دانلود پایان نامه مدیریت در مورد سرمایه انسانی

شوند. همچنین از رگرسیون برای پیش بینی سرمایه انسانی بر روی هر کدام از متغیرهای توانمندسازی استفاده گردیده است.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده از بخش توزیع پرسشنامه ها مورد جمع آوری قرار گرفته و تحلیل های آماری در دو بعد توصیفی و استنباطی انجام می شوند و نتایج تحقیقات آورده می شوند تا بتوان در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهادات لازم را ارائه نمود.
4-2 آمار توصیفی
4-2-1 سن نمونه
در جدول زیر اطلاعات مربوط به سن نمونه تحقیق دیده می شود. از تعداد نمونه دو نفر وضعیت سنی خود را مشخص ننموده اند.
جدول (4-1): توزیع فروانی سن نمونه
سن
فراوانی

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فراوانی تجمعی
30-20
7
7
40-30
38
45
50-40
32
77
60-50
11
88
60 به بالا
0
88
نمودار (4-1): توزیع فراوانی سن نمونه
4-2-2 جنسیت نمونه
در جدول زیر جنسیت نمونه را مشاهده می نمایید.
جدول (4-2): توزیع فراوانی جنسیت نمونه
جنسیت نمونه
فراوانی
فراوانی تجمعی
مرد
79
79
زن
11
90
کل
90
90
نمودار(4-2): توزیع فراوانی جنسیت نمونه
4-2-3 تاهل نمونه
در جدول زیر اطلاعات تاهل نمونه آورده شده است.
جدول (4-3): توزیع فراوانی تاهل نمونه
تاهل نمونه
فراوانی
فراوانی تجمعی
مجرد
17
17
متاهل
73
90
کل
90
90
نمودار (4-3): توزیع فراوانی تاهل نمونه
4-2-4-مدرک تحصیلی نمونه
در جدول زیر مدارک تحصیلی نمونه آورده شده است.
جدول (4-4): توزیع فراوانی تاهل نمونه
مدرک نمونه
فراوانی
فراوانی تجمعی
ارشد
16
16
دکتری
74
90
کل
90
90
نمودار (4-4): مدرک تحصیلی نمونه
4-3-آمار استنباطی
در این قسمت به آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم.
آزمون نرمال بودن KS:
قبل از انجام تحلیل های آماری با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون بایستی نسبت به نرمال بودن توزیع داده ها مطمئن شویم و برای این کار روش های زیادی وجود دارند که در این جا از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده می شود. مقدار معناداری آماره ی احتمال برای مقادیر کمتر از 0.05 حاکی از وجود وضعیت غیر نرمال بودن برای متغیرهاست. در این تحقیق مقدار کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیر توانمند سازی 0.195 و برای سرمایه انسانی 0.273 به دست آمده است که هر دو دارای مقدار معناداری کمتر از 0.01 بوده که نشان دهنده ی وضعیت نرمال بودن برای داده ها می باشد.
فرضیه اصلی
– بین توانمند سازی اعضای هیئت علمی با سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-5): آزمون فرضیه اصلی
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.825
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
فرضیات فرعی
1- بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-6): آزمون فرض فرعی اول
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.656
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
2- بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-7): آزمون فرض فرعی دوم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.651
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
3- بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد..
جدول (4-8): آزمون فرض فرعی سوم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.632
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
4- بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد دانش سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-9): آزمون فرض فرعی چهارم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.572
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
5- بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-10): آزمون فرض فرعی پنجم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.276
0.009
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
6- بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-11): آزمون فرض فرعی ششم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه

 
 
0.440
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
7- بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول (4-12): آزمون فرض فرعی هفتم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.454
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
8- بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد مهارت سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-13): آزمون فرض فرعی هشتم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.428
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
9- بین بعد احساس معنی دار بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-14): آزمون فرض فرعی نهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.859
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
10- بین بعد احساس شایستگی توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد..
جدول (4-15): آزمون فرض فرعی دهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.666
0.002
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
11- بین بعد احساس داشتن حق انتخاب توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد..
جدول (4-16): آزمون فرض فرعی یازدهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.682
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
12- بین بعد احساس موثر بودن توانمند سازی اعضای هیئت علمی و بعد تخصص سرمایه انسانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول (4-17): آزمون فرض فرعی دوازدهم
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
نتیجه
0.642
0.000
تایید
همانطوری که دیده می شود مقدار همبستگی بالا بوده و مثبت است تا جایی که مقدار احتمال کمتر از 0.01 شده است و لذا در سطح اطمینان 99 درصد و با خطای نوع اول 0.01 فرض تایید می شود.
همچنین برای بررسی تفاوت در میزان همبستگی بین توانمند سازی و سرمایه انسانی در اعضای هیئت علمی زن و مرد ضریب همبستگی جداگانه برای هر دو به دست آمده است. میزان همبستگی برای زنان و مردان به ترتیب برابر با 0.891 و 0.871 بوده است و هر دو در سطح اطمینان یکسانی معنادار شده اند که مقدار احتمال معناداری هر دو به صفر رسیده است.
در نهایت جداول رگرسیونی زیر نشان دهنده ی تاثیرات توانمند سازی و ابعاد آن بر سرمایه انسانی می باشند و دیده می شود که توانمند سازی دارای تاثیرات و قدرت پیش بینی زیاد برای سرمایه انسانی می باشد. همچنین تمامی ابعاد توانمند سازی دارای تاثیرات مثبتی روی سرمایه انسانی هستند اما ابعاد خود مختاری، موثر بودن و معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد دارای تاثیرات معناداری هستند و شایستگی علی رغم دارا بودن تاثیرات مثبت اما معنادار نبوده است.
جدول (4-18): خلاصه نتایج رگرسیون
R
R Square
Adjusted R Square
خطای تخمین
0.83
68/0
679/0
17/0
a. پیش بین ها: (Constant), توانمند سازی
جدول (4-19): آنالیز واریانس
مجموع مربعات
درجه آزادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *