در ترسیمات سیاسی شهرستانهای کرج و شهریار از سام ۱۳۶۰ تاکنون و عدم
وجود اطالعات تدکیکی براساس آخرین ترسیمات سیاسی در محدوده مورد مشالعه تا آنجا که مردور است از اطالعات بازسازی شده استداده خواهد شد که این منابی نیز بسیار محدود است و مبنای آن نیز آخرین سرشماری عمومی ندوس و مسکن در سام ۱۳۸۵ میباشد.
بازسازی کلی اطالعات در طی محدوده زمان مورد بررسی مستلزم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *