پایان نامه رشته حقوق : محصولات کشاورزی

اعضایی که شخصیت حقوقی را تشکیل داده اند، حکم گروه واحد و مشخصی می‌دهند و از این رو این شخصیت حقوقی و اعتبار و عنوان مرتبط با آن می‌باشد که از اهداف و علائق اشخاص تشکیل دهنده شخصیت دفاع می‌نماید. بنابراین باید دانست شخصیت حقوقی پیوند و ارتباط وثیق و معناداری با اشخاص طبیعی و حقیقی دارد. چه اینکه این اشخاص طبیعی و حقیقی می‌باشند که با اداره و اهداف مشترک و دغدغه‌های مخصوص و منحصر به فرد خود موجبات شناسایی، تشکیل شخصیت حقوقی را فراهم می‌آورند. همچنین باید دانست صرف وجود اداره و هدف و علائق مشترک نمی‌تواند بین ایجاد و تشکیل شخصیت حقوقی باشد بلکه بایستی پاره‌ای شرایط زمینه‌ای دیگر وجود داشته باشد، از جمله آنها می‌توان به وجود قصد تشکیل اشاره نمود. بایستی هنگامی که عده‌ای می‌خواهند به تشکیل شخصیت حقوقی بپردازند. قصد حقیقی و واقعی را در این راستا داشته باشند، به گونه‌ای که بتوان گفت که بتوان شخصیت حقوقی وجود خارجی دارد. در این راستا می‌توان گفت قصد تشکیل شخصیت حقوقی نوعی اعتبار و ارزش حقوقی برای شخصیت حقوقی ایجاد می‌نماید، به گونه‌ای که به هنگام اختلاف نظر حقوقی در این خصوص می‌توان به آن استناد نمود و به دلایل و جهات مختلف آن را اثبات نمود. از سوی دیگر بایستی گفت اشخاص طبیعی که شخصیت حقوقی را به وجود می‌آورند، بایستی براساس قوانین و مقررات موضوعه واجد شرایط و اهلیت لازم باشند و با ممانعت خاص قانونی مواجه نشده باشند، در غیر این صورت تشکیل شخصیت حقوقی منتفی می‌باشد. در برخی موارد عده‌ای بنا به خواست و نیت خود قصد تشکیل شخصیت حقوقی خاصی دارند که به جهات و دلایلی قانونی خاص با مانع روبرو می‌شوند، از جمله نداشتن سن قانونی و یا عدم وجود شرایط و ویژگی‌های تخصصی و منحصر به فردی که برای هر شخصیت حقوقی لازم و ضروری است. همچنین یکی دیگر از شرایطی که در خصوص تشکیل شخصیت حقوقی لازم و ضروری می‌باشد، وجود و معرفی شخصی با هر عنوان اعم از مستولی، سرپرست، مسئول، مدیر و … برای پاسخگویی در خصوص و عملکرد شخصیت حقوقی در مراجع قانونی می‌باشد؛ شخصیت حقوقی همان طور که گفته شد واقعیت غیر قابل انکار جامعه امروزی می‌باشد و از این رو به منظور درک و شناسایی چنین واقعیتی وجود مکانیسم پاسخگویی در این خصوص لازم و ضروری است، مکانیسمی که شفاف، روشن و بدون ابهام باشد. بنابراین شخص حقوقی موجودی می‌باشد که این قابلیت و شایستگی و صلاحیت را دارد که از حقوق و تکالیفی همچون انسان‌ها به استثنای مواد خاصی برخوردار شوند. «چنانکه شخصیت حقوقی، عبارت است از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیر انسان» اما شخصیت حقوقی برای اینکه به معنای حقیقی کلمه به عنوان شخصیت حقوقی شناخته شود بایستی از مؤلفه‌ها، شاخص‌ها، معیارها و ضوابط خاصی برخوردار باشد که در ادامه در گفتارهای مجزا و جداگانه به بررسی و عناصر تکوینی شخصیت حقوقی و بویژه تحلیل عناصر تکوینی شخصیت حقوقی سازمان تعاون روستایی ایران خواهیم پرداخت.
گفتار اول: صلاحیت تصمیم گیری مستقل
یکی از مهمترین عناصر تکوینی شخصیت حقوقی صلاحیت تصمیم گیری مستقل می‌باشد. هر سازمان و نهاد اداری به منظور تکوین و شکل گیری مفهوم شخصیت حقوقی صلاحیت تصمیم گیری مستقل بوده، به گونه‌ای که فارغ از هر گونه تأثیرگذاری، و فشار سازمان‌ها و نهادهای دیگر بتواند به گونه‌ای مستقل به ایفای وظایف و کارکردهای محوله بپردازد. به بیان بهتر شخصیت حقوقی زمانی به معنای حقیقی کلمه بوجود خواهد آمد که سازمان، نهاد و اداره‌ای بتواند به صورت مستقل از قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار باشد. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 با ماهیت شرکت سهامی دولتی و به صورت نامحدود تأسیس شد و اساسنامه آن در سال 1348 به تصویب کمیسیون‌های مجلسین سابق رسید و شکل قانونی به خود گرفت و هیأت دولت مأمور اجرای آن گردید. «تعاون به عنوان یک نهضت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران از سال 1303 شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه ساز قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که می‌توان قانون تجارت را سرآغاز تعاون روستایی در ایران دانست. در خرداد 1325 قانون زمینه‌های خرید و فروش محصولات کشاورزی، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه‌ها و رباخواران، اعطای وام به کشاورزان و دامداران دفاع از حقوق دهقانان، تصمیم و گسترش بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی در ایران در مرداد 1334 شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان و کارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید. سرعت عمل در تشکیل تعاونی‌ها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می‌شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال رسماً در سال 1342 تأسیس و موظف شد موجبات پیشرفت و توسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی، اجتماعی، بازرگانی و خدمات تعاونی‌ها را به عهده گیرد و برای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید. در سال 1357 تعداد تعاونی‌های روستایی در کشور 2942 شرکت و با عضوی
ت … بوده و سرمایه اولین این سازمان توسط دولت تأمین و انتقال سهام به اتحادیه‌های تعاونی به نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه‌ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تریج سهام سازمان به اتحادیه‌ها منتقل شود که تاکنون حدود 22 درصد سهام به اتحادیه‌ها انتقال داده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است و تعاون به عنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در سال 1370 قانون بخش تعاونی مشتمل بر 71 ماده و 50 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. بر این اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی تحت پوشش این وزارتخانه جدید قرار گیرد، در این صورت وزارت کشاورزی وقت (جهاد کشاورزی کنونی) مهمترین بازوی اجرایی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می‌داد. بدین ترتیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی‌برد. از این رو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ 24/7/1370 قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون ملی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی قرار گرفت». همانطور که از سیر تاریخی پیدایش سازمان تعاون روستایی به خوبی برمیآید سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران دارای سیر تاریخی و تحولاتی خاصی بوده، به گونه‌ای که می‌توان گفت از سیر تاریخی مذکور به خوبی می‌توان صلاحیت تصمیم گیری مستقل سازمان را استنباط نمود. اما علاوه بر سیر تاریخی مذکور به منظور درک، شناسایی و فهم دقیق از صلاحیت تصمیم گیری مستقل سازمان بایستی به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان اشاره و در آنها به جستجو بپردازیم. یکی از نهادهایی که به صورت غیر دولتی و به ویژه در قالب شرکت اداره می‌گردند دارای اساسنامه‌ای می‌باشند که به نوعی قانون داخلی آن را تشکیل می‌دهد و از این رو سازمان تعاون روستایی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. در اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آیا در خصوص صلاحیت تصمیم گیری مستقل مطلبی وجود دارد؟ در فراز ابتدایی ماده 3 اساسنامه سازمان مذکور چنین می‌خوانیم: «هدف سازمان به تبعیت از برنامه‌های وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تأمین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاهاست و برای رسیدن به این مقاصد عملیات زیر را در حدود امکانات مربوط انجام می‌دهد. … همان طور که از مفاد ماده مذکرو به خوبی برمی آید هدف و کار ویژه اصلی سازمان تعاون روستایی، تقویت، پیشرفت و توسعه تعاون می‌باشد و از این رو این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه سازمان تعاون روستایی واجد اختیارات و صلاحیت‌های مستقل تصمیم گیری باشد. به بیان دیگر وجود صلاحیت تصمیم گیری و تصمیم سازی از بدیهیات بوده و امری و موضوعی روشن می‌باشد چه اینکه در غیر این صورت وظایف 34 گانه مقرر در ماده 3 اساسنامه سازمان تعاون روستایی بی‌معنا و پوچ خواهد بود.

گفتار دوم: استقلال بودجه‌ای و درآمدی

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این خصوص بایستی گفت یکی از مهمترین اشکال و شاخصه‌های مهم شخصیت حقوقی استقلال بودجه‌ای و درآمدی می‌باشد. هر سازمان و نهاد اداری زمانی می‌تواند ادعای استقلال در چارچوب شخصیت حقوقی خود نماید که از بودجه و درآمد مستقل و مجزا برخوردار باشد. در واقع بایستی گفت هر سازمان و نهاد اداری به منظور ایفای صحیح و درست وظایف و صلاحیت‌های محوله بایستی به اندازه‌ی کافی از بودجه و درآمد مستقل برخوردار بوده تا بتواند با پشتوانه قوی به اهداف، آرمانها، و خط مشی‌های ترسیم شده نایل شود. در واقع «یکی از خطوط کلی نظام حقوقی هر شخصیت حقوقی مستقل، استقلال مالی می‌باشد» امروزه در راستای کاهش وابستگی بودجه‌ای و درآمدی دولت‌ها بسیاری از مؤسسات و نهادها و شرکت‌های وابسته و تحت نظر خود را به بخش خصوصی واگذار نموده و خود صرفاً به اعمال حاکمیتی می‌پردازند و دست از اعمال تصدی برداشته اند و یا آن را بسیار کاهش داده اند، چه اینکه هیچ دولتی حتی دولت‌های پیشرفته و ثروتمند کشورهای غربی به جهت نیازها، خواست‌ها، مطالبات پیچیده و متعدد شهروندان از آنها و نیز چالش‌ها و مشکلات متعددی که در تأمین هزینه‌های مالی اداره امور کشور دارند، نمی‌توانند اقدام به تجدیدنظر در صلاحیت‌ها و کاهش نظم وظایف و اختیارات تفویضی نموده اند، بنابراین هر سازمان و نهاد اداری که بتواند منابع درآمدی مستقل و مکفی بریا خود تدارک بیند به عنوان سازمان و نهاد کارآمد و مستقل‌تر به شمار می‌آید. از همین رو در ذات و جوهره مفهوم و اندیشه شخصیت حقوقی نیز موضوع استقلال درآمدی و بودجه‌ای نهفته است. در این خصوص در فصل سوم اساسنامه سازمان تعاون روستایی چنین آمده است، مقررات مالی و متفرقه و از این رو موادی به شرح ذیل به آن اختصاص یافته است. ماده 45- سال مالی سازمان روز اول فروردین هر سال آغاز و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می‌رسد. ماده 46- مدیر عامل سازمان باید هر ماه یک نسخه از خلاصه حساب‌های دفتر کل و 20 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه یک نسخه از ترازنامه سالانه با کلیه ضمائم مربوط را جهت حسابرسی به بازرسان تسلیم نماید. در ماده 47 اساسنامه مذکور نیز در ادامه چنین آمده است: «ارزیابی اقلام ترازنامه به طریق ذیل خواهد بود: 1- اموال منقول و غیر منقول به قیمت خرید یا قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک. 2- مدت استهلاک در صورتی که در قوانین مربوط پیش بینی نشده باشد در مورد اموال منقول از یک تا سه سال بر حسب نوع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *