رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سیاست اجتماعی

بودند.(Gaskell,1976:18)
دومین عامل مهم پس از مسکن سازی ، ایجاد تعاونی های مسکن بود . در حقیقت شهرداری های بریتانیا بر مسکن و ساختار کالبدی شهرها وارد شدند و عم ً لا مدیریت جریان عادی و روند رشدشهرها را بر عهده گرفتند و یکی پس ا ز دیگری مشکلات شهرها را از میان برداشتند.

مدیریت شهری در فرانسه :
در نمونه فرانسه ، قانون سال ١٨٠٧ اجازه ایجاد فضاهای عمومی در شهرها را نوید داد. شهرداری ها به ساماندهی نسبی وضع شهرها پرداختند . در دهه ١٨٢٠ در بعضی از شهرها واز جمله پاریس به تفکیک زمین و احداث ساختمان در نواحی حومه ای پرداخته شد . اگر چه این مورد در ابتدا با موفقیت همراه نبود ، ولی از دهه ١٨۴٠ بهبود وضع خیابان ها و برداشتن مساکن غیر بهداشتی ، در دستور کار شهرداری ها قرار داشت. محو زاغه نشینی و خانه های نامناسب ، رواج بهداشت عمومی ، بهبود تفکیک اراضی ، رشد و گسترش شبکه آب و فاضلاب و ایجاد خیابان های جدید ، از جمله اقداماتی بود که در جهت بهبود وضع شهرها انجام گرفت این موارد با سال های دهه ١٨۵٠ که جرج هاسمان به آماده سازی شهر پاریس در برابر صنعت اقدام کرد ، مقارن است .
شهرداری ها حتی با اعطای وام یا پرداخت یارانه و در نهایت جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی (ولی با نظارت کامل بر آن ) و سرمایه گذاری بر منافع عمومی شهر به بهبود شرایط شهرها پرداختند.
قانون سال ١٨۵٢ فرانسه در جهت سلامتی و ارتقای سطح بهداشت عمومی مردم وضع گردید . شهرداری ها نیز به تبعیت از آن به بهبود وضع مسکن و تدوین ضوابط مربوط به عرض معابر ، ارتفاع ساختمان ها و دیگر مقررات ساختمانی ملزم شدند . برای تنظیم برنامه های استفاده از اراضی و تفکیک زمین و توسعه قانونمند شهری ، مدیریت شهرهای بزرگ فرانسه از دهه ١٨٩٠ گسترش زیادی یافت . مجلس فرانسه در سال ١٩٠٢ مجددًا بر بهداشت عمومی شهرها تأکید کرد . همین مورد بود که شهرداری ها و مدیریت شهرداری های فرانسه را متقاعد کرد که شهرها باید از نظر روال کار و شرایط زیست از معیارهای قابل قبولی برخوردار باشند((Mac.Kay, 1976:82 رشد اقتصادی فرانسه ، بهبود شبکه های حمل و نقل ، گسترش خانه سازی ، ایجاد شبکه حمل و نقل عمومی و ایجاد تسهیلات زندگی برای شهروندان را به دنبال داشت که این مورد دلیلی بر پوینده شدن مدیریت شهری در شهرهای بزرگ فرانسه نیز به شمار می آید.
مدیریت شهری در آلمان :

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نمونه آلمان نیز مدیریت و اداره امور شهرها بسی قانونمند و عمیق وارد عرصه کار گردیده است . عمده برنامه ها ی توسعه قانونمند بافت ها و اداره امور شهرهای آلمان از شهر برلین آغاز شد و نسبت به دیگر شهرها تعمیم یافت . اگر چه آلمان با مشکلات زیادی در عرصه های شهری خود روبرو بود ، ولی مدیریت شهرها از سال ١٨۵۵ به طورکامل در دست شهرداری ها قرار گرفت .سال های ١٨۵٠ تا ١٨۵۵ آ لمان را می توان سال های تقویت صلاحیت شهرداری ها لقب داد . افزایش قدرت شهرداری ها و انجمن های شهری آلمان (که متشکل ازگروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و به تعداد مساوی بود ) زمینه های بهبود وضع شهرها را به نفع مردم آن ها فراهم آورد. در دهه های ١٨۵٠ و ١٨۶٠ شهرداری ها به تبعیت از انجمن های شهر، برنامه رشد و توسعه شهرها را زیر نظر داشته و به تهیه برنامه توسعه برای شهرها اقدام کردند . در همین مسیر ابتدا شهرداری ها به خریداری اراضی اطراف شهرها به منظور جلوگیری از رشد بی قاعده شهری و افزایش قیمت زمین پرداختند . سپس رشد و توسعه شهرها را بر مبنای ضوابط و برنامه های تدوین شده ، مورد توجه قرار دادند(Sutcliffe,1981:19)
اگرچه در سال ١٨۶٠ شهرداری های آلمان با مشکلات مالی روبروگردیدند ، ولی دولت های وقت آلمان سرمایه لازم را در جهت بازسازی و بهسازی شهرها در اختیار شهرداری ها قرار دادند مصوبات سال های 5-1874 مجلس آلمان در جهت بازسازی و بهسازی شهرها و نگرش مثبت به برنامه های منطقه ای و ایالتی شدن اداره مناطق بود . قانون دیگری نیز به منظور ایجاد راه ها و بهبود برنامه توسعه شهری به تصویب رسید که در لوای آن شهرداری ها مالکان اراضی اطراف خیابانها را موظف به تأمین بودجه ، احداث راه و روشنایی و زهکشی معابر نمودند. .(Aldridge1915:84-87) این شیوه کاهش هزینه شهرداری ها را در بهسازی شهری به دنبال داشت.

از دهه ١٨٧٠ کمتر ساختمانی در شهرهای آلمان ساخته می شد که شهرداری بر آن ناظر نبوده و مقررات حفظ بهداشت مسکن را رعایت نکرده باشد . در این سال ها بهبود وضع معابر ، تأمین شبکه های آب و فاضلاب ، نظارت بر فعالیت ساختمان سازان و بخش خصوصی واعتدال درکیفیت زندگی شهری با اعمال مدیریتی که از سوی شهرداری ها صورت می گرفت ، وجهه همت شهرداری ها بود. برنامه منظم رشد شهری در لوای همکاری نیروی انتظامی شهرداری، در هر مکانی از شهر مشخص بود.
یکی از اقداماتی که در دهه های پایانی قرن نوزدهم درآلمان صورت گرفت ،شکل گیری انجمن های تخصصی و اجتماعی بود . انجمن های معماری ، مهندسی، سیاست اجتماعی و انجمن ارتقای سطح بهداشت شهری در دهه ١٨٧٠ به وجود آمد .حوزه کار آن ها، اداره امور شهر ها، مسایل کالبدی و مسایل اجتماعی آن ها بود .شهرداری ها رأسًا اداره امور شهرها را بر عهده داشتند و انجمن های حرفه ای اجتماعی و تخصصی نیز در اختیار آن ها بودند .
روان سازی توسعه شهری و آموزش فنی از جمله اقدامات انجمن های تخصصی بود که اداره امور شهرها را در عرصه های کالبدی ، زیست محیطی و اجتماعی برای شهرداری ها تسهیل می کرده و بازوی اجرایی آن ها محسوب می گردید . در سایه چنین برنامه هایی بود که مدیریت شهرهای آلمان به صورتی قانونمند، بر رشد و توسعه شهری و انجام امور خدمات عمومی ناظر بودند و بر کالبد شهرها وارد شدند (Sutcliffe,1981:25-27)
در حدود سال ١٩٠٠ ، قانون برنامه ریزی عمومی برای شهرها و واگذاری آن به سازمان های شهری به تصویب رسید .در این راه شهرداری ها ضمن احداث خیابان ها و طرح شبکه فاضلاب و خدمات زیر بنایی، به خرید اجباری زمین به منظور مصارف عمومی پرداختند و بساز و بفروشان وسازندگان ساختمان های شهری را به تبعیت از ضوابطی که توسط شهرداری ها و در جهت منافع عمومی شهرها صورت می گرفت ، وا داشتند . ایجاد فضاهای سبز وسیع، حفاظت محیط و زیباسازی شهر، کاهش تراکم در خانه سازی و این که شهرهای بزرگ باید به عنوان محیط بزرگ اجتماعی نیز مطرح باشند، از جمله برنامه های مورد توجه شهرداری های آلمان بود .(Lees,1979:67-83)
مواردی که درباره نحوه مدیریت شهرها ، چگونگی فایق آمدن شهرهای کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان بر مشکلات خود ، باختصار آورده شد ، در سال های سده بیستم میلادی نیز استمرار یافت . به ویژه آن که گسترش دامنه فن اوری، پیشرفت دانش شهرسازی و تخصصی شدن مدیریت اداره شهرها ، به یاری نهادهای شهری این کشورها شتافت . امروزه شهرهای کشورهای مورد بحث ، اگر چه بر حسب گسترش فناوری های جدید با برخی از مشکلات نیز روبرو هستند ، ولی از نظر ساختاری و کالبدی و مسایل عدیده شهری مشکلات خود را حل نموده اند . شهرداری ها در کنار خدمات بهداشتی و عمرانی و نظارت برساختمان ها و خدمات زیربنایی و عمومی شهر ، بر مسایل اجتماعی شهرها نیز نظارت دارند . برای انواع خدمات اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی، تفریحی، زیباسازی ، عمرانی ، رفاهی و خدمات عمومی دارای تشکیلات وسیعی گردیده اند . شوراهای شهری این کشورها از دو سوی گسترش یافته است . علاوه بر شوراهای شهری ، در رده های بالاتر نیز شوراهای ایالتی و منطقه ای و کشوری قرار دارد . در رده های پایین تر نیز شوراهای محله ای و ناحیه ای که در نوع خود به شوراهای اجتماعی مانند شورای تفریح و ورزش ،شورای خدمات ،شورای فرهنگی و نظایر آن ها تقسیم می شوند ، در ارتباط با یکدیگر و با پشتیبانی از برنامه ها و مدیریت های شهر به رتق و فتق امور می پردازند . مسایل تراکم و تمرکز جمعیت کار ، رفاه اجتماعی ، بهداشت و درمان، آموزش و بسیاری مانند آن ها در ارتباط با هم انجام می گیرد
مدیریت شهری امروز در جهان امروزه، مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است . شهرها برای آن مدیریت می شوند که بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تأمین سازند . مدیریت شهری امروز جهان دارای تشکیلات وسیعی شده و مهمترین نقش را در موفقیت انواع برنامه ها و طرح های توسعه شهری و همچنین رفع نیاز جمعیت ، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی ، مسکن، کاربری زمین، تفریح ، فرهنگ، اقتصاد، تأسیسات زیربنایی و امثال آن ها بر عهده دارد . مدیریت شهری در سایه پیشرفت علم مدیریت ، بکّلی متحول گردیده است .
شوراهای شهری مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند . آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که باید بر نیکبختی مردم ، رفع نیازمندی های آنان و گسترش زمینه های رشد و تعالی شهر بیندیشند. اعضای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان اقشار مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقای ارزش های شهر و مردم شهر در کنار یکدیگر می نشینند و اداره امور شهرها را به پیش می برند . این شهرداری و نمایندگان شورای شهر هستند که باید بدرستی تشخیص دهند که چه موردی برای شهر، مردم شهر و آینده آن خوب و کدام چیزها مضر است . در تصمیم گیری های مربوط به شهر ، دولت ها نقش ارشادی دارند و به تأمین بعضی از منابع بودجه شهرداری ها به منظور تأمین رفاه عمومی شهرها می پردازند . اما در تصمیمات مربوط به شهرها، این شهرداری ها هستند که د ر چارچوب ساختار و تشکیلات مربوط به خود ، اداره امور شهرها را به پیش می برند.
شهرداران باید با مسایل شهر و مردم شهر وهمچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند . دراین مورد شهرداران و شهرداری ها باید تابع برنامه های تدوین شده برای شهر و آینده شهر باشند . حوزه کاری و تشکیلاتی آنان، روا ن سازی اجرای برنامه هایی است که در اثر آن، اهداف
تدوین شده برای شهر، درحوزه های مختلف کالبدی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ارزش های مترتب بر طراحی و برنامه ریزی شهری تحقق می یابد. شهرداری ها دراین مورد تمام اقشار جمعیت اعم از فقیر و غنی، پیر و جوان و کودک، زن ومرد، خاص و عام و آشنا و غریبه را باید تحت پوشش برنامه های حمایتی خود قرار دهند . آن ها باید در برنام ه های شهر، برای فقر و بیکاری، جرم و جنایت، آشنایی و غریبگی، حقوق فردی و اجتماعی، اشتغال، درآمد، مسکن و آنچه که در برنامه های شهر تدوین شده، نقشی مؤثر داشته باشند .اگر خود به اخذ تصمیم بپردازند، باید درچارچوب برنامه های توسعه ای شهر و در حفظ منافع عمومی شهر باشد .
شهرداری ها باید در حوزه های مربوط به خود و با استفاده از نیروهای متخصص، جریان امور شهرها را در بهترین وضعیت به پیش برند .حفظ ارزش های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و هویت شهری، آینده نگری برای شهر و اعتدال بخشی به سکونت تمام اقشار جامعه درچارچوب برنامه های توسعه ای شهر از جمله وظایف شهرداری هاست . برنامه کار مدیریت شهرها ، نظارت بر قیمت زمین و ساختمان، ساختار فضایی مناسب شهری، حفظ محیط زیست درلوای یک توسعه پایدار،برنامه مناسب کاربری زمین، رفع مشکلات و تنگناهای ناشی از فعالیت های شهر و آرامش روانی برای ساکنان آن است . مدیریت شهری امروز، علاوه بر آشنایی با فنون مدیریت، باید به گونه ای اعمال شود که با توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی، برمبنای الگوی مشخصی به اعمال نقش پردازد . در هر برنامه ای که حتی برای ایجاد یک ساختمان وجود دارد، باید علاوه بر شرایط موجود، آینده آن ها را درمیان بافت شهرها مورد توجه قرار دهد . هر اقدامی که در شهر صورت می گیرد، عملی است که نتایج آن برای سال ها، دهه ها و سده ها باقی می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *