عوامل اجتماعی

…………………………………………………………………………………………………
۷۶
۴-۱-۵- وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………….
۷۷
۴-۱-۶- وضع سواد ……………………………………………………………………………………………………
۷۸
۴-۱-۷- میزان سواد …………………………………………………………………………………………………..
۷۸
۴-۱-۸-وضع فعالیت شخص پاسخگو و همسر پاسخگو ……………………………………………….
۷۹
۴-۱-۹-حیطه سلامت روانی…………………………………………………………………………………………
۷۹
۴-۱-۱۰- حیطه سلامت جسمانی ………………………………………………………………………………..
۸۲
۴-۱-۱۱-وضع سلامت و بیماری ………………………………………………………………………………..
۸۵
۴-۲- یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………….
۸۸
۴-۲-۱- فرضیه یک…………………………………………………………………………………………………….
۸۹
۴-۲-۲-فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………….
۹۰
۴-۲-۳-مقایسه میانگین ها…………………………………………………………………………………………..
۹۳
۴-۲-۳-۱- فرضیه سه…………………………………………………………………………………………………..
۹۳
۴-۲-۳-۲- مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت…………………………………..
۹۴
۴-۲-۳-۳- مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین افراد مجرد و متأهل…………………………….
۹۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۳-۴-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت………………………………..
۹۵
۴-۲-۳-۵-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت همسر……………………..
۹۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………..
۹۷
۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………
۹۸
۵-۲- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………..
۱۰۹
۵-۲-۱-پیشنهادات کاربردی ……………………………………………………………………………………….
۱۰۹
۵-۲-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………
۱۱۳
۵-۳-محدودیت طرح …………………………………………………………………………………………………
۱۱۳
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………
۱۱۴
پیوست(پرسشنامه- .. …………………………………………. (WHO QOL- BREFSF-36
۱۱۹

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر کشور طی سالهای۸۵-۱۳۳۵ ……………….
۶
جدول شماره۲ – تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر استان لرستان طی سالهای۸۵-۱۳۴۵………
۶
جدول شماره۳- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان ۶۰ سال و بالاتر شهرستان خرم آباد طی سالهای۸۵-۱۳۳۵
۶
جدول شماره ۴- جدول متغیرها ………………………………………………………………………………………………………..
۶۰
جدول شماره ۵- تعیین نمونه براساس توزیع منطقه شهری و روستایی ……………………………………………………
۶۶
جدول شماره۶- مشخصات جمعیتی نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………..
۷۴
جدول شماره۷- مشخصات اقتصادی اجتماعی نمونه مورد مطالعه……………………………………………………………
۷۸
جدول شماره۸-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه روانی………………………………………………………………
۸۱
جدول شماره ۹-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان درحیطه سلامت جسمانی ……………………………………………
۸۳
جدول شماره ۱۰- مقایسه کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی………………………………
۸۴
جدول شماره۱۱-وضعیت کیفیت زندگی سالمندان به تفکیک دوحیطه جسمانی وروانی ……………………………..
۸۴
جدول شماره-۱۲توزیع درصد نمونه آماری ب حسب داشتنین ای ند اشتن بیماری به تفکیک جنس …………
۸۵
جدول شماره-۱۳توزیع نمونه آماری برحسب چگونگی توانایی انجام کار های شخصی به تفکیک جنسیت…..
۸۸
جدول شماره ۱۴ بررسی رابطه بین سلامت روانی و متغیرهای پیش بین تحقیق………………………………………….
۸۹
جدول شماره-۱۵ بررسی رابطه بین سلامت جسمی و متغیرهای پیش بین تحقیق……………………………………….
۹۰
جدول شماره-۱۶خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی…………………………………………………
۹۱
جدول شماره -۱۷ متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب………………………………………….
۹۱
جدول شماره ۱۸-خلاصه مدل، متغیرهای پیش بینی کننده سلامت جسمی………………………………………………..
۹۲
جدول شماره ۱۹- متغیرهای وارده شده در تحلیل رگرسیونی به همراه ضرایب………………………………………….
۹۳
جدول شماره -۲۰ مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین زنان و مردان…………………………………………………..
۹۳
جدول شماره۲۱-مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت ………………………………………………..
۹۴
جدول شماره -۲۲مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به وضعیت تاهل………………………………………………
۹۵
جدول شماره ۲۳- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت……………………………………………
..

۹۵
جدول شماره۲۴- مقایسه سلامت روانی و جسمی با توجه به نوع فعالیت همسر………………………………………..
۹۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره۱- مدل نظری تبیین متغیرهای جمعیتی،اجتماعی اقتصادی اثرگذاربرسلامت جسمی وروانی سالمندان
۵۵

فصل اول
مقدمه وکلیات تحقیق

مقدمه
بهبود شرایط زندگی وافزایش طول عمروامید به زندگی پدیده سالمندی را دراکثر جوامع بدنبال داشته است وسازمان ملل متحد برنامه”سالمندی فعال”را برای سالمندان مطرح کرده است، سالمندی فعال یعنی به حداکثررساندن سطح سلامت، مشارکت و امنیت افراد سالمند به منظورتقویت کیفیت زندگی آنها، که هر کدام از اینها تمهیدات اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد و باتوجه به اینکه جمعیت جهان به سوی سالمندی پیش می رود وبه همراه خود مسائل جدیدی را بوجودآورد.از این رو بررسی عوامل اجتماعی،جمعیتی و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان و مسائل مربوط به سالمندان دارای اهمیت ویژه ای است. بر پایه آخرین پژوهش های سازمان ملل میزان مرگ ومیر درکشورهای روبه رشدکاهش چشم گیری یافته وبا افزایش میزان متوسط عمرتعداد افرادسالخورده نیزفزونی یافته است درکشورهای پیشرفته نسبت افراد بالای۶۵ سال به کل جمعیت به ۱۶درصدرسیده است که این نسبت برای کشورهای درحال رشد حدوداً ۵/۳ درصدمیباشد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری۱۳۸۵ تعداد سالمندان بالای ۶۰ سال در ایران حدود ۱/۵ میلیون نفرکه این میزان در حدود ۳/۷ درصد جمعیت کشورو در استان لرستان ۷/۶ درصد و شهرستان خرم آباد۲/۶ درصدجمعیت می باشد. در سرشماری سال۱۳۹۰ سالمندان کشور۲/۸درصد کل جمعیت معادل ۲/۶ میلیون راسالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می دهدو کشور هم اکنون وارد مرحله‌ نخست سالمندی یعنی جمعیت بالای ۶۰ سال بین ۷ تا ۱۴ درصد شده است، پیش‌بینی می‌شود که تا ۳۰ سال آینده وارد مرحله فوق سالمندی، یعنی بیش از ۲۱ درصد جمعیت سالمند شود. اگر این سیرادامه پیداکند، ازاین پس در ایران شاهد جمعیتی خواهیم بودکه ازآن بعنوان جمعیت سالمند یاد می شود?مرکزآمارایران ۱۳۸۵ ،۱۳۹۰).از جمله دلایلی که جمعیت شناسان را به بررسی مسئله سالمندی تشویق میکردپیش بینی کاهش باروری ومرگ و میر در کشورهای درحال توسعه ورسیدن به مرحله سالمندی از یک طرف و نیز نگرانی سیاستگزاران دولتی در آن کشور برای برنامه ریزی صحیح برای آمادگی با مسئله سالخوردگی جمعیت و نیز تأکید سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۲ در اجلاس وین بر مسئله سالمندی بود( کینسلا۱ به نقل از مارتین و پرستون۲ ۱۹۹۴).
درمجموع امروزه مسائل ومشکلات سالمندان که باافزایش تعدادونسبت آن مرتبط است آنقدر از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیداکرده است که سال ۱۹۹۹،سال بین المللی سالمندان نامیده شده است(مرکز آمار ایران،۱۳۸۵).هرچند چالش اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم، افزایش امید به زندگی بود، در قرن بیست و یک ” زندگی با کیفیت بهتر ” مهمترین دغدغه ها در این حوزه است. بدیهی است چون هدف از زندگی سالمندان فقط داشتن عمر طولانی و زنده بودن نیست، بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها نیز مهم می باشد. از این رو ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در مرحله اول نیازمند داشتن اطلاعات جامع در مورد کیفیت زندگی آنها است. همچنین افزایش شمار افرادسالمند دچار ناتوانی و اختلال عملکرد و نبود نظام حمایتی درخانواده بعلت کوچکتر شدن خانواده ها، شاغل شدن زنان وپراکنده شدن اعضای خانواده موجب افزایش تقاضابرای مراقبتهای دراز مدت از سالمندان در دهه های آینده خواهد شد ( ساجدی و همکاران۲۰۰۴ : ۳۶، ۱۰۵،۱۰۸).
??گسترش شهرنشینی و زندگی مکانیزه که لازمه آن قبول شیوه های نوین برای زندگی است، اثر معکوسی بر سلامت بخصوص سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد دیگری را مشخص نموده است.دو بعداین ابعاد سلامت روان وجسم افراد جامعه است. مقوله ای که اگرچه تازگی ندارد لیکن از نظر تخصصی دیرزمانی نیست که به آن توجه گردیده است. سازمان بهداشت جهانی نیزسلامتی رارفاه وآسودگی کامل از نظر جسمی و روانی و اجتماعی ونه فقدان بیماری جسمی تعریف نموده است. در این میان سالمندی تغییری است که با گذشت زمان صورت گرفته است، دارای جنبه های مثبت و منفی بوده و پویایی فرایندهای زیستی، ادراک، رشد و تکامل و بلوغ را در بر می گیرد?توجه به شیوع بیمارهای روانی در جامعه، اهمیت تلاش در جهت اعتلای سلامت روانی افراد بارزتر می گردد. مهمترین مسئله در این ارتباط پیشگیری ازمسائلی است که باعث می گردد سلامت جسم و روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پیامدهای منفی در پی داشته باشد.پیشگیری از بروز این عوامل نیز جز با آشنایی وبررسی عوامل اجتماعی،جمعیتی و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان جامعه ای که قصد پیشگیری در آن را داریم ممکن نیست. چرا که آشنایی با وضع موجود ما را در جهت بکارگیری روشهای مناسب، برای از بین بردن عوامل تهدید کننده در سلامت جسمی و روانی و بکارگیری روش ها و ابزارهای مناسب در این جهت یاری می نماید. بحث سلامت جسمی و روان سالمندان به دلیل پرورش نسل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از نظر علمی نقش سلامت جسمی و روانی در سطح امید به زندگی سالمندان ارزشمند است. این زمان که زندگی انسانها روز به روز بیشتر ماش
ینی می شود، نقش سالمندان را در زندگی خود نمی توان نادیده گرفت زیرا آنان سرشار از تجربه هستند. ترقی،پویایی واعتلای هر جامعه ای با داشتن عناصر و اعضایی سالم وکارآمد در آن اجتماع میسر می باشد، افرادیکه علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید نتیجه مطلوب ترکیب سلامت جسمانی و روانی، داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه روشن است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان برعملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست. پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد و نباید فراموش کرد که بسیاری از این سالمندان تا چند سال قبل افرادی سالم، مقتدر، خلاق خوش فکر، تحصیل کرده و مدبر بوده اند و هر یک دریک یا چند زمینه علمی، فرهنگی، هنری اقتصادی و…به جامعه خدمت کرده اند. پس لازم است جامعه نیز آنها را به عنوان سرمایه ملی تلقی کرده و برای حفظ و ارتقای سلامتی،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *