منبع مقاله با موضوع زیرساختها، آزمون فرضیه، زیست محیطی، فرصتهای شغلی

مشالعه و حتی خود منشره شهری تهران به عنوان سشح فرادست چیزی تحت عنوان توسعه اتداق افتاده است میتوان گدت که بیشتر آنچه که روی داده است رشدی لجام گسیخته بوده است و از دیدگاه محیا زیست تداوت میان رشد و توسعه مو وعی حیاتی است به عبارتی رشد تراکم محیاهای انسانساخت دریک فضای معین را نمیتوان توسعه نامید و همچنین حتی به هر نوع طرح، روژه و یا ساختوسازی نمیتوان عنوان توسعه اطالق نمود، یک طرح یا روژه میتواند به عنوان جزیی از یک برنامه جامی توسعه به حساب آید، ولی خود به تنهایی توسعه نامیده نمیشود.
از طرفی باید گدت که مدهوم توسعه به طور اعم و در بین کارشناسان ایرانی به طور اخص دارای تعریف یکسانی نیست.جدا از نظریه ردازیهای متنوع، متأسدانه درحامحا ر تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه برنامهریزی شهری و شهرسازی مدهوم توسعه یعنی گسترش و رشد شهر حتی اگر دالیل متعددی درجهت ندی گسترش شهر ارائه گردد.در ایران اساساً ایدهای بلندمدت درخصوص چگونگی توسعه شهرنشینی و شهرسازی وجود ندارد و در شرایا فردان چنین ایدهای، توسعه شهری در حالیکه با فاصله زیاد از واقعیت روز حرکت میکند؛ به گسترش شهری مبدم میشود.
آنچه که در شرایا حا ر قابل درک است، این است که صحبت از توسعه ایدار در حالیکه در مورد مدهوم عمومی توسعه هنوز اشتراکنظر وجود ندارد؛ خود باعث یچیدهتر شدن مسأله میگردد و نمیتوان در
مورد توسعه ایدار که در و ی موجود خود مدهومی مبهمتر و دستو اگیرتر است بدون توجه به تعاریف و خواستگاههای آن در نظامهای تجربه شده و ذیرفته شده به توافق رسید.
اما آنچه که به بررسی تحوالت صورت گرفته چند دهه گذشته آشکار کرده است مسائلی از قبیل افزایش چشمگیر جمعیتی در محدوده به دلیل مهاجرت، برداشت بیرویه منابی آب محدوده، حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی، ایینبودن سشح رفاه و خدمات، فرر اجتماعی و اقتصادی که تخری های زیستمحیشی را دامن زده است؛ همگی برنا ایداری محدوده مورد مشالعه و ادامه روندهای گذشته داللت دارد، کوشش موجود باید برای توقف این روند و حداقل قرار گرفتن سمت و سوی توسعههای آتی در جهت ایداری باشد.دستیابی به توسعهای که با معیارهای ایداری انشباق داشته باشد نیازمند برنامهریزی بلندمدت و زمان و هزینه فراوان است.گامی که در و ی موجود باید برداشته شود برنامهریزی کوتاهمدت برای توقف روندهای نا ایدرای در محدوده و توقف تخری های غیرقابل جبران کنونی است.
-۷-۴ آزمون فرضیه اول
با در نظر گرفتن توسعه ایدار شهر ، به نظر میرسد فعالیتها و تحوالت اجتماعی و اقتصاد و کالبد درون شهر در سه دهه گذشته در شهر کرج به طور اعم با آا ار مخرب زیست محیشی همراه بوده و تنها در بعضی از مناطق خاص با رعایت اصوم شهر ساز یش رفته است.
با توجه به ویشگیهای طبیعی ـ جغرافیایی و جایگاه و نرش سیاسی شهرستان کرج در ترسیمات اداری استان و همچنین گستردگی وسعت آن که تعداد زیادی از نراط جمعیت از یک طرف و مرغوبترین ارا ی کشاورزی و باغی غرب استان را از طرف دیگر شامل میشود، طیف وسیعی از اطالعات مکانی و توصیدی مو وعات مختلف را دارا میباشد.این دادهها یا از ارگانهای ذیربا گردآوری، ویرایش و نهایی شده است، یا محصوم مشالعات کالبدی و میدانی است که س از اصالح، ویرایش و اعمام نظرات کارشناسی، بر حس مو وعات مختلف دستهبندی و جهت استداده در نرمافزارهای مختلف براساس فورمتهای موردنیاز تهیه شده است که ارهای از آنها به شرح زیر است:
 از دیدگاه مطالعات طبیعی: اطالعات تو وگرافی، منابی آب و خاک، اقلیم و جغرافیا و…
 از دیدگاه زیست محیطی: اطالعات وشش زمین، زلزلهخیزی، گسلها، سیلگیری، فرسایش آبی، خاکی و…
• از دیدگاه کالبدی: راکندگی نراط جمعیتی، وشش و کاربری زمین، هنهبندی ارا ی و…
 از دیدگاه جمعیتی و اجتماعی: میزان جمعیت و تحوالت آن، شاخصهای اقتصادی خانوار و مسکن و…
 از دیدگاه حملونقل و ترافیک: اطالعات کلیه محورهای مواصالتی اعم از جادهای، ریلی، حجم ترافیک محورها و عملکرد آنها و…
 از دیدگاه تاسیسات زیربنایی: اطالعات زیرساختها و شبکههای انترام و…
 از دیدگاه مدیریتی و اداری: ترسیمات اداری شامل مرز استان، شهرستان، بخش، دهستان، حریم شهرهای محدودههای شهر و روستایی و…
با درنظر گرفتن فاکتورهای اساسی اشاره شده فوق با توجه به خصوصیات خاص محدوده شهر کرج میتوان اصالحات عمدهای را در چگونگی برنامهریزی زیست محیشی این شهر ارائه نمود.
-۸-۴ آزمون فرضیه دوم
به نظر می رسد به علت در نظر نگرفتن و رعایت نکردن موازین اصلی توسعه ایدار شهر در یک نگاه کلی نگر، شهر کرج با موزاین اصلی ایدار توسعه فاصله زیاد گرفته است .
نتایج حاصل از ایداری توسعه :
هدف محوری توسعه پایدار کالنشهر کرج تأمین فضاها و امکانات خدماتی در سشح این استان، از یک سو، و ارترای کیدیت زندگی شهروندان، از سوی دیگر، است که در زمینههای زیر یگیری میشود:
– توسعه و یشرفت شبرایا اجتمباعی و زیرسباختهبا جهبت اسبخگویی ببه نیازهبای اساسبی کلیبه ساکنان حوزه صرفنظر از جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و موقعیت اسکان آنها؛
– حداظت مؤ ر از محیا زیست شهری و طبیعی و بهرهبرداری ایدار از منایی طبیعی؛
– فببراهم آوردن سببشح مناسبببی از رشببد اقتصببادی و فرصببتهببای شببغلی در مجبباورت تهببران امببا مسترل از آن برای خودبسندگی نسبی و خارج شدن تدریجی از نرش خوابگاهی و تبدیل شدن ببه کانون خدمات برتر در سشح شهر کرج.
هدفهایی عمومی فوق در قال دستیابی به نتایج مو وعی زیر محرق میشود:
-۱-۸-۴ هدفهای استفاده پایدار از زمین
– تراکم شهری فشردهتر به منظور استداده کاراتر از زمین، زیرساختها و خدمات شهری.
– ترویت شبکه کانونی و بهره گیری از کاربری های مختلا و ترکیببی مناسب از امکانبات زنبدگی، کار، تدریح و خرید
– حداظت از فضاهای سبز و باغات درون و بیبرون شبهر و تأکیبد ببر منظبر ارتداعبات، رودخانبه کرج و تیهمرادآب
-۲-۸-۴ حرکت و تردد پایدار
– توسعه امکانات حمل و نرل همگانی سازگار با محیا زیست اناآالیندهد و گسبترش شببکه خشبوط قشار سبک در همه محدوده شهری کرج ااولویت یکد و سیس در شهرهای همجوار
– اولویببت دادن بببه مسببیرهای حرکببت وسببایل حمببل و نرببل همگببانی، حرکببت یبباده و دوچرخببه در طراحی شبکه راههای شهری
– تامین ارکینگهای عمومی، باراندازها و ایانهها در تناس با توسعه کالن شهر کرج
-۳-۸-۴ محیط زیست پایدار
– حداظت از منابی وسرمایههای طبیعی مانند آب، خاک با تاکید بر رودخانه کرج و با های به جبا مانده در شهر
– رفی آلودگیهای هوا و صدا، آب و خاک، سالمسازی محیا و محل زندگی
– بهره گیری از گستره های سبز و باز با ایجباد ارتباطبات ببین آنهبا در شبکل دادن ببه سباختار آینبده کرج
-۴-۸-۴ پایداری اجتماعی
– تأمین بهداشت، آموزش، مسکن مناس و خدمات برای کلیه اقشار ساکن کرج – ایجاد فرصتهای شغلی کافی در شهر برای رهیز از آمد و شد زیاد به یرامون
– مشارکت مردم و جامعه محلی در امور مربوط به محیا زندگی خود اترویت شورایارید
– ایجاد امنیت اجتماعی و رفی زمینههای بزهکاری با ترویت روحیه محلهمداری
-۵-۸-۴ اقتصاد پایدار
– تشببویق سببرمایه گببذاری در خببدمات دانببش محببور، صببنایی یشببرفته و غیرآالینببده و فعالیببتهببای گردشگری و آموزشی و فعامسازی فرودگاه یام
– ترویت نرش کرج به عنوان یک کانون دانشگاهی و شوهشی
– تشویق به استررار خدمات برتر که به کل حوزه وشش دهد
-۹-۴ آزمون فرضیه سوم
به نظر میرسد راهبردها و سیاستهای توسعه محدوده شهر کرج چشم اندازهای مناسبی را در آینده جهت تحرق موازین ایداری توسعه بوجود آورده است.
راهبرد تصمیمی مبتنی بر برنامهاست که مسیر عمومی تحرق چشمانداز توسعه کالنشهر کرج را تعیین می کند و سیاست ها و اقدامات از آن مشتق میشود.راهبردهای مو وعی به تدکیک نظامهای مختلبف در زیر آمده است:
-۱-۹-۴ راهبردهای زیست محیطی
حداظت کامل از گستره های سبز امانند با سی د و با هبا، بناهبای تباریخی و دنبالبه رود کبرج و حریم آن، از طریق ایجاد محدودیت یا مشروط کردن توسعه در این هنهها
افزایش کیدیت محیشبی از طریبق تکمیبل شببکه گازرسبانی و شببکه فا بالب و جمبیآوری آبهبای سشحی
کنترم کیدیت هوا و رفی آلودگی صوتی سباماندهی محورهببای سبببز و دارای چشبمانببداز مشلببوب در شببهر کبرج اتیببهمببرادآب و محببور رود
درههاد
-۲-۹-۴ راهبردهای اجتماعی و اقتصادی
تشویق گروه های مختلف اجتماعی به اسکان در شهرکها و محلبههبای واحبد ببه منظبور جلبوگیری از جدانشینی طبراتی
تأمین خدمات متناس با جمعیت آتی حوزه ادر جایگاه مرکز آن در راستای عبدم وابسبتگی ببه تهبراند و شبهر کرج در کلیه محله و شهرکها، به منظور افزایش کیدیت و کارآمدی زندگی در سشح محلی
توصیه به شهرداری کرج برای ارائه برنامه های توانمندسازی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی به منظور ارترای هویت شهروندی و سشح زندگی و فرهنگی شهروندان
تسریی در فعام کردن فرودگاه یام به عنوان منشره ویشه اقتصادی تشویق به سرمایه گذاری در جهت افزایش فرصتهبای اشبتغام در بخبشهبای صبنعت، خبدمات، و
آموزش به منظور ایجاد تعادم میان ساکنان شاغل و فرصتهای شغلی جل مشارکت در انواع دولتی ـ عمومیـ خصوصی و…با تعریف روژههای متکی بر مزیتهای
اقتصادی کالن شهر کرج
-۳-۹-۴ راهبردهای کالبدی ـ فضایی
تعببادمبخشببی بببه سببازمان فضببایی کببرج از طریببق ایجبباد سبباختار سببه کببانونی اکببرج ـ مهرشهرببـ فردیسد
توسعه درونی شهر کرج با استداده از زمینهای بایر بزرگ و قابل بازیافت در چارچوب رویکرد روژه محور
نوسازی و بهسازی بافت های و فرسوده از طریق ارائه امتیازات تشویری اافزایش تبراکم، تخدیبف در عوارض و مانند آند
ترویت الگوی سکونت متراکم تر در محلههای مرکزی کالن شهر و کبم تبراکم در عرصبههبای ببا ویالیی
ایجبباد محورهببا و هنببههببای بببا کبباربری مخببتلا بببرای ترویببت شبببکه کببانونی شببهر و سلسببله مراتبب خدماتی به ویشه در یرامون ایستگاههای مترو و قشار سبک شهری
جابه جایی فعالیت های مزاحم به مجتمیهای خدماتی در دروازههای شبهر یبا مجتمبیهبای کارگباهی در بیرون شهرها
-۴-۹-۴ راهبردهای حرکتی و زیرساختی
ترویت شبکه حمل و نرل همگانی اسبز و سبازگار ببا محبیاد ببه صبورت اتوببوس، متبرو و قشبار
سبک شهری
ساماندهی و خوانایی نظام حرکت به تدکیک سواره اهمگانی و خصوصید و یاده و دوچرخه
ایجاد وشش کامل و کارآمد شبکه زیرساختها، به ویشه گازرسانی، آب و فا الب
-۵-۹-۴ راهبردهای توسعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *